3.2.8. Іонізуюче випромінювання

3.2.8.1. Джерела, властивості та види іонізуючого випромінюван-ня. Одна з найбільших технологічних катастроф на планеті - аварія наЧАЕС у 1986 р. - показала, що може зробити навіть мирний атом, у ви-падку якщо з ним невміло поводитись. Тоді від іонізуючого випроміню-вання непоправні втрати понесли й підрозділи ОВС, що працювали взоні лиха. Оскільки саме на ОВС покладена охорона об'єктів, де збері-гаються радіоактивні речовини, питання радіаційної безпеки є дуже ак-туальним для працівників міліції.

Іонізуюче випромінювання (радіоактивність) - це будь-яке ви-промінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до утворен-ня електричних зарядів різних знаків. Воно має місце при розпаді ядердеяких природних елементів (уран, радій, торій і т. п.), штучних радіо-активних ізотопів. З точки зору фізики, це потоки елементарних части-нок, які швидко рухаються. Їх хвилеподібне електромагнітне випромі-нювання, маючи велику енергію, здатне спричиняти іонізацію навколи-шнього середовища (повітря, матеріалів, живої тканини), тобто утво-рення позитивно і негативно заряджених атомів і молекул (іонів), якізмінюють фізико-хімічні властивості речовини.

Енергія випромінювання витрачається на утворення іонів. Томучим більше утворюється іонів, тим менший шлях в речовині пройдутьхвилі до повної втрати енергії, тобто від іонізуючої здатності залежитьпроникливість та швидкість руху.

До основних видів іонізуючого випромінювання належать:

альфа-частинки (ядра гелію), які рухаються зі швидкістю 20000 км/с, мають велику питому іонізацію і малу проникливість (в повіт-рі 9-11 см, рідких і твердих середовищах - 0,099 мм). Одяг захищає лю-дину від цих променів, але небезпечним є попадання цього випроміню-вання всередину людини;

бета-частинки - рухаються з швидкістю світла (300 000 км/с).Вони мають меншу здатність до іонізації, але більш проникливі (в пові-трі - 20 м, воді і тілі людини - 3 см, металі - 1 см). Одяг поглинає до50% цих променів. Небезпечним є безпосереднє попадання цих часто-чок на шкіру, в очі й всередину організму;

нейтронне випромінювання - це потік нейтронів з швидкістю20 000 км/с, що легко проникають в живу тканину і захоплюються яд-рами атомів, руйнуюч