4.6.1. Класифікація вантажів за масою одного місцята небезпечністю. Правила перевезеннята складування вантажів

магниевый скраб beletage

Механізація вантажно-розвантажувальних робіт є одним з найваж-ливіших завдань охорони праці. Про це свідчить аналіз виробничоготравматизму, пов'язаний з цим видом робіт, а саме - найбільш високийрівень він має там, де такі роботи виконуються вручну.

Безпека при роботі транспортного агрегату значною мірою зале-жить від виду, маси та інших властивостей (характеристик) вантажів.

За масою вантажі поділяються на три категорії: І - маса одного мі-сця до 80 кг; ІІ - від 81 до 500 кг; ІІІ - понад 500 кг.

За ступенем небезпеки усі вантажі поділяються на 7 груп:

вантажі малонебезпечні (предмети широкого вжитку);

горючі речовини (бензин, газ тощо);

пилоподібні і гарячі вантажі (цемент, бітум, асфальт);

обпікаючі речовини (кислоти, луги і ін.);

балони із зрідженим і стисненим газом;

вантажі, небезпечні за розмірами (габаритами);

вантажі особливо небезпечні (вибухові та отруйні) речовини.

Кожна із зазначених груп вантажів вимагає особливих заходів приїх перевезенні і складуванні. Небезпечні вантажі повинні мати визначенізнаки небезпеки.

Вантажі 1-ї групи розміщують в кузовах автомобілів у різній таріабо без неї. Якщо вантажі вкладають вище бортів, їх закріплюють, алевисота не повинна перевищувати 3,8 м. Вантажі вагою одного місця бі-льше 80 кг (бочки, рулони, барабани) завантажують за допомогою засо-бів механізації.

Вантажі 2-ї групи завантажують і розвантажують лише механізова-но. Посудини повинні бути герметичні і розміщуватись пробками вверх,а при зливанні рідини тару заземляють.

Вантажі 3-ї групи також завантажують і розвантажують механізо-вано. Їх розміщують на рівні бортів, а пилоподібні накривають брезен-том. Гарячі вантажі заборонено перевозити в автомобілях з дерев'янимкузовом.

Вантажі 4-ї групи переносять і розміщують у кузові 2 робітники.Категорично заборонено переносити такі вантажі на спині, плечах іпопереду себе. Бочки, барабани і ящики з їдкими речовинами необхідноперевозити спеціальним транспортом.

Вантажі 5-ї групи розміщують у металевих і дерев'яних контейнерах.Балони можна встановлювати вертикально або горизонтально. При гори-зонтальному розміщенні вентилі балонів спрямовують у бік дороги і наних нагвинчують захисні ковпаки. При безконтейнерному перевезенні набалон надівають гумові кільця або прокладки. Одночасно перевозитибалони з киснем і з ацетиленом (навіть порожні) не допускається.

Вантажі 6-ї групи перевозять лише в кузовах автомобілів. Якщо до-вжина вантажу перевищує кузов на 2 м, то для перевезення таких ван-тажів використовують автомобілі з причепами-розпусками або напів-причепами.

Вантажі 7-ї групи навантажують у спеціальні транспортні засобипрацівники, що прийшли спеціальне навчання й інструктажі та забезпе-чені засобами індивідуального захисту.

При організації вантажно-розвантажувальних робіт значну рольприділяють розмірам робочих майданчиків, ширині під' їзних шляхівпри одно- і двобічному русі, їх покриттю і технічному стану.

Майданчики для проведення вантажно-розвантажувальних робітповинні мати рівне та тверде покриття з ухилом не більше ніж 5о, а та-кож відповідне освітлення. У місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт необхідно встановити знаки безпеки (ГОСТ12.4.026-76).

Заходи технічної безпеки передбачають також дотримання встано-влених правил складування вантажів. Так, кошики з бутлями агресив-них речовин розміщують у складах лише в один ряд. Вантажі у стандар-тній тарі, як правило, складають у штабелі. Ширина штабелю не пови-нна бути меншою ніж його висота. Між рядками штабелів мають бутипроходи шириною не менше ніж 1,25 м та проїзди, ширина яких забез-печує проходження транспортних засобів. Здійснюють, як правило, ван-тажно-розвантажувальні роботи засобами механізації. Між складськимиприміщеннями повинні бути забезпечені протипожежні розриви(СНиП2.01.02-85).

Основні причини нещасних випадків при виконаннівантажно-розвантажувальних робіт

Основними причинами нещасних випадків при виконанні вантаж-но-розвантажувальних робіт є:

а)         невідповідність місця та умов роботи нормативним актам;

б)         перенесення вантажів у неміцній та пошкодженій тарі, а також ужорсткій тарі без захисних рукавиць;

в)         порушення правил складування вантажів;

г)         падіння вантажу внаслідок зіскакування каната чи ланцюга та за-клинювання їх при застосуванні засобів механізації;

д)         поломка та спрацювання шестерень, храповиків, гвинтів та іншихдеталей в домкратах та лебідках, що призводить до падіння вантажу;

е)         неправильна організація робіт і відсутність належного контролюза роботою підіймально-транспортних механізмів та машин;

ж)        відсутність або несправність запобіжних пристроїв, незадовільнаробота гальмівних пристроїв;

з)         зачеплення вантажем при його підійманні, переміщенні чи опус-канні людей, устаткування, споруд, ліній електропередач;

є) порушення вимог електробезпеки при роботі з механізмом, при-значеним для підіймання та переміщення вантажів і оснащеним елект-роприводами;

і) недостатня міцність канатів та ланцюгів, їх надмірна спрацьованість;

к) неправильне стропування вантажів тощо.

Безпека вантажно-підіймальнго обладнання

До вантажопідіймального обладнання належать вантажопідійма-льні пристрої та механізми (блоки, домкрати, лебідки), вантажопідійма-льні крани (баштові, мостові, крани на гусеничному та пневматичномуходу, кран-балки, тельфери), ліфти та підіймачі.

Вантажопідіймальні механізми належать до об'єктів підвищеноїнебезпеки, тому до них висуваються сурові вимоги згідно з Правиламибудови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Найбільшнебезпечними елементами вантажопідіймального обладнання є їх несучіоргани - канати, стропи, гаки, які в процесі роботи зазнають найбільшо-го зносу. Тому за їх станом необхідно здійснювати контроль. Надійнефіксування каната чи ланцюга забезпечується запобіжними пристроямина гаках (запобіжними скобами), на блоках (розпірними штифтами,храповим механізмом). Вони запобігають падінню вантажів. У гідравлі-чних домкратах для цього передбачено зворотний клапан.

Усі вантажопідіймальні крани й окремі пристрої реєструються ворганах державного нагляду або на підприємствах. В органах державно-го нагляду реєструються баштові, автомобільні, козлові, гусеничні кра-ни, крани на пневмоходу, мостові крани, якими керують із кабін. Не ре-єструються в державних органах крани мостового типу і пересувні кра-ни вантажопідйомністю до 10 т включно, якими керують з підлоги,стрілові, баштові крани вантажопідйомністю до 1 т.