1.3.2. Завдання Цивільної оборони України

1. Попередження виникнення надзвичайних ситуаційтехногенного походження і впровадження заходів для зменшеннязбитків і втрат у випадку аварій, катастроф, вибухів, великих по-жеж і стихійного лиха.

З метою виконання завдання:

вчасно розробляються і проводяться інженерно-технічнізаходи щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних ситу-ацій і захисту населення від впливу їх наслідків;

готується науково-обґрунтований прогноз наслідків мож-ливих надзвичайних ситуацій;

здійснюється безупинне спостереження за станом потен-ційно-небезпечних об'єктів і навколишнього середовища;

підтримуються в готовності до негайного використання за-соби оповіщення й інформаційного забезпечення населення,створюються локальні системи виявлення місць зараження і ло-кальні системи оповіщення;

створюються спеціалізовані формування і здійснюється їхпідготовка до дій за призначенням;

— здійснюється забезпечення працівників підприємств, уста-нов, організацій індивідуальними засобами захисту, а також ве-деться будівництво захисних споруд відповідно до норм і правилінженерно-технічних заходів Цивільної оборони.

Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзви-чайних ситуацій у мирний і воєнний час та постійне інформуван-ня його про обстановку, що складається.

З метою виконання завдання в усіх ланках міських і позамі-ських пунктів (управління) на основі автоматизованих системцентралізованого оповіщення, ліній зв'язку і радіомовлення, атакож спеціальних засобів, створюється система оповіщення йінформаційного забезпечення. Це комплекс організаційно-тех-нічних засобів для передачі відповідних сигналів і розпоря-джень органам державної виконавчої влади адміністраціям під-приємств, установ і організацій, силам Цивільної оборони і на-селенню.

Автоматизована система оповіщення й інформаційного за-безпечення створюється на базі загальнодержавної мережізв'язку і радіомовлення, підрозділяється на державну і регіо-нальну. Система повинна забезпечити циркулярне оповіщенняпосадових осіб з використанням для цього міської телефонноїмережі, засобів радіомовлення і телебачення. Система опові-щення й інформаційного забезпечення використовується центра-лізовано.

Захист населення від наслідків аварій, катастроф, вибухів,великих пожеж і застосування засобів ураження.

З метою виконання завдання здійснюється комплекс заходівщодо забезпечення укриття населення в захисних спорудах, йогоевакуацію, медичний, радіаційний і хімічний захист, а також за-хист від впливу біологічних засобів ураження.

Організація життєзабезпечення населення під час аварій,катастроф, стихійного лиха й у воєнний час.

Завдання передбачає заходи, здійснювані центральними і міс-цевими органами державної виконавчої влади, виконкомами міс-цевих рад народних депутатів, штабами Цивільної оборони, ад-міністрацією підприємств, установ і організацій завчасно, атакож у випадку надзвичайної ситуації з метою створення умовдля виживання населення, що може опинитися (опинилося) у во-гнищах ураження.

Заходами життєзабезпечення населення, спрямованими на за-доволення мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли(можуть потерпіти) від наслідків надзвичайних ситуацій, наданняїм побутових послуг і реалізації соціальних гарантій на періодпроведення рятувальних та інших невідкладних робіт є:

тимчасове розселення громадян у безпечних районах;

організація харчування в районах лих і тимчасового розсе-лення;

організація забезпечення потерпілого населення одягом,взуттям і товарами першої необхідності;

організація надання фінансової допомоги потерпілим;

забезпечення медичного обслуговування і санітарно-епідеміологічного нагляду в районах тимчасового розселення.

Організація і проведення рятувальних та інших невідклад-них робіт у районах лих і місцях ураження.

Це завдання полягає у виконанні заходів, передбачених чин-ним законодавством з питань ліквідації наслідків стихійних лих,аварій і катастроф, епідемій, епізоотії, що загрожують життю іздоров'ю населення, а також у випадках:

розвідування вогнищ ураження і визначення їх меж;

проведення робіт, пов'язаних з пошуком і порятункомлюдей;

надання допомоги потерпілим;

евакуація населення з небезпечних районів;

карантинно-обсерваційних заходів;

ізоляції вогнищ ураження;

забезпечення суспільного порядку в районах лих і у вогни-щах ураження;

здійснення заходів життєзабезпечення населення;

соціально-психологічної реабілітації населення;

здійснення санітарно-гігієнічних і протиепідеміологічнихзаходів.

Створення систем аналізу і прогнозування управління, опо-віщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним,хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримка їх готовностідля стійкого функціонування в надзвичайних ситуаціях мирного івоєнного часу.

Організатором діяльності цих систем є постійно діючі органиуправління зі справ Цивільної оборони, у тому числі створені вскладі підприємств, установ та організацій силами і службамиЦивільної оборони.

Підготовка і перепідготовка керівного складу Цивільноїоборони її органів керування і сил, навчання населення уміннюзастосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзви-чайних ситуаціях.

Контроль за виконанням вимог Цивільної оборони, станом го-товності сил і засобів Цивільної оборони, проведенням РІНР у ви-падку виникнення надзвичайних ситуацій здійснює центральнийорган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій і справ за-хисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.