4.4.2. Суб'єктивні технічні засоби безпеки

магниевый скраб beletage

В умовах виробництва безпека виконуваних робіт суттєво залежитьвід своєчасного попередження працюючих про можливі небезпеки. З ці-єю метою широко застосовують сигналізацію, сигнальні кольори, знакита плакати безпеки, які відіграють роль носія відповідної інформації узакодованому вигляді.

Сигналізація про небезпеку застосовується у колективних засобахзахисту від дії шкідливих і небезпечних факторів, для попередженняпрацюючих про пуск і зупинку устаткування, порушення технологічно-го процесу, аварійну ситуацію, пожежну небезпеку тощо. За принципомдії сигналізація може бути звуковою, світловою, мануальною і т.п. З ме-тою сигналізації про небезпеку можуть використовуватися спеціальніприлади та пристрої.

Сигнальні пристрої контролюють температуру рідин, тиск рідин ігазів, швидкість руху рухомих елементів, вміст у повітрі шкідливих ре-човин, рівень шуму, вібрації, інтенсивність шкідливого випромінюван-ня, інформують про несанкціонований доступ, вторгнення на об'єктитощо.

За своїми функціональними ознаками розрізняють такі сигнальні

пристрої:

аварійні (сповіщають про виникнення небезпечного режиму вроботі);

інформаційні (інформують про вид і значення параметрів, що ви-значають безпеку);

попереджувальні (попереджують про необхідність дотриманнявимог безпеки).

Вченими м. Запоріжжя в березні 2006 р. запропоновано систему си-гналізації, яка дає чітке уявлення про забруднення міста викидами про-мислових підприємств з урахуванням часу, простору та конкретного за-бруднювача.

Кольори безпеки

Кольорами безпеки відповідно до держстандарту є червоний, жов-тий, синій та зелений (табл. 13).

Таблиця 13

Колір

Основне змістове значення

Контрас-

 

безпеки

кольору безпеки

ний колір

1

Червоний

Заборона, безпосередня небезпека, засібпожежегасіння

Білий

2

Жовтий

Попередження, можлива небезпека

Чорний

3

Зелений

Припис, безпека

Білий

4

Синій

Вказівка, інформація

Білий

Червоний колір застосовують для позначення небезпеки, протипо-жежних засобів, сигнальних лампочок, заборонних знаків безпеки, об-ладнання та приладів, де може виникнути небезпечна ситуація, тощо.

Жовтий колір означає попередження, можливу небезпеку. Його за-стосовують для фарбування попереджувальних знаків безпеки, елемен-тів будівельних конструкцій, виробничого обладнання, що можуть бутиджерелами небезпеки, країв огороджувальних пристроїв, захисних ого-роджень, що встановлюються біля небезпечних зон (ями, котловани,траншеї) тощо.

Жовті і чорні смуги, що чергуються, застосовують для позначеннянизьких елементів внутрішньоцехового транспорту, кабін, бамперів,електрокарів, підіймально-транспортного обладнання.

Синій колір означає вказівку, інформацію. Його застосовують длязобов'язуючих і вказівних знаків безпеки.

Зелений колір застосовують для ламп, що сигналізують про норма-льну роботу машин, позначення евакуаційних виходів «Виходити тут».

Знаки безпеки праці. Відповідно до держстандарту прийнято чоти-ри групи знаків безпеки праці (ГОСТ 12.4.026-76):

знаки, що забороняють, - мають форму кола, по периметруякого нанесено широку червону смугу, а біле поле з нанесеним чорноюфарбою відповідним символом перекреслюється червоною смугою такоїж ширини. Вони призначені для заборони певних дій у визначених міс-цях або приміщеннях (заборона палити, гасити водою і т.п.);

попереджуючі знаки мають форму трикутника, по периметруякого нанесено чорну смугу, а на жовтому полі знака розміщені відпові-дні попереджуючі символи. Вони призначені для попередження праців-ників про можливу небезпеку (радіаційне випромінювання, електрич-ний струм і ін.);

зобов 'язуючі знаки мають форму кола, по периметру якого на-несена тонка біла смуга, а на синьому полі білою фарбою - відповіднізобов'язуючі символи. Вони приписують дозвіл на певні дії працівниківлише у разі виконання конкретних вимог з охорони праці (використанняІЗЗ тощо), вимоги пожежної безпеки та ін.;

вказівні знаки мають прямокутну форму, вони синього кольоруз білим полем посередині знака з нанесеними відповідними символамина полі. Вказівний знак «Входити тут» має форму квадрата зеленого ко-льору, на якому білою фарбою нанесений відповідний символ. Символина вказівних знаках, що належать до пожежної безпеки, мають черво-ний колір.

Знаки безпеки, встановлені на воротах при в'їзді на об'єкт, діють натериторії всього підприємства, а якщо такі знаки встановлені на дверяхабо стіні при вході в приміщення - то лише для цього приміщення.

Дорожні знаки покращують безпеку учасників дорожнього руху і єдля них обов'язковими. Є знаки, що знижують ступінь небезпечності нетільки для учасників дорожнього руху, але і для людей, які перебуваютьпоруч. Наприклад, такі знаки як «Рух транспортних засобів, що перево-зять небезпечні вантажні, заборонено», «Рух транспортних засобів, щоперевозять вибухівку, заборонений» і т.д.

Знаки безпеки повинні контрастно виділятися на тлі навколишньо-го середовища і перебувати в полі зору людей у призначених місцях.

Широко використовуються пояснювальні написи, що додатковоінформують про можливу небезпеку. У пояснювальному написі заборо-неного знака завжди є слово «Заборонено», наприклад: «Заборонено па-лити». Пояснювальні написи нерідко починають також словом «Стій»,наприклад: «Стій. Заборонена зона».

Знаки небезпечних зон попереджують, наприклад, про розташуван-ня зон обвалів, сховищ, зон дії отруйних чи шкідливих речовин. У по-переджувальних знаках може бути пояснювальний напис, наприклад:

«Небезпечна зона. Тихий хід».

Знаки загрози поранення попереджують про небезпеку, пов'язану згострими предметами, виступом арматури тощо. Основне слово - «Обе-режно». Наприклад: «Обережно. Гострі предмети».

Знаки загрози від руху попереджують про небезпеку, пов'язану зрухом транспорту, будівельних машин і т.д., наприклад: «Бережись. Рухтранспорту», «Бережись. Поворот стріли».

На вказівних знаках можуть бути такі пояснювальні слова: «Ви-хід», «Вхід» тощо.

4.5. Безпека при експлуатації посудин і систем,що працюють під тиском

4.5.1. Поняття «посудини під тиском», їх реєстрація

У промисловому виробництві, сільському господарстві, медицинішироко застосовуються системи, що працюють під тиском. До такихсистем належать: водогрійні і парові котли, балони та цистерни для збе-рігання і транспортування зріджених, стиснених і розчинних газів, ком-пресори, а також інші посудини, що працюють під тиском.

Парові та водогрійні котли, компресори, балони та інші посудини,що працюють під тиском, належать до об'єктів підвищеної небезпеки.

Особливо небезпечними є парові та водогрійні котли, внаслідок ви-буху яких руйнується корпус котла з утворенням вибухової хвилі. Енер-гія вибуху прямо залежить від тиску в котлі перед аварією і температу-ри води (1 л перенагрітої води утворює 1700 л пари). Наслідками такоговибуху можуть стати значні руйнування та тяжкі нещасні випадки, томупри проектуванні, виготовленні, експлуатації та ремонті такого облад-нання необхідно дотримуватись вимог Правил будови і безпечної екс-плуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94). Діяцих правил поширюється на:

посудини, які працюють під тиском води з температурою, щоперевищує температуру кипіння при тиску 0,7 кг с/см (0,07 МПа), безурахування гідростатичного тиску; а також на посудини, що працюютьпід тиском пари або газу з таким самим тиском;

балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених,стиснених і розчинних газів під тиском, вищим 0,07 МПа;

цистерни для транспортування та зберігання зріджених газів,тиск яких при температурі до 50 °С є вищим 0,07 МПа;

цистерни і бочки для транспортування і зберігання зріджених,

стиснених газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа утворю-ється періодично для їх випорожнення;

барокамери, автоклави, у яких періодично створюється тиск ви-ще 0,07 МПа.

Правила будови і безпечної експлуатації посуд, що працюють під тис-ком, не розповсюджуються на:

прилади парового і водяного опалення;

посудини і балони ємкістю не більше 25 л, у яких добуток ємкості влітрах на робочий тиск (МПа) становить не більше 20 л МПа;

посудини із не металічних матеріалів;

посудини, що працюють під тиском води при температурі не вище1150С і посудини під тиском інших рідин при температурі не вищеточки кип'ятіння і тиску 0,07 МПа.

Посудини до пуску в експлуатацію повинні бути зареєстровані в експер-тно-технічних центрах (ЕТЦ) Держнагляду. Реєстрації в ЕТЦ підляга-ють:

посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпеч-ним середовищем з температурою стінок більше 2000С і в яких добуток тиску

3

в МПа на місткість м перевищує 1;

посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою

03

більше 200 С і в яких добуток тиску в МПа на місткість у м перевищує 0,05;

балони місткістю більше 200 л для транспортування та зберігання сти-снених, зрідняних і розчинних газів.

Не підлягають реєстрації в ЕТЦ:

посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпечнимсередовищем з температурою не вище 2000С, в яких добуток тиску в МПа намісткість у м3 не перевищує 1;

посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою

03

не більше 200 С, в яких добуток тиску в МПа на місткість у м не перевищує0,05;

бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 лвключно, які встановлені стаціонарно, а також, які призначені для транспор-тування і зберігання стиснених, зріджених і розчинних газів;

посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідких ісипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожнюванні;

посудини із стисненими і зрідженими газами, що призначені для забез-печення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені;деякі інші посудини.

Реєстрація посудин проводиться за письмовою заявою власника посуди-ни з пред'явленням: паспорта на посудину, паспорта запобіжного клапана,інших документів на посудину.

Дозвіл на пуск в роботу посудин, що підлягають реєстрації, видаєтьсяінспектором держнагляду після їх реєстрації та технічного опосвідчення, а

посудин, що не реєструються в ЕТЦ - особою, відповідальною за їх справнийстан і безпечну експлуатацію.

Технічне опосвідчення включає зовнішній та внутрішній огляд і гідрав-лічне випробовування згідно паспорту на посудину.

При перестановці посудини на нове місце або передачи іншому власни-ку, а також зміни схеми її роботи посудина підлягає обов'язковій перереєст-рації.

Усі ці посудини до пуску в експлуатацію повинні бути зареєстро-вані Держпромгірнагляду і проходити технічний огляд як перед пуском,так і періодично у процесі експлуатації.

Посудини, що не реєструються в органах Держпромгірнагляду, пе-ревіряються особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну екс-плуатацію.

До обслуговування посудин, що працюють під тиском, допуска-ються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, склалиіспити за спеціальною програмою і одержали кваліфікаційне посвідчен-ня. На них покладається відповідальність за справний стан та безпечнуексплуатацію посудин.

Періодичні перевірки знань працівників, які обслуговують системи,що працюють під тиском, проводяться не рідше одногу разу на рік.