4.8.5. Заходи і засоби електробезпеки

магниевый скраб beletage

Щоб надійно й безпечно користуватись електроенергією, потрібнознати, якою є напруга у мережі, і на якій напрузі працює те чи інше еле-ктроустаткування.

Залежно від мети використання розрізняють такі види електричноїнапруги:

до 42 В - використовується переважно для переносного і місце-вого освітлення й роботи ручних електроприладів у небезпечних зонах(висока вологість, наявність металічних провідників тощо);

127-220 В - використовується для освітлення й роботи ручнихелектроприладів на виробництві та у побуті;

380 В - використовується при експлуатації промислових уста-новок;

понад 380 В - використовується для передачі електроенергії навідстань (лінії електропередач) і для живлення окремих електроустано-вок спеціального призначення.

Основне завдання електробезпеки - мінімізувати можливість нега-тивного впливу електричного струму на людину. Досягти цієї мети мо-жна за допомогою таких заходів і засобів:

безпечною і надійною конструкцією електроустановок;

організаційними та технічними заходами щодо безпечної екс-плуатації електроустановок та використання електричної енергії;

технічними засобами захисту.

Конструкція електроустановки має відповідати вимогам технічнихумов і стандартів. При цьому, залежно від засобів електробезпеки, усіелектротехнічні вироби поділяються на 5 класів: 0, 0І, І, ІІ, ІІІ.

Клас 0 - електрична установка має лише робочу ізоляцію як засібзахисту.

Клас 0І - крім робочої ізоляції на корпусі установки є пристрій дляпідключення його до заземлювача або нульового захисного провідника.

Клас І - установка має робочу ізоляцію і виконана таким чином, щопідключити її до електричної мережі можна лише після під' єднання ко-рпусу до заземлювача (нульового захисного провідника), а привід'єднанні від мережі - корпус відключається від заземлювача (нульо-вого захисного провідника) в останню чергу.

Клас ІІ - захист забезпечується подвійною ізоляцією.

Клас ІІІ - для живлення установки можливо використання лишемалої напруги (до 42 В).

Організаційні та технічні заходи електробезпеки передбачають:

допуск до роботи на електроустановках осіб не молодше 18 ро-ків, які мають відповідне посвідчення, пройшли інструктаж і медичнийогляд;

призначення осіб, які відповідають за організацію та проведенняробіт на електроустановках, електромережах;

встановлення знаків безпеки та захисних огорож біля струмовід-них частин;

огородження робочих місць та вивішування плакатів безпеки;

виконання робіт за нарядом не менше ніж двома працівниками іззастосуванням електрозахисних засобів,

використання механізмів і пристосувань при проведенні робіт наструмовідних частинах та поблизу них тощо.

Технічні засоби захисту - це пристрої, що слугують для захистулюдини від ураження електричним струмом. До них належать:

ізоляція струмовідних частин;

недоступність для випадкового дотику до струмовідного устат-кування;

захисне заземлення;

занулення; захисне відключення;

захисне розділення електромережі;

мала напруга;

сигналізація про небезпеку дотику;

- електрозахисні засоби.

Стан ізоляції струмопровідних частин повинен відповідати Прави-лам використання електроустановок. Цими Правилами передбачене пе-ріодичне випробування ізоляції (2 рази на рік у приміщеннях зі склад-ними умовами, підвищеною вологістю і 1 раз на рік у приміщеннях знормальним середовищем). Ізоляція створює великій опір, який пере-шкоджає протіканню через неї струму. Опір ізоляції кожної установкиабо окремої ділянки електричної мережі має бути не меншим 0,5 МОм.Якщо опір ізоляції знижується на 50% від початкового, мережу або ізо-ляцію міняють.

Більшість приладів широкого використання на виробництві та упобуті мають подвійну ізоляцію, яка складається з робочої й додаткової.Остання запобігає дії струму на людину у випадку пошкодження основ-ної ізоляції. Знак подвійної ізоляції позначається на інструменті у ви-гляді символу, що зображує два квадрати різних розмірів, розміщениходин в одному.

При роботі в приміщеннях без підвищеної небезпеки напруга елек-троприладів повинна бути не більше 220 В. При роботі в приміщеннях упідвищеною небезпекою і за межами приміщень напруга електропри-ладів повинна бути не більше 36 В. В особливих умовах дозволяєтьсявикористовувати електроприлади напругою до 220 В, але при наявностізахисного відключення або надійного заземлення корпусу з викорис-танням захисних засобів (діелектричні рукавички, килимки, калоші). Вданих умовах необхідно застосовувати електричні машини II і III класівзгідно ГОСТ 12.2.007.0 - 75.

Недоступність для випадкового дотику до струмопровідногоустаткування досягається застосуванням стаціонарних огороджень ірозташуванням неізольованих електропроводів на великій висоті (ЛЕП),або у недоступному місці. Для захисту від дотику до струмоведучихелементів комутаційних апаратів застосовують прилади закритої конс-трукції (пакетні вимикачі, рубильники).

Захисне заземлення - навмисне електричне з'єднання із землею ме-талевих струмопровідних неструмоведучих частин, на яких можез' явитися напруга. Заземлення - це сукупність заземлювача і заземлю-вальних провідників. Заземлювачі можуть бути штучні (створені спеці-ально для заземлення електроустановок) і природні (металеві предмети,що знаходяться в землі і мають будівельне, технологічне чи інше при-значення). Для штучних заземлювачів застосовують вертикальні і гори-зонтальні електроди. Вертикальні - зі стальних прутів діаметром 10-12мм, кутової сталі розміром 40x40 мм або стальних труб діаметром 30-50мм, довжиною 2,5-3 м. Вертикальні електроди з'єднують стальноюштабою розміром 4x12 мм або круглим дротом діаметром не менше6 мм. Опір заземлюючого пристрою не повинен перевищувати 4-10 Ом(перевіряється щорічно).

Захисне заземлення переважно застосовується в трифазних мережахнапругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю, і більше як 1000 В - збудь-яким режимом нейтралі.

Основним параметром, що характеризує заземлюючий пристрій, єопір розтіканню струму, який залежить від опору землі. Наявність уґрунті кислот і солей знижує опір розтікання, а при промерзанні і виси-ханні землі такий опір зростає.

Опір розтікання струму заземлювача визначають за спеціальноюметодикою.

Відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) захис-не заземлення здійснюють:

при напрузі змінного струму 380 В і вище та 440 В і вище для по-стійного струму у всіх електроустановках;

при номінальних напругах змінного струму вище 42 В та 110 Впостійного струму, що знаходяться в приміщеннях з підвищеноюнебезпекою, особливо небезпечних, а також в електроустановках,які знаходяться на відкритій місцевості;

при будь-якій напрузі змінного та постійного струму - у вибухо-небезепчних установках.

Занулення - навмисне електричне з'єднання з нульовим захиснимпровідником металевих частин, на яких може з' явитися напруга.

Нульовий захисний провідник з' єднує корпус установки з глухо за-земленою нейтраллю. Таке з'єднання на випадок пробивання ізоляції накорпус призводить до короткого замикання між фазним та нульовимпровідниками, а струм короткого замикання обумовить вимикання по-шкодженого обладнання (розплавлення плавких запобіжників або спра-цювання автоматичних вимикачів).

Занулення застосовують у трифазних 4-х провідникових мережахнапругою джерела живлення до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю.Це мережі напругою 660/380; 380/220 і 220/127 В.

Відповідно до ПУЕ, занулення корпусів електроустаткування вико-ристовується в тих випадках, що й захисне заземлення. Слід відмітити,що одночасне заземлення та занулення корпусів електроустановок зна-чно підвищує їх електробезпеку.

Застосування металоконструкцій будівель, трубопроводів і облад-нання для утворення нульового робочого провідника заборонено.

Захисне відключення - це швидкодіючий захист, що забезпечує ав-томатичне вимикання електричної установки при виникненні в ній не-безпеки ураження людей електричним струмом.

За конструкцією пристрої, що вимикають, можуть реагувати на на-пругу корпуса відносно землі (дифреле), на струм замикання на землютощо. Час вимикання їх повинен бути не більше 0,2 с.

Захисне розділення мереж - це розділення електричної мережі наокремі електрично не з' єднані між собою ділянки за допомогою поді-ляючих трансформаторів. Воно спрямоване на підвищення захисної роліізоляції струмовідних частин, що досягається або зменшенням ємкостімереж, або переходом від мереж з заземленою нейтраллю до мереж зізольованою нейтраллю. Якщо єдину, сильно розгалужену мережу з ве-ликою ємкістю та малим опором ізоляції, поділити на низку невеликихмереж такої ж напруги, які мають незначну ємкість та великий опір ізо-ляції, то це різко покращує електробезпеку.

Мала напруга - це напруга до 42 В, яка не здатна викликати небез-печну електричну дію на людину за нормальних обставин. Використо-вується в переносних лампах, аварійному освітленні, ручному інстру-менті тощо.

Простим способом сигналізації про можливу небезпеку впливуелектричного струму є спеціальне маркування електрообладнання абойого частин кольоровою гамою ізоляції проводів, а саме:

силові ланцюги - чорний (темно-коричневий) колір;

ланцюги управління, виміру, сигналізації, місцевого освітленняперемінного струму - синій (фіолетовий) колір;

ланцюги з'єднання з нульовим проводом - голубий (сірий) колір;

ланцюги заземлення - зелено-жовтий (зелений) колір.

Електрозахисні засоби використовують з метою попередження дії

електричного струму, електричної дуги та електромагнітного поля налюдей, які працюють з електроустановками; вони підрозділяються наізолювальні, огороджувальні та запобіжні.

Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людинивід частин електроустановок, що знаходяться під напругою, та від землі,якщо людина одночасно доторкається до землі чи заземлених частинелектроустановок та струмопровідних частин (корпусів), які опинилисьпід напругою. Використання цих засобів залежить від типу електро-установок:

при роботах на електроустановках з напругою до 1 кВ викорис-товують діелектричні рукавички, ізольовані штанги, інструменти з ізо-льованими ручками, струмовимірювальні кліщі, діелектричні калоші,килимки, ізольовані підставки;

при роботах на електроустановках з напругою понад 1 кВ - ізо-льовані штанги, струмовимірювальні та ізолювальні кліщі, покажчикинапруги, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, килимки, ізольо-вані підставки.

Огороджувальні електрозахисні засоби - це переносні огорожі,щити та інші засоби, призначені для тимчасового огороджування стру-мопровідних частин, а також для їх заземлення.

Запобіжні електрозахисні засоби призначені для захисту персона-лу. Від випадкового падіння з висоти застосовують запобіжні пояси, длязабезпечення безпечного піднімання на висоту - драбини, «кігті», длязменшення негативної дії світлової, теплової енергії та дії електромагні-тного поля - захисні окуляри, щитки, рукавички, спецодяг тощо.