4.5.2. Безпека при експлуатації котельних установок

магниевый скраб beletage

Наявність високого тиску і температури води та пари у водогрійнихі парових котлах створюють підвищену небезпеку при їх експлуатації.Основними причинами аварій при експлуатації парових та водогрійнихкотлів можуть бути:

порушення водного режиму котла;

перевищення робочого тиску;

дефекти проектування котла;

дефекти, допущені при виготовленні та ремонті котла;

зниження механічної міцності котла в процесі експлуатації тощо.

Порушення водного режиму може призвести до відкладання на

внутрішніх стінках котла теплонепровідного накипу з різних солей(Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2; CaSO4 та ін.). Вода і димові гази можуть ви-кликати корозію, яка знижує механічну цінність котла.

Для забезпечення безаварійної роботи котлів їх обладнують необ-хідною апаратурою і контрольно-вимірювальними приладами: маноме-трами, запобіжними клапанами, водопоказуючими пристроями, запір-ними і спускними пристроями, а окремі конструкції - автоматичноюапаратурою контролю.

Відповідно до вказаних Правил посудини встановлюються в міс-цях, де не буває скупчення людей, а також в окремих будівлях. Привстановленні посудин необхідно передбачити можливість їх вільногоогляду, ремонту й очищення.

Не допускається встановлення посудин, що реєструються в держа-вних органах нагляду, в житлових, громадських і побутових приміщен-нях, а також у приміщеннях і будівлях, що до них прилягають.

Водогрійні і парові котли з температурою води не вище 115 °С, по-тужністю від 0,1 до 3 МВт і парові котли з тиском пари не вище 0,07МПа не реєструються в органах державного нагляду, а вимоги безпекидо їх експлуатації регламентовані галузевими стандартами. Їх дозволя-ється встановлювати у приміщеннях не нижче ІІ категорії вогнестійкос-ті. Допускається примикання котелень до виробничих приміщень заумови розділення їх протипожежною стіною. Висота приміщення коте-льні має бути не менше 2,6 м, а площа під один котел - 18 м2; двері по-винні відкриватись назовні, не мати засувів всередині, вентиляція пе-редбачається припливно-витяжна.

Котельня повинна бути обладнана засобами пожежегасіння відпо-відного до норм на протипожежне устаткування і ремонт, установлени-ми Правилами пожежної безпеки України (ДНАОП 0,01 - 1.01.95).

Всі елементи котлів, трубопроводів, пароперегрівачів і допоміжногоустаткування з температурою стінки зовнішньої поверхні вище 430С в досту-пних для обслуговування місцях повинні бути покриті тепловою ізоляцією.

Водогрійні котли потужністю понад 400 кВт (4 МВт) обладнуютьне менше як двома запобіжними клапанами.

Кожен котел підлягає технічному огляду інспектором органівДержпромгірнагляду до пуску в роботу, періодично в процесі експлуа-тації, а в необхідних випадках - позачерговому огляду. Технічний оглядкотлів складається із зовнішнього і внутрішнього оглядів (один раз на 4роки) та гідравлічного випробування (один раз на 8 років) згідно паспо-рту на посудину.