5.7. Категорії виробництв та приміщень

магниевый скраб beletage

за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Пожежовибухонебезпечність виробництв характеризується сукуп-ністю умов, здатних спричинити і розвинути пожежу або вибух певнихмасштабів.

Пожежна небезпека виробничих будівель залежить від кількості таздатності до горіння речовин і матеріалів, що в них знаходяться або вико-ристовуються, а також від пожежної небезпеки технологічних процесів йособливостей конструкції самої будівлі (приміщення). Технологічнийпроцес визначає ймовірність виникнення і розміри пожежі або вибуху.Конструкції будівель зумовлюють межі поширення пожежі та її наслідки.

Оцінка вибухопожежонебезпечності полягає у тому, щоб визначитиможливості руйнівних наслідків пожежі і вибухів на об'єктах, а такожнебезпечних факторів цих явищ для людей. Існує два методи визначен-ня пожежовибухонебезпечності - детермінований і вірогідний.

Детермінований - базується на нормуванні технологічного проек-тування.

Вірогідний - передбачає недопущення дії на людей шкідливих фак-торів пожежі з вірогідністю, що перевищує нормативну.

За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення та бу-дівлі згідно з НАПБ Б.07.005-86 ОНТП 24-86 поділяються на п'ять кате-горій: А, Б, В, Г, Д:

- Категорія А (вибухопожежонебезпечна). Горючі гази, легкозай-мисті рідини з температурою спалаху не більше 28°С у такій кількості,що можуть утворювати вибухонебезпечні паро- і газоповітряні суміші,при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тисквибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, зда-тні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне зодним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск у примі-щенні перевищує 5 кПа;

- Категорія Б - (вибухопожежонебезпечна). Горючий пил або во-локна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28°С тагорючі рідни у такій кількості, що можуть створювати вибухонебезпеч-ні пилоповітряні або пароповітряні суміші у разі спалахування якихрозвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні,що перевищує 5 кПа;

Категорія В - (пожежонебезпечна). Горючі і важко горючі ріди-ни, тверді горючі і важкогорючі речовини й матеріали, речовини та ма-теріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з однимлише горіти, за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (вико-ристовуються) не належать до категорій А і Б;

Категорія Г. Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжа-реному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжуєтьсявиділенням променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, твер-ді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо;

Категорія Д. Виробництво, де застосовуються неспалимі речо-вини і матеріали у холодному стані. До цієї ж категорії дозволяється за-раховувати приміщення, у яких розміщені горючі речовини у системахзмащування, охолодження і гідроприводу обладнання і яких не більше60 кг в одиниці обладнання(за умов тиску не більше 0,2 МПа), а такожкабельні електропроводки в обладнанні, окремі предмети меблі на міс-цях.

Залежно від категорії виробництва вибирають ступені вогнестійкос-ті будівель й приміщень, а також розробляють заходи щодо запобіганнявиникненню вибухів і пожеж на виробничих процесах.

Найбільш небезпечні щодо вибухів і пожеж види виробництв не-обхідно розміщувати в одноповерхових будівлях, а в багатоповерхових- на верхньому поверсі у зовнішніх стін.