4.10.3.Вимоги безпеки до електронно-обчислювальнихмашин та устаткування

магниевый скраб beletage

Відеотермінали, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальні периферичні пристроїЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодженняповинні відповідати вимогам чинних в України стандартів, норматив-них актів з охорони праці. Електрообчислювальна техніка та устатку-вання закордонного виробництва додатково повинні відповідати вимо-гам національних стандартів держав-виробників і мати відповідну по-значку на корпусі, в паспорті або іншій експлуатаційній документації.

ЕОМ, ПЕОМ вітчизняного та імпортного виробництва, призначенідля використання в Україні, повинні мати експертний висновок щодо їхбезпечності та нешкідливості для здоров'я людини, відповідності вимо-гам чинних в Україні стандартів, нормативно-правових актів про охоро-ну праці в організаціях, що мають дозвіл органів державного нагляду заохороною праці на проведення такої роботи.

За способом захисту людини від ураження електричним струмомобладнання повинно відповідати першому класу захисту згідно з ГОСТ12.2.007.0 «ССБТ. Изделия ^лектротехнические. Общие требования без-опасности» та ГОСТ 25861-83 «Машини вьічислительньїе и системиобработки данних. Требования ^лектрической и механической безопас-ности и методь испь таний» або повинні бути заземлені відповідно доДНАОП 0.00-1.21-98.

Напруженість ЕМП на відстані 50 см навкруги відеотермінала за елект-ричною складовою не повинна перевищувати рівнів ДСан ПіН 3.3.2-007-98.

Поверхневий електростатичний потенціал не повинен перевищува-ти 500 В, а потужність дози рентгенівського випромінювання на відста-ні 5 см від екрана та інших поверхонь відеотермінала не повинна пере-вищувати 100 мкР/год.