5.8. Вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони, їх класи.

магниевый скраб beletage

Окрім вибухопожежної класифікації виробництв існує класифікаціязон на вибухонебезпечні і пожежонебезпечні.

Вибухонебезпечна зона - це обмежений простір у приміщенні абоза його межами, де існують чи можуть утворюватись вибухонебезпе-чні суміші.

Класифікація вибухонебезпечних зон здійснюється у відповідності зДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок».

Газо-, пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють ви-бухонебезпечні зони класів 0,1,2, а пилоповітряні-вибухонебезпечні зо-ни класів 20,21,22.

Вибухонебезпечна зона класу О - простір, у якому вибухонебезпе-чне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Вонаможе мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання.

Вибухонебезпечна зона класу 1 - простір, у якому вибухонебезпе-чне середовище може утворитися під час нормальної роботи, тобто си-туації, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових пара-метрів, але виділені горючі гази і пари горючих речовин можуть ство-рити з повітрям або іншими окислювачами вибухонебезпечні суміші.

Вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпеч-не середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воновиникає, то рідко і триває недовго.

Вибухонебезпечна зона класу 20 - простір, у якому під час норма-льної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутнійпостійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечноїконцентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватисьпилові шари непередбаченої або надмірної товщини.

Вибухонебезпечна зона класу 21 - простір, у якому під час норма-льної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, до-статній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентра-ції.

Вибухонебезпечна зона класу 22 - простір, у якому вибухонебезпе-чний пил у завислому стані може з' являтися нечасто і існувати недовго,або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати і утворю-вати вибухонебезпечні суміші в разі аварії.

Класифікація пожежонебезпечних зон виконується відповідно доПравил улаштування електроустановок (ПУЕ).

Пожежонебезпечна зона - це обмежений простір всередині абопоза приміщенням, в межах якого постійно або періодично знаходятьсягорючі речовини. У такому приміщенні вони можуть перебувати як принормальному технологічному процесі, так і в разі його порушення. По-жежонебезпечні зони також поділяються на класи: П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ.

Клас П-І - зони приміщень, в яких зберігаються (використовують-ся) горючі рідини з температурою спалахування понад 61 °С.

Клас П-ІІ - зони приміщень, де можливе утворення горючогопилу або волокон з нижньою концентраційною межею поширення по-лум'я більше 65 г/м до об'єму повітря.

Клас П-ІІа - зони приміщень, в яких є тверді горючі речовини.Горючий пил і волокна відсутні.

Клас П-ІІІ - зовнішні установи та ззовні розташовані зони, дезберігаються або використовуються горючі рідини з температурою спа-лаху понад 61 °С, а також тверді горючі речовини.

Згідно п 4.2.7. Правил пожежної безпеки в Україні для всіх будівельта приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій по-винна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної не-безпеки, а також класи зони, які необхідно позначати на вхідних дверяхдо приміщення, а також на межах зон всередині приміщень та із зовні,при цьому на полі вказівного знака зверху позначена категорія пожеж-ної небезпеки згідно з НАПБ Б.07.005 - 86 ОНТП 24-86, а під нею -клас зони.

5.9. Протипожежні вимоги до улаштування та експлуатації електро-установок.

Велика кількість пожеж виникає внаслідок несправності та порушеньправил експлуатації електротехнічних, електронагрівальних приладів, при-строїв та устаткування. В більшості такі пожежі виникають як результат ко-ротких замикань в електричних ланцюгах; перегріву та загорання речовин іматеріалів, розташованих у безпосередній близькості від нагрітого електро-устаткування; струмових перевантажень проводів та електричних машин;великих перехідних опорів тощо.

Електроустановки повинні відповідати вимогам ПУЕ, ПБЕ, Правил без-печної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуа-тації електроустановок споживачів, ППБУ та інших нормативних документів,затверджених у встановленому порядку.

Керівник (власник) зобов'язаний забезпечити своєчасне технічне обслу-говування та належну експлуатацію електроустановок.

Особа, призначена відповідальною за їх протипожежний стан, зобов'я-зана:

організовувати і проводити профілактичний огляд та планово - попе-реджувальні ремонти електрообладнання і електромереж, а також своєчаснеусунення порушень, які можуть призвести до пожежі;

забезпечувати правильність застосування електрообладнання, кабелів,електропроводок залежно від класу пожеж - та вибухонебезпечних зон і умовнавколишнього середовища, а також справний стан апаратів захисту від пе-ревантажень тощо;

організовувати навчання та інструктажі чергового персоналу з питаньпожежної безпеки під час експлуатації електроустановок.

Електродвигуни, світильники, проводи та розпридільні пристрої требарегулярно, не рідне одного разу на місяць, а в зачинених приміщеннях - що-тижня, очищати від пилу.

З метою запобігання виникнення пожежі не дозволяється:

проходження зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями,штабелями лісу і т.п.;

прокладення електричних проводів і кабелів транзитом через складськіприміщення, пожежонебезпечні та вибухо - небезпечні зони;

експлуатації електропроводів з пошкодженою або зношеною ізоляці-єю;

застосування саморобних подовжувачів, саморобного електронагріва-льного обладнання;

користування пошкодженими електровиробами (розетками, вимикача-ми і т. п.);

застосування в пожежно небезпечних запахах світильників з лампамирозжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків);

залишати без догляду при виході з приміщення увімкнених в електро-мережу нагрівальних приладів, телевізорів тощо;

складування горючих матеріалів на відстані менше 1м від електроуста-ткування та під електрощитами;

використання побутових приладів (прасок, чайників і ін.) без негорю-чих підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування не передбаченоабо заборонено та ін.

Слід також пам'ятати, що застосування саморобних некаліброваних пла-вних вставок у запобіжниках забороняється.

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати можутьвстановлюватися на горючі основи (конструкції) лише з підкладанням підних суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата неменше ніж на 0.01м.

У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищенихпроводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до го-рячих конструкцій повинна становити не менше 0.001м, а якщо не можливозабезпечити вказану відстань, то провід (кабель) відокремлюють від горючоїповерхні шаром негорючого матеріалу.

Відстань між світильниками з лампами розжарювання та з предметами згорючих матеріалів повинна бути не меншою ніж 0.5м. при потужності лам-пи 100 Вт і 1м - при потужності лампи 500 Вт.

Інші види світильників повинні розміщуватися від горючих матеріалівта предметів на відстані не менше 0.5м., а від горючих будівельних констру-кцій - не менше 0.2м.

У разі неможливості дотримання вказаної відстані до будівельних конс-трукцій вони повинні бути захищенні негорючими теплоізоляційними мате-ріалами.

Згідно ПУЕ у вибухонебезпечних зонах потрібно використовувативибухозахисне устаткування виконане згідно ГОСТ 12.2.02-76.

При виборі електричного обладнання для встановлення у вибухо-пожежонебезпечних зонах беруть до уваги категорію і групу вибухоне-безпечної суміші. У вибухопожежонебезпечних зонах використовуєтьсяелектрообладнання закритого типу. Вся електропроводка повинна матиподвійну ізоляцію.

Пускову апаратуру, магнітні пускачі для вибухонебезпечних зонкласів В-0, В-І, В-20,В-21 необхідно виносити за їхні межі.

Електропроводку у вибухонебезпечних приміщеннях необхіднопрокладати у сталевих трубах (може використовуватись броньованийкабель). Світильники для цих класів приміщень також мусять бути ви-бухозахищеними.

Переносні споживачі електроенергії обладнують гнучким кабелем змідними жилами з урахуванням їх захисту від можливих пошкоджень.

Заборонено використовувати у пожежовибухонебезпечних примі-щеннях, архівах, музеях, інших аналогічних об'єктах електронагрівальніприлади.

Категорії вибухопожежної небезпеки приміщень, відповідні класиїх мають позначатися на спеціальних табличках, які розміщують на вхі-дних дверях.

5.10. Забезпечення пожежної безпеки на виробничих об'єктах