5.10.1. Пожежна профілактика та пожежна безпека.

магниевый скраб beletage

Пожежна профілактика - це комплекс організаційних і технічнихзаходів, спрямованих на гарантування безпеки людей, запобігання по-жежам, обмеження їх поширення, а також створення умов для успіш-ного гасіння пожежі.

У процесі розробки профілактичних заходів запобігання пожежамвраховується протипожежний стан об'єкта, тобто кількість пожеж тазбитки від них, число займань, а також травм, отруєнь і загиблих людей,рівень реалізації вимог пожежної безпеки, рівень боєготовності пожеж-них підрозділів, а також стан протипожежної агітації і пропаганди.

Пожежна безпека - стан об'єкта, за якого виключається можли-вість пожежі, а у випадку її виникнення унеможливлюється дія на лю-дей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріаль-них цінностей. Одним із основних факторів забезпечення пожежноїбезпеки є пожежна профілактика.

Забезпечення пожежної безпеки об'єкта передбачає створення сис-теми попередження пожеж та протипожежного захисту. Велике значен-ня при цьому мають організаційно-технічні заходи, які умовно можнаподілити на:

а) організаційні (організація пожежної охорони, навчань, інструк-тажів та ін.);

б)         технічні (суворе дотримання правил і норм, визначених чинниминормативними документами, при реконструкції приміщень, технічномупереоснащенні виробництва, експлуатації електромереж, опалення,освітлення та ін.);

в)         заходи режимного характеру (заборона паління та застосуваннявідкритого вогню в недозволених місцях та ін.);

г)         експлуатаційні (своєчасне проведення профілактичних оглядів,ремонтів устаткування тощо).

З метою попередження пожеж, їх поширення та боротьби з нимиусі працівники підприємств, установ й організацій проходять навчаннята інструктажі з питань пожежної безпеки. На об'єктах з підвищеноюпожежною небезпечністю обов'язковим є навчання.