4.4.1. Об'єктивні технічні засоби безпеки

магниевый скраб beletage

Захисні огородження - це технічні засоби, що створюють пере-

171

шкоду між людиною і небезпечним виробничим фактором і запобіга-ють проникненню людини, її рук, ніг, голови в небезпечну зону або діїтакого фактора на людину в аварійних ситуаціях.

Відповідно до існуючих вимог усі приводи, передачі, рухомі деталі,робочі органи повинні бути обладнанні захисними огородженнями, якінадійно захищають людину від виходу (вильоту) з небезпечної зонистружки металу, крапель розплавленого металу, агресивних рідин, різ-них випромінювань тощо. Такі огородження застосовуються як пере-шкоди можливому падінню людини з висоти або у криниці, траншеї іт.п. Роботи на устаткуванні, з якого зняте передбачене огородження чивоно несправне, забороняються.

Залежно від призначення, огородження мають різне конструктивневиконання. Виготовляють його зі спеціального листового металу, мета-левої сітки, пластмаси, а в деяких випадках - зі спеціальних матеріалів(наприклад для захисту від радіоактивного випромінювання). Вони по-діляються на стаціонарні і переносні.

За своїм конструктивним оформленням стаціонарне огородженнявиконується як невід'ємна частина устаткування чи обладнання. Вономоже бути відкидним і знімним.

Відкидні огородження використовуються для укриття робочих вуз-лів, передавальних систем та інших механізмів, що вимагають частоговтручання людини до цих механізмів. До них належать кожухи, футля-ри, дверцята і т. п. Вони приєднуються до нерухомих частин машин (ко-рпусів) за допомогою петель, навісів і відносно легко відкриваються.

Знімні огородження використовуються для укриття приводних і пе-редавальних механізмів, що не вимагають налагодження, огляду під часусього міжремонтного періоду роботи устаткування. Вони приєднують-ся до машин болтами, гвинтами і т. п.

Переносні (тимчасові) огородження використовуються під час ре-монтних і налагоджувальних робіт для захисту людини від випадковихдотиків до рухомих механізмів, до струмопровідних частин.

Якщо обслуговується технологічне устаткування на висоті, робочімайданчики для запобігання падінню людини обладнують відповіднимчином.

Огородження повинно мати надійне кріплення до основного облад-нання, легко відкриватись і надійно закриватись.

Огородження з металевих сіток (решіток) розміщують не ближче якза 50 мм від рухомих деталей.

Захисні огородження мають бути завжди у справному стані, матинеобхідну міцність.

Захисні огородження повинні відповідати таким вимогам:

забезпечувати надійний захист працюючих від дії небезпечних ішкідливих факторів;

не ускладнювати спостереження за роботою механізмів;

не впливати негативно на виробничий процес;

не підвищувати рівень шуму і вібрації;

бути простими у виготовленні та експлуатації;

відповідати вимогам технічної естетики.

Відповідно до державних стандартів огородження ззовні повиннібути пофарбовані в жовтий колір. На зовнішньому боці огородження, якправило, наноситься або прикріплюється певний попереджувальній знак(знак безпеки).

Запобіжні пристрої призначені для зупинення (відключення) обла-днання у випадках, коли певний контрольований параметр (тиск, темпе-ратура і ін.) може з різних причин у процесі роботи виходити за встано-влені межі, створюючи при цьому аварійну ситуацію.

Запобіжними пристроями можуть бути муфти, обмежувачі ванта-жопідйомності, зрізні штифти та шпильки, регулятори частоти обертан-ня (для запобігання механічним перевантаженням устаткування), кінце-ві вимикачі, упори, спеціальні пристрої для зупинення рухомої частиниобладнання (для запобігання переміщенню частин машин за встановленімежі), запобіжні пластини (на різних гідравлічних та пневматичних сис-темах), пружинні і гідравлічні обмежувачі вантажопідйомності (на під-йомних кранах).

Для захисту вентилів балонів з газами від пошкоджень застосову-ють ковпаки, а для захисту людини при роботі на висоті - запобіжнийпояс.

Блокувальні пристрої призначаються в конструкціях машин для за-побігання аваріям. Наприклад, куліса важеля коробки передач тракторазапобігає включенню одночасно двох передач. За допомогою блокува-льного пристрою можна: призупинити роботу певного приводу, якщо знього знято огородження, запобігти відкриттю дверей у приміщенні звисокою концентрацією шкідливих речовин, якщо в ньому вийшла з ла-ду вентиляція тощо.

При електричному блокуванні дверей приміщення, в якому знахо-диться електронебезпечна установка, в разі відчинення дверей розмика-ється електричне коло магнітного пускача, і електрична установка від-микається від електричної мережі.

Блокувальні пристрої використовуються для відімкнення чи попе-редження можливості появи джерела небезпеки у випадку відсутностізахисного пристрою. За принципом дії вони поділяються на: механічні,електронні, пневматичні, комбіновані.

Прикладом блокування руху людини у транспортному засобі ви-ступають ремені безпеки. Вони значною мірою знижують травматизмпри дорожньо-транспортних випадках. Кількість поранених у таких ви-падках зменшується у 2,4, а загиблих - у 3,7 рази.

Гальмівні пристрої призначені для швидкої зупинки машин, рухо-вих частин виробничого обладнання, утримання вантажів у піднятомуположенні та ін.

Період часу з моменту виявлення небезпеки і до повної зупинкимашини з використання гальмівних пристроїв можна зобразити у вигля-ді такої формули:

t = ti+ti+ta,

де: t1 - час одержання інформації про небезпеку і реакції оператора;t2 - час затримки сигналу в окремих ланках системи гальмування; t3 -час дії гальмуючого пристрою до повної зупинки.

Реакція оператора залежить від індивідуальних особливостей, віку,професійного рівня і становить 0,4-1,2 сек. Час гальмування (t2) - дляавтомобільних гальм з гідравлічним приводом 0,15-0,25 сек., для гальміз пневматичним приводом 0,4-0,8 сек. Час гальмування для сухих доріг- 0,8-1,2 сек.