5.4. Розвиток пожежі. Класи пожежі.

магниевый скраб beletage

Розрізняють три стадії розвитку пожежі:

1) загоряння (5-30 хв.) - це нестійка фаза горіння з відносно низь-кою температурою. Під час цієї стадії вогонь легко погасити. Своєчаснуліквідацію такого горіння, якщо воно не спричинило збитку, прийнятоназивати відверненою пожежею;

стійке горіння (пік горіння) - ця стадія характеризується підси-ленням процесів горіння (розкладу і випаровування горючих речовин),збільшенням площі і факела полум'я;

розвинена форма горіння - відзначається великою площею, ве-ликою температурою, руйнуванням конструкцій тощо.

При спалаху горючих газів горіння розвивається на стільки швид-ко, що стадії розвитку пожежі не розрізняються (швидкість вогню неменше 1 м/с).

Вченими розроблено метод, за яким можливо орієнтовано встано-вити тривалість пожежі на тому чи іншому об'єкті. Для цього необхідно

2          3

знати поверхню горіння (/, м ), об'єм горючих речовин (W, м ), питому

з

вагу горючих речовин (у, кг/м ), кількість теплоти згорання (Q, Дж/кг)та кількість тепла, що утворюється щогодини на 1м в Дж (g). Розділи-вши об'єм горючих речовин на поверхню горіння, яка, як правило, дорі-внює площі підлоги, отримуємо середнє завантаження приміщення го-рючими речовинами (N):

W • у

N =      кг/м2,

/

при цьому час активного горіння (т) становитиме:

Q • N

т =       годин

g

На основі експериментальних даних, а також з урахуванням того,що в більшій частині виробничих і побутових приміщень згорають в ос-новному дерев'яні матеріали, за питому вагу цих приміщень приймають

2 256 кг/м , для сховищ, складів, книгосховищ - 100-800 кг/м .

Таким чином, на об'єктах можна своєчасно оцінити завантаженнякожного приміщення горючими речовинами, розрахувати час можливо-го горіння, передбачити заходи та засоби пожежегасіння.

Збільшенню небезпеки при пожежі сприяють процеси синергізму -небезпечного явища, при якому сумарна небезпека кількох шкідливихчинників надзвичайно швидко зростає.

Особливо велику небезпеку при пожежі становлять продукти го-ріння пластмас. Наприклад, при горінні 1 кг пінополіуретану в 1 м по-вітря утворюється концентрація ціанистого водню (HCN), яка у 10 разів

перевищує смертельну дозу.

Відповідно до ГОСТ 27221-87 "Пожарная техника. Классификацияпожаров" встановлено 4 класи пожежі:

Клас А - горіння твердих речовин, переважно органічного похо-дження, яке супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);

Клас В - горіння рідких або твердих речовин, які розтоплюються;

Клас С - горіння газоподібних речовин;

Клас D - горіння металів та їх сплавів.

Крім цих чотирьох класів НАПБ Л.01.001.95 "Правила пожежноїбезпеки України" введено ще додатковий п'ятий клас (Е) для позначен-ня пожеж, пов'язаних з горінням електроустановок.