4.8.1. Поняття про електробезпеку. Дія електричного струму на організм людини. Електротравма, електроудар

магниевый скраб beletage

Електричний струм, проходячи через живий організм, спричиняєтермічну, електролітичну, механічну і біологічну дії.

Термічна дія струму характеризується нагріванням тканин і виник-ненням опіків.

Електролітична дія струму призводить до розкладу молекул рідинвнутрішнього середовища організму на іони і спрямованого руху катіонівдо катоду, аніонів до аноду, що супроводжується порушенням гомеостазу.

Механічна дія струму полягає в ушкодженні (розриві, розшаруван-ні) різних тканин організму, у тому числі м' язової тканини, стінок кро-воносних судин, нервів і навіть кісток.

Біологічна дія струму виражається у порушенні біологічних проце-сів у живому організмі (передачі нервових імпульсів, дихання, роботисерця).

Розрізняють два види ураження організму людини електричнимструмом: електрична травма й електричний удар.

Електротравма - це травма, викликана дією електричного струмуабо електричної дуги у вигляді місцевих пошкоджень тканин та органів:електричні опіки, електроофтальмія, електрознаки, металізація шкіри,пориви шкіри, м' язів, вивихи суглобів, переломи кісток внаслідок не-здоланих судомних скорочень м'язів від дії струму.

Електричні опіки складають більше 65% електротравматизму. Вониможуть бути поверхневими, коли уражається шкіра, та глибокими - приураженні шкіри і більш глибоких тканин тіла. Залежно від умов їх ви-никнення електричні опіки поділяються на контактні, дугові і змішані:

контактні опіки виникають при безпосередньому контакті люди-ни з джерелом струму, коли струм значної сили проходить через певнуділянку тіла людини й електрична енергія перетворюється у теплову;

дугові опіки є наслідком дії на тіло людини електродуги, темпера-тура якої близько 3500 °С.

змішані опіки - це результат одночасної дії на тіло людини якелектричного струму, так і електродуги.

Електричні опіки бувають 4-х ступенів:

й          ступінь - почервоніння шкіри;

й          ступінь - утворення пухирців;

й          ступінь - змертвіння шкіри;

й          ступінь - обвуглення тканин.

Контактний струм великої сили викликає важкі опіки в місцях вхо-ду і виходу, а електродуга, як правило, призводить до глибокого відми-рання й обвуглювання тканин.

Інтенсивне випромінювання УФ-променів електродугою може ви-кликати електроофтальмію - запалення кон'юнктиви, рогівки і слизо-вої оболонки повік.

Електрознаки (електричні позначки) - це чітко окреслені на тілілюдини плями сірого, блідо-жовтого, жовтого кольору круглої або ова-льної форми глибиною до 1-1,5 мм, найчастіше у вигляді мозолів, син-ців. Вони, як правило, безболісні і швидко піддаються лікуванню.

Металізація шкіри - це проникнення в шкіру людини дрібних час-тинок розплавленого металу під дією електродуги. Металізація має міс-це на відкритих частинах тіла - руках та обличчі. Уражена ділянка маєшорстку поверхню і є болючою.

Електричний удар - це порушення живих тканин організму підвпливом електричного струму, яке проявляється загальною дією на лю-дину, мимовільним судомним скороченням м'язів, іншими розладами.

Залежно від наслідку ураження електричні удари поділяються на 4ступеня:

й          ступінь - судомні скорочення м'язів без втрати свідомості;

й          ступінь - судомні скорочення м'язів з втратою свідомості,але дихання і робота серця не порушуються;

й          ступінь - втрата свідомості та порушення серцевої діяльно-сті або дихання;

й          ступінь - електричний шок та клінічна смерть.

Ознаки електричного шоку: глибокі розлади дихання, кровообігу,нервової системи та інших систем організму. При клінічній смерті спо-стерігається зупинка роботи серця, відсутність пульсу, дихання, синю-шність шкіри і слизових оболонок, різке розширення очей і відсутністьреакції на світло. Якщо потерпілому не надати екстреної долікарськоїдопомоги, настає біологічна смерть.

У разі негайного звільнення потерпілого від дії електричного стру-му та надання необхідної допомоги (штучне дихання, масаж серця) іс-нує висока ймовірність збереження його життя.