4.5.5. Безпека при експлуатації балонів та автоклавів

магниевый скраб beletage

Причинами аварій (вибухів) балонів, призначених для транспорту-вання і зберігання стиснених, зріднених та розчинних газів під тиском,вищим 0,07 МПа, є: дефекти та неточності, допущені при їх виготов-ленні; перевищення тиску газу в балоні внаслідок його заповнення по-над норму; нагрівання балона; падіння та удари балонів; помилкове на-повнення балона іншим газом та ін.

У процесі експлуатації балони підлягають періодичному опосвід-ченню, яке включає зовнішній огляд та випробування.

Якщо при огляді на їхніх стінках виявлено корозію, тріщини,вм'ятини, раковини глибиною понад 10% від номінальної товщини сті-нки, то постає питання про вибракування таких посудин.

Усі балони, окрім ацетиленових, періодично випробовують спочат-ку гідравлічним, а потім пневматичним способом: заповнюють їх стис-неним повітрям до робочого тиску і занурюють у воду для перевірки ге-рметичності.

Ацетиленові балони випробовують лише пневматичним способомза допомогою азоту під тиском 3,5 МПа із зануренням у воду на глиби-ну не менше 1 м. Час перевірки визначається спеціальною інструкцією.

Для запобігання помилковому наповненню балонів іншими газамипередбачено розпізнавальне фарбування та маркування їх. Наприклад,балони, призначені для кисню, мають голубий колір, чорну смугу і чор-ним кольором напис «кисень» і т. д.

Окрім того, бокові штуцери вентилів балонів, що наповнюютьсягорючими газами, мають ліву різьбу, а балон для кисню та негорючихгазів - праву.

Наповнені балони зберігаються у вертикальному положенні у спе-ціально обладнаних гніздах на спеціальних складах або під навісами.

Забороняється тримати в одному приміщенні балони з киснем та горю-чими газами.

Балони з газами повинні знаходитись на відстані не менше 1 м відопалювальних приладів і не менше ніж 5 м від джерела відкритого вогню.

Експлуатація балонів на підприємстві повинна здійснюватись від-повідно до ДНАОП 0.00-1.07-949(Правила будови і безпечної експлуа-тації посудин, що працюють підтиском). Працівники, які обслуговуютьбалони, повинні пройти спеціальну підготовку і мати відповідне посвід-чення.

Значну небезпеку можуть становити й автоклави, які широко вико-ристовуються у наукових дослідженнях, медицині, спеціальному госпо-дарстві. Основними заходами для безпечної дії автоклавів є абсолютнасправність їх та приладів.

Перевірка манометрів на автоклавах має проводитися не рідше од-ного разу на рік, а також один раз на 6 місяців робочі манометри переві-ряються контрольними з відповідними записом до журналу контроль-них перевірок.

4.6. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах