4.9.2. Атмосферна електрика та захист від неї

магниевый скраб beletage

Атмосферна електрика - особливий вид електричних зарядів, щонагромаджуються і розподіляються на хмарах внаслідок аеродинаміч-них і термічних процесів в атмосфері.

Блискавка - електричний розряд в атмосфері між зарядженимихмарою і землею, між хмарами, що мають різнойменний заряд. Довжинаканалу блискавки може досягти кількох кілометрів з потенціалом від106 до 109 В. Внаслідок розряду на землю по каналу блискавки протікаєструм силою до 230-250 кА, створюючи температуру більш як 30 000 °С.Такі розряди мають високу пожежну небезпеку. Щосекунди земну кулюуражують в середньому більше 100 блискавок. Питома вага пожеж, щовиникають від ураження блискавками, складає біля 1%. Розрізняють пе-рвинні (прямий удар) і вторинні прояви блискавки.

Прямий удар блискавки - це безпосередня дія блискавки на будів-лю, споруду, тварину, людину, дерево, що супроводжується електрич-ним, тепловим та механічним ефектами.

Вторинний прояв характеризується появою наведених потенціалівпід час близьких розрядів блискавки на металевих елементах конструк-цій, в незамкнутих металевих контурах, які можуть викликати іскріннявсередині будівель, споруд і тим самим ініціювати пожежу чи вибух.

Блискавкозахист - це система захисних заходів від блискавок, якігарантують безпеку людей, збереження будівель і споруд, обладнаннята матеріалів від вибухів, загорання й руйнування. Найпростішими і на-дійними способами захисту від блискавки є створення блискавковідво-дів (громовідводів). Вони бувають стержневі, тросові (антени), сітчасті ікомбіновані.

За рівнем блискавкозахисту будівлі і споруди поділяються на трикатегорії, що визначається, головним чином, класом вибухонебезпечно-сті згідно з ПУЕ.

До першої категорії належать будівлі та споруди з вибухонебезпе-чними зонами класів В-0, В-1, В-20, В-21. В них зберігаються чи знахо-дяться легкозаймисті та горючі речовини, здатні утворювати газо-, пи-ло-, пароподібні суміші, які можуть вибухнути за наявності іскри.

Друга категорія включає будівлі та споруди з вибухонебезпечними зо-нами класів В-2, В-22, в яких газо-, пило-, пароподібні суміші можутьз'явитися лише у разі аварії чи порушення технологічного процесу. Сюди женалежать склади з вибухонебезпечними матеріалами, горючими та легко-займистими рідинами.

До третьої категорії належать будівлі та споруди з пожежонебез-печними зонами класів П-1, П-2 та П-2а, зовнішні технологічні установ-ки, відкриті склади горючих речовин, димові труби підприємств і коте-льних, башти та вишки різного призначення висотою 15 м і більше.

Будівлі та споруди першої і другої категорій необхідно захищати яквід прямих ударів блискавки, так і від вторинних її проявів; третьої - якправило, лише від прямих ударів блискавки.

Будь-який блискавковідвід складається з блискавкоприймача, якийбезпосередньо сприймає удар блискавки; несучої опори, на якій розташо-вують блискавкоприймач; струмопроводу, яким струм блискавки стікає наземлю; заземлювача, який забезпечує розтікання струму блискавки в землі.

Блискавкоприймачі виготовляють зі сталі довжиною 1-1,5 м і пло-щею поперечного розрізу не менше 100 мм .

Струмопроводи виготовляють зі стального дроту діаметром не ме-нше 6 мм.

Заземлювачі роблять з металевих труб, кутників або стержнів ана-логічно до заземлювачів електроустановок.

Зона захисту громовідводу - це частина простору, всередині якогобудівлі, споруди та інші об'єкти захищені від ударів блискавки з певнимрівнем надійності 95% (тип Б) і понад 99% (тип А). Розкид зони захистублискавковідводу визначають за спеціальними формулами.

Захист від електростатичної індукції (вторинний прояв блискавки) здій-снюється приєднанням устаткування до заземлювача для відведення елект-ростатичних зарядів в землю. Захист від занесення високих потенціалів у бу-дівлю здійснюється приєднанням до заземлювача металоконструкцій. Пере-мички між металоконструкціями в місцях їхнього зближення менше ніж на10 см зварюють, щоб уникнути проявів електромагнітної індукції та іскри.

Заходи безпеки при проявах атмосферної електрики здійснюютьсятаким чином:

у приміщенні: зачинити кватирки і вікна; відімкнути непотрібнеосвітлення і радіотрансляційну мережу; не перебувати поруч із трубамицентрального опалення, заземлення, телефоном (ближче 1 м);

поза приміщенням: не шукати укриття поруч з лінією електропе-редач, місцями розміщення блискавковідводів і високих поодиноких де-рев, спорудами, щитовими і трансформаторними підстанціями;

не перебувати у водоймах під час грози;

не їздити верхи і т. п.