4.9.1. Статична електрика та захист від неї

магниевый скраб beletage

Статична електрика - особливий вид зарядів, що виникають притерті двох діелектриків або діелектрика і провідника. При терті двох ді-електриків на одному з них, що має вищі діелектричні характеристики,виникає позитивний, а на іншому, з іншими діелектричними властивос-тями, - негативний заряд. Такі заряди виникають при терті твердих діе-лектриків (пластмаси, синтетичні і вовняні тканини, гумові матеріали,суха деревина, сухе зерно, папір тощо), рідких (нафтопродукти, спирти,етиловий ефір тощо) і газоподібних (сухе повітря та газоподібні сумішітощо). Ці заряди можуть виникати при заправці незаземлених резервуа-рів і цистерн рідкими діелектриками, транспортуванні нафтопродуктівпо гумових шлангах, перевезенні бензину в незаземлених автоцистернахі зливанні з них, випусканні повітря чи газів з ресиверів або пневмосис-тем, пневмотранспортуванні сухого зерна, борошна, механічній обробціпластмаси, терті гумових шин об асфальт та в інших випадках.

Заряди статичної електрики мають властивості накопичуватися наокремих об'єктах. Так, при заповненні бензином резервуара методомпадаючого струменя заряд може досягти 18000-20000 В, а на тілі люди-ни, ізольованої від підлоги, 7000 В і більше. Нагромадження заряду при-зводить до іскрових розрядів.

Іскрові розряди статичної електрики пожежо- і вибухонебезпечні.Іскра від потенціалу на тілі людини може досягти 2,5-7,9 мДж, що до-статньо для спалаху багатьох речовин (парів ацетону, метану, оксидувуглецю і інших).

Згідно з Правилами захисту від статичної електрики електростати-чна безпека вважається задовільною, якщо максимальна енергія зарядівне перевищує 40% мінімальної енергії спалаху речовини.

Іскрові розряди статичної електрики викликають відчуття уколу чинезначного поштовху, які самі по собі не становлять небезпеки для лю-дини, оскільки сила струму дуже мала. Однак, враховуючи несподіва-ність такого розряду, у людини може виникнути переляк, що може при-звести за небезпечних обставин до нещасного випадку.

Систематичний вплив статичної електрики на тіло людини викли-кає порушення фізіологічних процесів, функціональні розлади центра-льної нервової системи, органів кровообігу. Відповідно до ГОСТ12.10.4584 гранична допустима напруженість електричного поля на ро-бочих місцях не повинна перевищувати 60 кВ/м, якщо час впливу не пе-ревищує 1 години.

Основні засоби захисту від статичної електрики полягають у відве-денні зарядів у землю (заземлення цистерни з паливом, компресорних такотельних установок, трубопроводів), запобіганні виникненню та нако-пиченню статичної електрики, її нейтралізації.

Зменшенню заряду статичної електрики сприяє: підвищення воло-гості повітря до 70%, напилення на діелектричній поверхні електропро-відних плівок, добавка до нафтопродуктів спеціальних присадок (АСП-1, СИГБОЛ та ін.), що знижують електричний опір у 1000 разів і більше.

Графіт, сажа, металевий порошок, що додаються до виготовленнягуми, знижують заряди статичної електрики. В окремих випадках ста-тичну електрику нейтралізують за допомогою спеціальних приладів -іонізаторів.

Працюючим у вибухонебезпечних приміщеннях рекомендуєтьсякористуватись антистатичним взуттям, їм забороняється носити синте-тичний одяг; підлогу таких приміщень вкривають антистатиками.