4.7.1. Безпека внутрізаводського і внутріцехового транспорту

магниевый скраб beletage

До керування транспортними агрегатами допускаються особи, якімають відповідні посвідчення, пройшли інструктажі з Правил дорож-нього руху, техніки безпеки.

Внутрішньозаводський транспорт призначений для перевезення ва-нтажів у межах підприємства. Він може бути залізничним, автомобіль-ним, електроприводним, що залежить від масштабу і виду виробництва.

На території підприємства, на видних місцях, встановлюються схе-ми руху транспортних засобів та пішохідних доріжок. З метою забезпе-чення безпеки в' їзди та виїзди для транспорту і входи та виходи длялюдей влаштовуються окремо. Ширина доріг при односторонньому ру-ху автотранспорту становить 4 м, а при двосторонньому - 6 м. У тупи-кових частинах доріг слід передбачити майданчики для розвороту авто-мобілів з радіусом не менше 12 м. Тротуари для пішоходів повинні матиширину 1,5 м і бути ізольовані від проїзної частини розділювальноюсмугою. Швидкість залізничного транспорту на території підприємстване повинна перевищувати 10 км/год. Швидкість автомобільного транс-порту залежить від виду вантажів, стану доріг і може становити 10км/год. (коли забезпечується безпека руху) і 5 км/год. (при в'їзді і виїздіз цеху, при поворотах, під час густого туману і т.п.).

На всій території підприємства, особливо у місцях під'їзду до буді-вель та споруд, встановлюють чергове штучне освітлення, що забезпе-чує освітленість на рівні землі 0,5-1 лк, а біля воріт і майданчиків від-критого паркування транспортних засобів - не менше 5 лк.

Як внутрішньозаводський транспорт досить часто застосовуютьсяавто- та електронавантажувачі, штабслери та електрокари. Безпечнаексплуатація їх регулюється відповідними нормативними актами. На-приклад, вилками навантажувача дозволяється піднімати вантаж дов-жиною не більше 4 м, а висота підіймання вантажу від землі під час йо-го перевезення не повинна перевищувати 0,5 м.

З метою забезпечення безпеки навантажувачі, штабелери та елект-рокари повинні бути оснащені необхідними технічними засобами: галь-мами, автоматичними пристроями.

Швидкість руху транспорту всередині приміщення (складу) голо-вними проходами не має перевищувати 6 км/год., а при в'їзді та виїзді здверних отворів - не більше 3 км/год.

До внутрішньоцехового транспорту, який забезпечує транспорту-вання вантажів в межах цеху відповідно до технологічного процесу ви-робництва, належать транспортні засоби конвеєрного типу, візки та ван-тажопідіймальні крани.

Транспортні засоби конвеєрного типу можна поділити на:

а) транспортні засоби з тяговими деталями - ланцюгові, канатні,стрічкові та пластинчасті конвеєри та елеватори;

б) транспортні засоби без тягових деталей - гравітаційні роликовітранспортери (рольганги), похилі (пандуси) та гвинтові спуски, ручнівантажні візки.

Для безпечної роботи конвеєри й елеватори повинні мати надійніогородження всіх рухомих частин, блокувальні пристрої, аварійні вими-качі у головній і хвостовій частинах, світлову і звукову сигналізацію.Елеватори, призначені для транспортування пиловидних речовин, пови-нні мати герметичні кожухи.

Для зручності обслуговування конвеєру проходи з обох сторін йогоповинні мати ширину не менше 1 м.

Транспортні засоби без тягових органів мають бути зручними і на-дійними у використанні. При їх застосуванні слід дотримуватись відпо-відних інструкцій, розроблених на підприємстві.