3.2.9. Вплив шуму, ультра- та інфразвуку на організм людини

3.2.9.1. Шум, його характеристика, види шуму. Людина завжди жи-ла в оточенні звуків і шуму. Звуком називаються такі механічні коливаннязовнішнього середовища, які сприймаються слуховим аналізатором люди-ни (від 16 до 20 000 Гц/с). Коливання більшої частоти називають ультра-звуком, меншої - інфразвуком. Шум - це набір звуків різної інтенсивності

і частоти, що знаходяться в хаотичному, безладному поєднанні.

Швидкість поширення звукових хвиль при нормальному атмосфер-ному тиску і температурі 200С складає: у повітрі - 344 м/с; у воді - 1500м/с; в тканинах тіла людини - 1500-1600 м/с.

У вільному просторі звукові хвилі поширюються від джерела звукув усіх напрямках з однаковою швидкістю, натомість у замкнутому прос-торі (приміщеннях) вони багаторазово відбиваються від огороджуваль-них поверхонь, якими є стіни, стеля, підлога, при цьому рівень звукузгідно з законами фізики може змінюватись.

Зростання рівнів виробничих шумів, котрі суттєво перевищують но-рмативні значення, шкідливо впливає на людський організм, знижує про-дуктивність праці і стає фактором ризику і виробничого травматизму.

Основними фізичними характеристиками звуку є: частота (Гц), зву-ковий тиск Р (Па), інтенсивність або сила звуку І (Вт/м ).

Орган слуху людини здатен сприймати тиск, створюваний звуком, вширокому діапазоні частот - від порогу чутливості (Ро= 2-10-5 Па) до порогубольових відчуттів (Рб = 2-10 Па) при стандартній частоті 1000 Гц. Порого-

вим значенням, виражених в Па, відповідають певні значення сили звуку

12 2 2 2(поріг чутливості Іо = 10- Вт/м , поріг больового відчуття ій = 10 Вт/м ).

На практиці для характеристики шуму прийнято вимірювати йогоінтенсивність і звуковий тиск не в абсолютних фізичних величинах, алогарифмами відношень цих величин до умовного нульового рівня, щовідповідає порогові чутливості стандартного тону частотою 1000 Гц. Цілогарифми називають рівнями інтенсивності звукового тиску і виража-ють у белах (Б). Оскільки орган слуху людини с