1.3.1. Державна система Цивільної оборони України

Систему Цивільної оборони становлять:— органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції якихвіднесені функції, пов'язані з безпекою і захистом населення, по-передженням, реагуванням і діями в надзвичайних ситуаціях;

органи повсякденного управління процесами захисту насе-лення в складі міністерств, інших центральних органів виконав-чої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва під-приємств, установ і організацій незалежно від форм власності іпідпорядкованості;

сили і засоби, призначені для виконання завдань Цивільноїоборони;

фонди фінансових, медичних і матеріально-технічних ре-сурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;

системи зв'язку, оповіщення й інформаційного забезпечення;

центральний орган виконавчої влади з питань надзвичай-них ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи;

курси і навчальні заклади підготовки й перепідготовки фа-хівців та населення з питань Цивільної оборони;

служби Цивільної оборони.

Заходи Цивільної оборони поширюються на всю територіюУкраїни, усі шари населення, а розподіл за обсягом і відповідаль-ністю за їх виконання здійснюється за територіально-виробни-чою ознакою.