3.2.11. Основні санітарно-гігієнічні вимогидо розміщення виробництв

3.2.11.1. Вимоги до розміщення підприємств, робочих і допомі-жних приміщень. Майже усі види виробництва внаслідок своєї діяльно-сті виділяють шкідливі, отруйні речовини, пил. Для уникнення негатив-ної дії підприємств на навколишнє середовище, життя і здоров'я людейїх розміщення та будівництво устаткування їх водопроводом, каналізацією,опаленням, вентиляцією, електротехнічними засобами проводиться згідновимог діючих будівельних норм і правил, санітарних норм і норм технологі-чного проектування (ДНАОП 0.03-3.01-71, СНиП 2.10.02-84, СНиП2.09.02.85). При цьому враховують санітарну характеристику виробни-чих процесів, метеорологічні умови, напрямок вітрів тощо. Не можнарозміщувати підприємства поблизу джерел водопостачання, у місцяхможливих підтоплень. Як правило, виробничу зону розташовують з під-вітряного боку щодо житлових кварталів та інших зон. При цьому звер-тають увагу на те, щоб у місцях організованого повітрозабору система-ми вентиляції вміст шкідливих речовин у зовнішньому повітрі не пере-вищував 30% ГДК для повітря робочої зони виробництва.

Не можна розташовувати нешкідливі виробництва, а також контор-ські приміщення над шкідливими виробництвами, оскільки при відкри-ванні вікон гази та пари можуть проникнути до цих приміщень.

Обсяг виробничого приміщення на одного працівника повинен

3          2

складати не менше 15 м , а площа приміщення - 4,5 м .

Висота виробничих приміщень згідно з санітарними нормами по-винна бути не менше 3,2 м, а складських та інших допоміжних примі-щень - 3 м. Ширина основних проходів всередині цехів та дільниць маєбути 1,5 м, а ширина проїздів - 2,5 м. Ширина виходів з приміщень по-винна бути не меншою 1 м, висота - 2,2 м.

Двері та ворота, що ведуть безпосередньо на двір, необхідно обладна-ти тамбурами або повітряними (тепловими) завісами. При русі транспортуширина воріт повинна бути на 1,6 м більше габариту транспорту.

Порядок розташування устаткування та відстань між ним визнача-ються відповідними санітарними нормами. Наприклад, до устаткування,що має електропривод, ширина вільного підходу зі сторони робочої зо-ни має складати не менше 1 м і 0,6 м - зі сторони неробочої зони.

На підприємстві допоміжні приміщення різного призначення роз-ташовують разом, в одній будівлі та в місцях з найменшим впливомшкідливих факторів (шуму, вібрації тощо).

Розрахунок планування санітарно-побутових приміщень прово-диться залежно від санітарної характеристики виробничих процесів згі-дно з СНиП 2.09.04-87.

3.2.11.2. Санітарно-захисні зони. Сучасне виробництво повинноорієнтуватись на безвідходні технології, які не забруднюють навколиш-нього середовища хімічними, фізичними, біологічними відходами. Віншому випадку, у разі неможливості впровадження безвідходних тех-нологій, створюються санітарно-захисні зони (СЗЗ), які відокремлюютьшкідливе виробництво від жилої забудови. Для промислових підпри-ємств, залежно від характеру та потужності виробництва, санітарні но-рми передбачають 5 класів СЗЗ:

клас - 1000 м (виробництва переважно хімічної промисловості);

клас - 500 м (виробництва хімічної та металургійної промисловості);

клас - 300 м (гірничо-збагачувальні комбінати, виробництва буді-вельних матеріалів);

клас - 100 м (підприємства текстильної, легкої, харчової промисло-вості тощо);

Vклас - 50 м (великі друкарні, меблеві фабрики і ін.).

Використання СЗЗ регламентується санітарними нормами проекту-вання промислових підприємств.

Санітарно-захисні зони повинні бути озеленені, що сприятимекращому захисту навколишнього середовища від шуму, газів, виробни-чого пилу тощо.

Визначають величину СЗЗ залежно від концентрації шкідливих ре-човин в атмосферному повітрі. СЗЗ мають дві межі. Внутрішня межаграничить з виробничим майданчиком. Зовнішня межа встановлюєтьсяна такій відстані від виробничого майданчика, як