4.10. Безпека при роботі з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ)

магниевый скраб beletage

4.10.1. Вплив ЕОМ на стан здоров'я людини

Комп'ютерна техніка у наш час знайшла широке використання у ді-ловодстві, промисловості, науці, навчальному процесі, але при недотри-манні вимог безпеки, вона може завдавати значної шкоди працюючим.

Особливістю негативного впливу комп'ютерних технологій на працезда-тність і здоров'я людини є комплексна одночасна дія декількох шкідливихфакторів, при значній інтенсивності яких відбувається накопичення і акуму-лювання їх впливу, що викликає суттєві зміни в організмі людини, розладфункцій окремих органів і систем.

До основних негативних факторів належать: випромінювання різних ді-апазонів електромагнітного спектру (рентгенівське та оптичне випроміню-вання, високочастотні та низькочастотні ЕМП, ЕМП з надто низькими часто-тами, електростатичні поля), шум у джерелі ВДТ, психосоціальні факторивиробничого середовища, нервово-емоційна напруга та інші.

Робота ЕВМ і ВДТ призводить до зміни фонової концентрації іонів пові-тря. Так, приблизно через 5 хвилин роботи монітору концентрація легких не-гативних іонів знижується в 5-10 разів (фонове значення цього показникустановить 350-620 іонів/смЗ), а через 3 години роботи їх концентрація на-ближається до нуля. Знижується також концентрація середніх і тяжких нега-тивних іонів, натомість концентрація позитивного заряджених іонів різкозростає, що дуже негативно відбивається на газообміні в легенях, загальномупочутті людини. Значна кількість позитивних іонів, особливо тяжких, при-зводить до підвищення артеріального тиску, тахікардії, прояву болю в облас-ті серця, затрудненню дихання, прискоренню швидкості осідання еритроци-тів, розладу функцій центральної нервової системи (дратівливість, головнийбіль, порушення сну, тонусу м'язів і ін.), порушення травлення.

Оптимальним рівнем аероіонізації на робочому місці рахується вмістлегких іонів від 150 до 5000 в 1 см3, повітря (Санитарно-гигиенические нор-ми допустимих уровней ионизации воздуха производственньїх и обществен-ньіх помещений №2152-80).

Нормалізувати іонний склад повітря виробничої зони можна різнимиспособами: механічна вентиляція, застосування іонізаторів, заземлених захи-сних екранів тощо.

Доза рентгенівського випромінювання перед екраном монітора на від-стані 50 см від його поверхні є безпечною, вона не досягає межі допустимогорівня (50 мкР/год), але не вивчена дія цих променів у поєднанні з іншими, якігенеруються ЕОМ на людину, що не дозволяє говорити відносно безпечної їхдії.

Згідно даних ВООЗ, електромагнітні випромінювання викликають роз-виток катаракти. Потенційно сприяють розвитку катаракти іонізуюче, ульт-рафіолетове - А, інфрачервоне і мікрохвильове випромінювання.

На працездатність та самопочуття людини негативно впливає шум відроботи електронно-обчислювальних машин. При цьому тривала дія шумупризводить до зниження розумової працездатності на 10-15%, швидкої зоро-вої втоми, послаблення уваги, порушення психофізіологічних процесів.Вплив шуму ВДТ є однією із причин розвитку стресу, погіршення настрою,сенсорного перевантаження, змін кровопостачання тканин і органів у зв'язкузі спазмами капілярів.

Професійна діяльність працівника на ВДТ є причиною функціональнихзмін нервово-м'язового апарата і кровопостачання ока, які призводять дорозвитку астеноптичних скарг. Встановлено, що жінки частіше, ніж чоловіки,скаржаться на зоровий дискомфорт. При цьому відмічено, що в більшості ви-падків частота аетенопії зростає зі збільшенням тривалості роботи за ВДТ.

Астноптичні скарги пов'язані також з освітленням робочого місця, від-блиском екрану, тремтінням та мерехтінням зображення, сухістю повітрятощо. Встановлено, що у 72% користувачів ВДТ мають місце скарги на біль вочах. Результатом напруженої тривалої зорової роботи на ЕОМ може бути нелише специфічний зоровий дискомфорт, але і виникнення головного болю.

Стресові стани, які розвиваються при довготривалій напруженій роботіза ЕОМ, є однією із причин виникнення соматичних, фізіологічних, психоло-гічних змін в організмі.

Фізіологічні порушення супроводжуються розладами функцій шлунко-во-кишкового тракту, серцево-судинної системи, скелетних м' язів, залоз вну-трішньої секреції, шкіри, статевої системи. Встановлено, що ці розлади час-тіше мають місце у працівників з високою та середньою тривалістю роботиза ЕОМ.

До психологічних і поведінкових розладів відносяться: агресивність,фрустрація, нервозність, дратівливість, порушення сну, швидкий розвитоквтоми тощо.

Зміни на соматичному, фізіологічному, психологічному і поведінковомурівнях працівників на електронно-обчислювальних машинах та відеодисп-лейних терміналах пов'язані з високим навантаженням при виконанні за-вдань, високою емоціонально-психологічною напруженістю та дією негатив-них виробничих факторів.

Умови праці осіб, які працюють з ЕОМ, мають відповідати 1 або 2 кла-су згідно з Гігієнічною кваліфікацією праці за показниками шкідливості.