3.2.11. Основні санітарно-гігієнічні вимогидо розміщення виробництв

3.2.11.1. Вимоги до розміщення підприємств, робочих і допомі-жних приміщень. Майже усі види виробництва внаслідок своєї діяльно-сті виділяють шкідливі, отруйні речовини, пил. Для уникнення негатив-ної дії підприємств на навколишнє середовище, життя і здоров'я людейїх розміщення та будівництво устаткування їх водопроводом, каналізацією,опаленням, вентиляцією, електротехнічними засобами проводиться згідновимог діючих будівельних норм і правил, санітарних норм і норм технологі-чного проектування (ДНАОП 0.03-3.01-71, СНиП 2.10.02-84, СНиП2.09.02.85). При цьому враховують санітарну характеристику виробни-чих процесів, метеорологічні умови, напрямок вітрів тощо. Не можнарозміщувати підприємства поблизу джерел водопостачання, у місцяхможливих підтоплень. Як правило, виробничу зону розташовують з під-вітряного боку щодо житлових кварталів та інших зон. При цьому звер-тають увагу на те, щоб у місцях організованого повітрозабору система-ми вентиляції вміст шкідливих речовин у зовнішньому повітрі не пере-вищував 30% ГДК для повітря робочої зони виробництва.

Не можна розташовувати нешкідливі виробництва, а також контор-ські приміщення над шкідливими виробництвами, оскільки при відкри-ванні вікон гази та пари можуть проникнути до цих приміщень.

Обсяг виробничого приміщення на одного працівника повинен

3          2

складати не менше 15 м , а площа приміщення - 4,5 м .

Висота виробничих приміщень згідно з санітарними нормами по-винна бути не менше 3,2 м, а складських та інших допоміжних примі-щень - 3 м. Ширина основних проходів всередині цехів та дільниць маєбути 1,5 м, а ширина проїздів - 2,5 м. Ширина виходів з приміщень по-винна бути не меншою 1 м, висота - 2,2 м.

Двері та ворота, що ведуть безпосередньо на двір, необхідно обладна-ти тамбурами або повітряними (тепловими) завісами. При русі транспортуширина воріт повинна бути на 1,6 м більше габариту транспорту.

Порядок розташування устаткування та відстань між ним визнача-ються відповідними санітарними нормами. Наприклад, до устаткування,що має електропривод, ширина