4.6.4. Технічний огляд вантажопідіймальних машин

магниевый скраб beletage

Вантажопідіймальні машини обов'язково повинні проходити техні-чний огляд - повний або частковий.

Повний огляд проходять заново встановлені крани, а також ванта-жозахватні пристрої, зняті з крана, не рідше одного разу на три роки.

Частковий огляд проводиться не менше одного разу на рік.

Позачерговий огляд буває тільки повним. Його проводять після мо-нтажу крана на новому місці, після ремонту, але після заміни гака про-водиться лише статичне випробування.

Повний технічний огляд включає огляд, статичне і динамічне ви-пробування. При статичному випробуванні вантаж повинен перевищу-вати на 25% номінальну вантажопідйомність крана в положенні найбі-льшого прогину (по середині кран-балки). Вантаж підіймають на 2-3 мвід підлоги і утримують у такому положенні 10 хв. При цьому зверта-ють увагу на прогин і залишкові деформації. При динамічному випробу-ванні перевіряють дію механізмів і гальм крана за допомогою вантажу,вага якого на 10% вища за номінальну. Після закінчення випробуваньнеобхідні дані заносять у паспорт, де також зазначають дату черговоговипробування.

При частковому огляді випробування не проводиться. При оглядіперевіряють: стан крану і його механізмів (блоків, сталевих канатів,строп та їх кріплення); надійність встановлення крану, стан колії та їїзаземлення, відповідність маси противаги та балансу величинам, вказа-ним у паспорті крану; роботу електрообладнання, приладів та пристроївбезпеки, апаратів керування, сигналізації тощо.

Вантажопідіймальне устаткування не допускається до роботи у ви-падку, якщо:

закінчився термін огляду;

маються неполадки у механізмах підйому, приладах безпеки іінші;

гаки, троси, мають недопустиму спрацьованість;

несправні контрольно-вимірювальні прилади або закінчились те-рміни їх перевірки.

У процесі експлуатації крана знімні вантажозахватні пристрої під-дають періодичному огляду в такі строки: траверси оглядають черезкожні 6 місяців; стропи (за винятком тих, що рідко застосовують) - че-рез 10 днів. Результати огляду записують у відповідний журнал.

4.6.5. Безпека при експлуатації ліфтів.

Основним нормативно-технічним документом, який регламентуєбезпечну експлуатацію ліфтів, є Правила будови і безпечної експлуата-ції ліфтів (ДНАОП О.00-1.02-99). Ліфти поділяються на пасажирські,вантажопасажирські, вантажні.

Перед пуском у роботу ліфти всіх типів, крім вантажних малих ва-нтажопідіймальністю до 160 кг включно, підлягають реєстрації в орга-нах Держпромгірнагляду. Періодичні технічні огляди проводяться нерідше одного разу на рік і включають огляд, статичне та динамічне ви-пробовування.

Ліфти оснащаються запобіжними та блокувальними пристроями.Двері ліфтової шахти повинні мати контакти, що унеможливлюють пусккабіни при відкритих дверях. Для утримання кабіни у шахті при пору-шенні режиму роботи ліфта (відключення електричної енергії, обривабо послаблення канату, збільшенні швидкості руху кабіни вниз на 40%більше порівняно з нормальною), вона оснащується спеціальними при-строями, які спрацьовують автоматично.

Відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію ліфтівнаказом покладається на осіб не молодше 18 років, які закінчили спеці-альні курси і отримали посвідчення.

4.7. Безпека на транспорті