4.10.5.Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ

магниевый скраб beletage

ЕОМ та інша обстежувальна електронна техніка та устаткуванняповинні бути справними і випробуваними відповідно до чинних норма-тивних актів.

Після закінчення роботи електронно-обчислювальна техніка від-ключається від електричної мережі. Це ж саме має бути здійсненим увипадку виникнення аварійної ситуації під час роботи.

При використанні лазерних принтерів слід дотримуватись вимог Сан-НіП устрою та експлуатації лазерів, затверджених МОЗ СРСР у 1971 р.

Під час експлуатації ЕОМ забороняється здійснювати ремонт та на-лагодження їх на робочому місці, працювати на зіпсованій техніці, за-громаджувати робочі місця матеріалами, які не використовуються дляпоточної роботи.

Обслуговування, ремонт та налагоджений ЕОМ, інші операції уцьому плані мають здійснюватися тільки при повному відключенні жи-влення. У випадках коли ремонтні та інші операції неможливо здійсни-ти при відключеному живленні, необхідно, щоб устаткування, допоміж-на апаратура та прилади були заземлені, роботу виконували два і більшепрацівників з використанням інструментів з ізольованими ручками, а напідлозі були діелектричні килимки.

Ремонт відеотермінала без футляра, а також усі види робіт з відкри-тим кінескопом повинні проводитися в захисних окулярах або масці.

При паянні, промиванні, знежиренні деталей, блоків і плат слід до-тримуватись пожежної безпеки. Ці роботи виконуються у спеціальнообладнаних приміщеннях.

Режим праці та відпочинку працівників електронно-обчислювальноїтехніки визначається ДСан ПіН 3.3.2-007-98. Через кожні 40-50 хв. роботинеобхідно робити 3-5-хвилинні перерви для відпочинку. Сумарна тривалістьроботи на день не повинна перевищувати 4 год., а на тиждень - 20 год.

До роботи з профілактичного обслуговування, налагодження і ре-монту ЕОМ допускаються працівники віком старше 18 років, які прой-шли попереднє спеціальне навчання, мають відповідне посвідчення, немають медичних протипоказань, пройшли інструктаж з охорони праціта пожежної безпеки.

Усі працівники підлягають обов'язковому медичному огляду відпо-відно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

4.10.6. Режим праці та відпочинку працівників ЕОМРежим праці та відпочинку працівників визначається державними саніта-рними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналамиЕОМ - ДсанП і Н 3.3.2-007-98. При цьому враховуються насиченість і на-пруженість праці, вид і категорія трудової діяльності.

Навантаження на організм в процесі праці, вимагаючи переважно фізич-них зусиль і відповідного енергетичного забезпечення, кваліфікують орга-нізм в процесі праці, пов'язане переважно з інтенсивною роботою головногомозку, кваліфікують як напруженість праці.

Трудову діяльність з ЕОМ поділяють на 3 групи:

група А - зчитування інформації (діалоговий режим роботи);

група Б - введення інформації;

група В - творча робота в режимі діалогу з ЕОМ (переклад і редагу-вання текстів і ін.).

Роботу з ВДТ в залежності від напруженості поділяють на три категорії: вгрупах A і Б, перша і друга категорії визначаються за сумарним числом зни-жуваної або введеної інформації; в групі В, категорія 3, за сумарним часомроботи за зміну.

Тривалість роботи на електронно-обчислювальних машинах без регламен-тованої перерви не повинна перевищувати 2 години. При 8-годинному робо-чому дні регламентовану перерву необхідно встановлювати:

для 1 категорії робіт - через 2 години від початку зміни і після обідньоїперерви тривалістю по 10 хвилин.

Для 2 категорії робіт - через 2 години від початку зміни тривалістю 15хвилин і через 1,5 і 2,5 години після обідньої перерви тривалістю 15 і10 хвилин відповідно або тривалістю 5-10 хв. Через кожну годину ро-боти, в залежності від характеру технологічного процесу;

Для 3 категорії робіт - через 2 години від початку зміни і через 1,5 і 2,5години після обідньої перерви тривалістю 20 хв. кожна або тривалістю5-15 хв. через кожну годину роботи, в залежності від характеру техно-логічного процесу.

Навантаження за робочу зміну при роботі ЕВМ не повинна перевищу-вати для групи А - 60000 знаків, для групи Б - 45 000 знаків, для групи В

6 годин.

При роботі на ЕОМ у нічну зміну, незалежно від групи і категорії ро-біт, тривалість регламентованих перерв збільшується на 60 хв.

Під час регламентовані перерви слід використовувати активний відпо-чинок - комплекс спеціальних профілактично-реабілітаційних вправ, пе-ребування на свіжому повітрі..

Тривалість роботи викладачів ВУЗів, коледжів, ліцеїв, учителів шкіл,які працюють у дисплейних класах, не повинна перевищувати 4 години на

день; максимальний час занять для студентів молодших курсів - 2 годинина день, а студентів старших курсів - 3 години.

Для школярів тривалість занять в дисплейних класах не повинна пере-вищувати у початкових класах - 10-15 хв., а для учнів 8-9 класів - 25 хв.

З метою профілактики і попередження захворювань при роботі з ВДТнеобхідно дотримуватись режиму дня, розумно чередувати працю і відпо-чинок, уміло використовувати фізичні вправи, фактори природного сере-довища для підвищення резистентності організму, розширення норми реа-кції.

Питання до розділу «Технічна безпека»

Поняття «технічна безпека» та предмет аналізу технічних безпек.

Ергономіка та її значення для охорони праці.

Безпечність виробничого устаткування.

Безпечність виробничих процесів.

Технічні засоби безпеки, їх класифікація та вимоги до них.

Сигнальні пристрої та знаки безпеки.

Загальна характеристика посудин, що працюють під тиском.

Експлуатація і зберігання посудин, що працюють під тиском.

Реєстрація та технічне посвідчення посудин, що працюють підтиском.

Заходи і засоби безпеки при роботі з посудинами, що працю-ють під тиском.

Класифікація вантажів за їх фізичними властивостями та не-безпечністю.

Правила переміщення та складування вантажів.

Основні причини нещасних випадків при вантажно-розвантажувальних роботах.

Безпека підйомно-транспортного обладнання.

Реєстрація вантажопідйомних машин.

Технічний огляд та випробування вантажопідйомних кранів.

Безпека щодо використання транспортних засобів на підпри-ємстві: навантажувачів (авто- та електро-), штабелерів, електрокарів,конвеєрів, елеваторів та ін.

Технічна безпека при використанні автотранспорту.

Поняття про електробезпеку. Основні причини небезпечнихвипадків за впливу електроструму.

Електротравма. Класифікація електротравм, види опіків.

Електричний удар та його характеристика за ступенем дії.

Надання долікарської допомоги при електроударі.

Фактори, що впливають на дію електричного струму на людину.

Поняття про відчуттєвий, відпускаючий і невідпускаючий еле-ктричний струм.

Класифікація приміщень за рівнем електробезпеки.

Небезпечне ураження людини електричним струмом. Напругадотику, напруга кроку.

Засоби електробезпеки. Заземлення, занулення, захисне від-ключення, захисне розділення мереж.

Кольорова гама ізоляції проводів як спосіб сигналізації проможливу небезпеку дії електричного струму.

Ізолюючі, огороджувальні та запобіжні електрозахисні засоби.

Дії працівників ОВС при загрозі впливу на людину електро-струму.

Статична електрика та захист від неї.

Атмосферна електрика та захист від неї.

Гігієнічні вимоги до виробничих приміщень з ЕОМ.

Вимоги безпеки до ЕОМ та устаткування.

Організація робочого місця та вимоги до розміщення ЕОМ.

Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, ремонтута налагодження ЕОМ.

Вплив ЕОМ на стан здоров'я працівників та користувачів.

Режим праці і відпочинку працівників ЕОМ.

РОЗДІЛ 5ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА