§ 3.1. Зміст і завдання статистичного зведення

магниевый скраб beletage

Статистичне спостереження, даючи об'ємний, але різноманітнийматеріал про окремі явища досліджуваної сукупності, ще не дозволяєзробити будь-які висновки про цю сукупність. Адже в результатізбирання фактів дійсність стає відомою, але ще не пізнаною. Щоб занауково зібраними фактами зробити об'єктивні висновки, глибокопізнати дійсність, ці фактори необхідно узагальнити, теоретичнообміркувати.

Як відомо з викладеного раніше, статистичне спостереженнязбігається з першим ступенем людського пізнання дійсності -емпіричним. Теоретичне узагальнення фактів є другим ступенемскладнішого процесу пізнання світу, адже на цьому етапіздійснюється наукове узагальнення статистичних даних. Такеузагальнення дає можливість встановити внутрішні зв'язки міжявищами, їх кількісно-якісні перетворення. Але було б помилковимвважати, що теоретичне обміркування і узагальнення фактівздійснюється тільки після того, як зібрані факти. Обміркуванняматеріалів починається уже в процесі їх збирання, але процестеоретичного узагальнення здійснюється лише після того, колизібрані всі факти, які цікавлять дослідника.

Процес теоретичного узагальнення статистичних даних, зведеняфактів у єдине ціле в статистиці називають зведеням статистичнихданих.

Статистичне зведення являє собою сукупність прийомів, якідозволяють одержати узагальнюючі статистичні показники як зведеніознаки масових явищ, що характеризують стан, взаємозв'язки ізакономірності розвитку явищ в цілому.

Не треба змішувати поняття «статистичне зведення» і«зведення» у вузькому розумінні слова. Під останнім розуміютьпідсумовування даних про число одиниць сукупності і значень їхознак. Тобто, це один з етапів статистичного зведення. В ціломустатистичне зведення включає такі етапи: 1) статистичне групування;2) підсумовування даних (зведеня у вузькому розумінні слова); 3)табличне і графічне оформлення одержаних даних.

Одержана в процесі зведення система статистичних показниківпідлягає подальшому аналізу в наукових і практичних цілях.

Таким чином, статистичне зведення - це первинна науковаобробка даних спостереження для характеристики суцільного явищаузагальнюючими показниками.

Зведення являє собою другий ступінь статистичногодослідження і від його якості значною мірою залежить результат всієїстатистичної роботи.

За допомогою статистичного зведення розв'язують такізавдання: 1) групування даних; 2) розробка системи показників дляхарактеристики груп і всієї статистичної сукупності; 3) обчисленнягрупових і загальних показників; 4) зведення результатів обчисленняу статистичних таблицях.

Відповідно до цих завдань статистичне зведення передбачаєвиконання таких операцій: 1) вторинний контроль (логічний іарифметичний) якості матеріалів статистичного спостереження;2) шифрування, тобто присвоєння певних номерів (або літер)значенням окремих ознак, за якими здійснюється групуванняматеріалів; 3) розкладання матеріалів на якісно однорідні групи;4) підрахунок підсумовуючих даних, занесення підсумків у спеціальнізведенні формуляри.

Статистичне зведення здійснюють за спеціальною заздалегідьрозробленою програмою. Залежно від мети і завдань дослідженняпрограма встановлює групувальні ознаки для утворення однорідних упевному відношенні груп, їх число, макети розроблених таблиць, якімістять об'єкти дослідження і показники, що їх характеризують.

Оскільки суспільні явища досить різноманітні, програмаповинна бути складена так, щоб одержаний в результаті зведеняматеріал характеризував досліджуване явище з різних боків.

Крім програми зведеня, ще складають план його проведення; уньому дають вказівки про послідовність і строки виконання окремихчастин зведення і викладення його матеріалів, передбачаютьвиконавців, вид зведення і способи контролю узагальнюючих данихтощо.

Таким чином, поняття статистичного зведення у широкомурозумінні слова охоплює цілий комплекс статистичних операцій,спрямованих на об'єднання зареєстрованих при спостереженніпоодиноких випадків у групи, подібні у тому чи іншому відношенні;підрахунок підсумків по виділених групах і по всій сукупності вцілому; оформлення результатів групувань і зведення у виглядістатистичних таблиць.

З погляду організації розрізняють два види статистичногозведення: централізоване і децентралізоване.

Централізоване зведення проводять в одному центральномуоргані, наприклад, Державному комітеті статистики України, кудизаздалегідь надсилають усі матеріали статистичного спостереження.

Децентралізоване зведення здійснюють поступово в різнихланках системи статистичних органів; на рівні району, області, країниЦентралізований вид зведення має свої переваги переддецентралізованим у тому, що є можливість проведення його заєдиною методологією при значно менших затратах праці і високійточності розрахунків. До його недоліків слід віднести низькуоперативність використання результатів зведень на місцях іскладність у виправленні виявлених помилок спостереження.Централізоване зведення має місце, як правило, у великих спеціальноорганізованих статистичних спостереженнях (наприклад, переписи).

У статистичній практиці найчастіше застосовують

децентралізоване зведення; інколи ці два види поєднують.

Розрізняють зведення первинне і вторинне.

Первинне зведення - це таке, при якому обробка і підрахунокданих здійснюються безпосередньо в процесі статистичногоспостереження. При вторинному зведенні обробка і підрахунокматеріалів відбуваються за результатами первинного зведення. Якправило, це стосується децентралізованого зведення.

Якщо процес зведення зводиться до звичайного підсумовуванняданих, тобто до одержання підсумовуючих показників, йогоназивають простим зведенням. Але ним обмежуються лише увипадках, коли немає істотної різниці між досліджуваними явищами,що на практиці зустрічається дуже рідко. Як правило, досліджуваністатистикою соціально-економічні явища за своїм складомнеоднорідні й істотно різняться між собою. Тому завданнястатистичного зведення не обмежуються простим підрахункомпоказників, адже в такому випадку ігноруються існуючі істотнірізниці між явищами. Статистика повинна виявляти ці різниці ідосконало вивчати їх. У такому разі зведення статистичних данихздійснюють шляхом їх групувань за певними ознаками з подальшимрозрахунком системи показників по кожній групі з підрахункомгрупових і загальних підсумовуючих показників. Зведення, щовключає групування даних, називається груповим. Тільки методомгрупувань можна обробити зібрані матеріали, щоб одержати зведеніузагальнюючі показники, які б об'єктивно відображували існуючіреалії у досліджуваній сукупності явищ.

Отже, статистичне групування даних спостереження єметодологічною основою наукового зведення.