1.5. Основні принципи державної політикиУкраїни в галузі охорони праці

магниевый скраб beletage

Державна політика України в галузі охорони праці визначаєтьсяВерховною Радою відповідно до Конституції і базується на принципах:

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальностівласника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпеченнямсуцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій тапродукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних танешкідливих умов праці;

комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі зага-льнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та зурахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досяг-нень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкодиособам, які потерпіли від нещасних випадків та професійних захворювань;

встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх під-приємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

використання економічних методів управління охороною праці,участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залученнідобровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання якихне суперечить законодавству;

інформування населення, проведення навчання, професійної під-готовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ,організацій та об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми охо-рони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і про-ведення консультацій між власниками та працівниками, між усіма соці-альними групами при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому тадержавному рівнях;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з ураху-ванням його здоров'я та психологічного стану;

- міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, викорис-тання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і під-вищення безпеки праці.

Усі норми стосовно охорони праці умовно поділяються на чотиригрупи:

створення безпечних умов праці ще на стадії проектування ви-робничих об'єктів, розробки нових технологій, ефективних засобів ви-робництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюю-чих. Забороняється приймати і використовувати їх у виробництві, якщовони не забезпечують здорових і безпечних умов праці;

гарантування безпеки працюючих у період самого процесу ви-робництва з розробленням відповідних нормативних вимог, інструкцій;

регламентація порядку видачі засобів індивідуального захистуі лікувально-профілактичного харчування, виділення і використаннякоштів на охорону праці, проведення за кошти власника попереднього(при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльнос-ті) медичних оглядів працівників, що передбачене Законом «Про охо-рону праці»;

загальний і спеціальний нагляд та контроль за охороною праці,а також відповідальність за його порушення.