4.4.2. Суб'єктивні технічні засоби безпеки

В умовах виробництва безпека виконуваних робіт суттєво залежитьвід своєчасного попередження працюючих про можливі небезпеки. З ці-єю метою широко застосовують сигналізацію, сигнальні кольори, знакита плакати безпеки, які відіграють роль носія відповідної інформації узакодованому вигляді.

Сигналізація про небезпеку застосовується у колективних засобахзахисту від дії шкідливих і небезпечних факторів, для попередженняпрацюючих про пуск і зупинку устаткування, порушення технологічно-го процесу, аварійну ситуацію, пожежну небезпеку тощо. За принципомдії сигналізація може бути звуковою, світловою, мануальною і т.п. З ме-тою сигналізації про небезпеку можуть використовуватися спеціальніприлади та пристрої.

Сигнальні пристрої контролюють температуру рідин, тиск рідин ігазів, швидкість руху рухомих елементів, вміст у повітрі шкідливих ре-човин, рівень шуму, вібрації, інтенсивність шкідливого випромінюван-ня, інформують про несанкціонований доступ, вторгнення на об'єктитощо.

За своїми функціональними ознаками розрізняють такі сигнальні

пристрої:

аварійні (сповіщають про виникнення небезпечного режиму вроботі);

інформаційні (інформують про вид і значення параметрів, що ви-значають безпеку);

попереджувальні (попереджують про необхідність дотриманнявимог безпеки).

Вченими м. Запоріжжя в березні 2006 р. запропоновано систему си-гналізації, яка дає чітке уявлення про забруднення міста викидами про-мислових підприємств з урахуванням часу, простору та конкретного за-бруднювача.

Кольори безпеки

Кольорами безпеки відповідно до держстандарту є червоний, жов-тий, синій та зелений (табл. 13).

Таблиця 13

Колір

Основне змістове значення

Контрас-

 

безпеки

кольору безпеки

ний колір

1

Червоний

Заборона, безпосередня небезпека, засібпожежегасіння

Білий

2

Жовтий

Попередження, можлива небезпека