5.1. Поняття про пожежу. Основні причинипожеж та їх негативні наслідки

магниевый скраб beletage

Пожежа - це непідвласні людині процеси горіння, при яких полум гязнищує все, що зустрічається на його шляху. Основними законодавчи-ми актами, що регулюють пожежну безпеку в Україні, є Закон «Про по-жежну безпеку», «Правила пожежної безпеки в Україні», ГОСТ12.1.004-91, Порядок проведення експертизи проектної та іншої доку-ментації щодо пожежної безпеки, СНиП 2.01.02-85 "ССБТ. Пожарнаябезопасность. Общин требования. Противопожарние норми" та ін.

Пожежа є одним з найбільш небезпечних лих для людства, вонапризводить до значних людських жертв і матеріальних збитків. Кожніп'ять секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні - кожні 10 хви-лин. Протягом однієї доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких ги-нуть 6-7, отримують травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 буді-вель, 4-5 одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж становлять бли-зько 500 тис. гривень .

Згідно зі статистичними даними основними причинами пожеж вУкраїні є: необережне поводження з вогнем - 58-60%, несправності тапорушення експлуатації електричного устаткування - 18-22%, ігри ді-тей з вогнем - 10-12%, несправність технологічного обладнання - 7-11%, підпали - 2%. Слід зазначити, що однією із шкідливих звичок, якане тільки негативно впливає на здоров'я людини, але і часто призводитьдо пожежі, є паління в недозволених місцях.

Необережне поводження з вогнем має місце при вогневих роботах:газо- та електрозварюванні, паяльних роботах, під час варіння бітуму тасмоли тощо.

До чинників, що можуть викликати пожежу при користуванні елек-тричним струмом, належать: короткі замикання, струмові переванта-ження, несправності електроустаткування та приладів тощо. Струмовіперевантаження виникають при невідповідності між потужністю елект-ромережі і споживачами, коли ввімкнення до мережі додаткових спо-

3 Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. - Львів, 2002.

218

живачів струму призводить до її перевантаження, а також при зниженнінапруги в мережі за тієї ж кількості споживачів.

Існують певні обставини, які сприяють виникненню пожеж, їх роз-повсюдженню та прояву їх небезпечної й шкідливої дії:

пора року - найчастіше пожежі мають місце в зимовий період,внаслідок використання в цей час електронагрівальних приладів, іншихджерел тепла. Якщо узимку пожежі частіше відбуваються в будинках іспорудах, то влітку більша кількість з них - у лісах, степах, полях і т.д.;

час доби - найчастіше пожежі виникають у нічний час і рано-вранці, найменше пожеж виникає ввечері;

необачне поводження з вогнем, яке приводить до пожеж, най-більш характерним для осіб у стані алкогольного сп'яніння.

Підвищенню рівня пожежної небезпеки промислових об'єктів зна-чно сприяє зростання енергоозброєності виробництв, збільшення щіль-ності транспортних комунікацій, підвищення рівня температур та тискув технологічному устаткуванні, використання нових видів полімернихматеріалів. У сучасному виробництві зі зменшенням ймовірності вини-кнення пожеж збільшується тяжкість наслідків від них.

Пожежі мають соціальне, економічне і екологічне значення, оскіль-ки, по-перше, призводять до нещасних випадків, людських жертв, по-друге, суттєво впливають на економічні показники підприємств (збиткивід пожеж негативно впливають на економіку), по-третє, завдають шко-ди природі і забруднюють навколишнє середовище.