2.1. Гарантії прав на охорону праці.

магниевый скраб beletage

2.1.1 Законодавча база з охорони праці в Україні

та міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці

Складовими охорони праці є законодавство про працю, виробничасанітарія і безпека застосування різних технічних засобів у виробничихпроцесах, включаючи пожежну і вибухову безпеку.

Основні положення з охорони праці в Україні встановлені і регла-ментуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Зако-ном «Про охорону праці», іншими законами України, а також розробле-ними на основі і відповідно до них нормативно-правовими актами.

Згідно з Конституцією України найвищою соціальною цінністю єлюдина, її життя, здоров'я і безпека (ст. 3). Стаття 43 гарантує право нетільки на працю, але і на безпечні умови праці, ст. 49 - право на охоро-ну здоров'я, медичну допомогу, страхування. У Законі «Про охоронупраці» визначені основні напрямки з практичної реалізації конституцій-них прав громадян України. Його дія розповсюджується на всі заклади,підприємства, організації незалежно від форми власності і діяльності, іна всіх громадян, які працюють у цих організаціях.

Кодекс законів про працю регулює трудові відносини всіх праців-ників, сприяючи ефективності суспільного виробництва і зростанню націй основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцнен-ню трудової дисципліни. Законодавство про працю встановлює високийрівень умов праці, всебічну охорону трудових прав працівників. Правона працю реалізується укладанням трудового договору.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоро-в'я» визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охо-рони здоров'я в Україні. Закон надає гарантії соціального забезпеченняпрацівників при втраті працездатності, одержанні професійних захво-рювань, інвалідності, забезпечення усіх громадян гарантованим рівнеммедико-санітарної допомоги, а також затверджує здійснення державно-го нагляду у сфері охорони здоров'я.

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає правові, економіч-ні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на територіїУкраїни. Ним встановлено, що забезпечення пожежної безпеки об'єктівпокладається на керівників цих об'єктів. Державний пожежний наглядза станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах, незалеж-но від форм власності, здійснюється державною пожежною охороною.

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» регла-ментує відносини в галузі охорони праці, захист природних ресурсів,ефективне використання, забезпечення екологічної безпеки, попере-дження і ліквідації негативного впливу господарської діяльності люди-ни на навколишнє середовище.

Закон «Про міліцію» визначає, що міліція в Україні - це державнийозброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, праваі свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільс-тва і держави від протиправних посягань. Міліція бере участь також унаданні соціальної та правової допомоги громадянам (ст. 2). Закон окре-слює обов'язки і права працівників міліції з питань, що стосуються без-пеки, охорони здоров'я і праці, гарантує соціальний захист працівниківОВС (ст. 22).

Конвенція № 155 Міжнародної організації праці (МОП) «Про без-пеку і гігієну праці та виробниче середовище», яка набула чинності 11серпня 1983 р., визначає систему організації охорони праці на націона-льному та виробничому рівнях. Згідно з Конвенцією на роботодавцівпокладається обов'язок надавати робочі місця, механізми та обладнан-ня, організовувати виробничі процеси, у відповідності встановленимиміжнародними нормативам безпеки, вживати заходів щодо створеннявідповідних служб з управління та нагляду за охороною праці.

Конвенція також передбачає надання необхідної інформації орга-нам громадського контролю за охороною праці, проведення навчань іконсультацій. За вимогами документа роботодавець зобов'язаний роз-робляти заходи і засоби щодо попередження виробничого травматизмута проводити розслідування й облік нещасних випадків і професійнихзахворювань.

МОП, одна з найдавніших міжнародних організацій, створена у1919 р. Вона є основним міжнародним координуючим органом у галузіохорони праці. Україна є членом МОП з 1954 р. Значна кількість доку-ментів, прийнятих МОП, ратифіковано в Україні. Серед них - найваж-ливіші нормативні акти, що стосуються основоположних прав людини.У МОП діє система контролю за виконанням у країнах-членах вимогконвенцій і рекомендацій. В Україні реалізується проект МОП "Мобілі-зація підприємств і працівників на запобігання зловживанню шкідливи-ми речовинами".

У рамках програми TACIS з метою співробітництва в галузі охоронипраці України з Європейським Союзом створено "Проект сприяння у за-безпеченні охорони праці в Україні (з метою підвищення рівня ефектив-ності)", яким передбачається удосконалення нормативної бази, заснуван-ня Інформаційного центру з агітації та пропаганди і відпрацювання ме-ханізму економічних розрахунків на підприємстві, спрямованих на ство-рення безпечних і здорових умов праці для працюючих, тощо.

Україна є членом Міжнародної агенції з атомної енергетики (МА-ГАТЕ), Міжнародної Організації Охорони Здоров'я (МООЗ) та іншихспеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй і виконує схва-лені ними нормативні акти та рекомендації стосовно охорони здоров'ята життя працюючих.