1.3.4. Організація Цивільної оборонина об'єктах господарювання (ОГ)

магниевый скраб beletage

Відповідальність за організацію і стан ЦО за постійнуготовність її сил і засобів до проведення РІНР несе начальникЦО, підприємства, установи, організації — їх перший керівник.

Начальник ЦО об'єкта підкоряється відповідним посадовимособам міністерства, відомства, у віданні якого знаходитьсяоб'єкт, а також начальнику ЦО міста (району), на території якогорозташований об'єкт.

Для планування заходів ЦО, підтримки готовності до дій у НСсил і персоналу, застосування засобів захисту і спеціальногомайна на підприємствах створюються штатні органи управлінняЦО на правах основних підрозділів адміністрації підприємстваабо призначаються окремі штатні працівники.

На радіаційно та хімічно небезпечних підприємствах, а такожна підприємствах, які залучаються до виконання завдань ЦО, не-залежно від чисельності працівників, для безпосередньої органі-зації і ведення робіт із планування, забезпечення і здійснення за-ходів ЦО призначається штатний працівник.

Основними завданнями адміністрації підприємств є:

забезпечення захисту працівників і службовців на підпри-ємстві;

розробка і здійснення організаційних робіт та ІТМ з підви-щення безпеки роботи ОГ і їх стійкості в умовах НС;

керівництво створенням і оснащенням формувань для лік-відації наслідків НС, здійснення контролю за їх підготовкою;

підготовка з питань ЦО керівного складу і контролю за під-готовкою підлеглих органів і підрозділів.

На керівників потенційно небезпечних підприємств додатковопокладаються:

розробка, створення і впровадження локальної системи ви-явлення зараження й оповіщення населення у випадку аварії;

створення, оснащення й утримання спеціалізованих форму-вань, готових до ефективних дій у НС;

проведення організаційних робіт та ІТМ з попередженнявиникнення НС і підвищення безпеки технології виробництва по-силення роботи з дотримання норм і правил безпеки зберігання,транспортування і використання СДОР;

керівництво РІНР у випадку аварії;

оповіщення громадян, які проживають у зонах можливогоураження при аваріях.

Організаційну структуру ЦО промислового підприємства роз-глянемо на прикладі металургійного підприємства (схема 1.2).Умовно з організаційної структури можна виділити:

керівництво ЦО;

служби ЦО;

формування ЦО.

Служби Цивільної обо-

Формування служб

Формування загаль-

рони

• Група зв'язку

ного призначення і

• Оповіщення та зв'язку

• Команда РіХЗ, СОП

спеціальні

• Радіації і хімічного за-

• Розвідницькі групи,

• Зведені загони, ряту-

хисту

Пост РХС

вальні загони, команди,

• Розвідки

• Команди відділення

групи

• Протипожежна

• Аварійно-технічні

• Зведені групи, тери-

• Енергетики та світлома-

команди

торіальні аварійнотех-

скування

• Автоколони СОТ

нічні групи

• Транспортна

• Санітарно-дружинні

 

• Медична

пости СОТ

 

• Аварійно-технічна

• Аварійно технічні

 

• Матеріал техніки поста-

команди

 

чання

• Пункти видачі засо-

 

• Сховищ і укриттів

бів захисту

 

• Охорона суспільного

• Групи, ланки з об-

 

порядку

слуговування сховищ

 

• Торгівля і харчування

• Команди, групи охо-

 

 

рони громадського по-

 

 

рядку

 

 

• Рухомі пункти хар-

 

 

чування

 

Схема 1.2. Організація Цивільної оборонина металургійному підприємстві(на прикладі к-ту «Азовсталь»)

До складу керівництва ЦО об'єкта входять: начальник ЦО(НЦО), заступники:

по евакуації, якому підпорядкована евакокомісія;

по заміській зоні;

по технічній частині, якому підпорядковується комісія з під-вищення сталості роботи підприємства;

— начальник штабу, який є першим заступником НЦО під-приємства.

Тільки йому надане право віддавати розпорядження з питаньЦО від імені НЦО. Штаб ЦО підприємства є основним органомуправління ЦО підприємства.

Склад штабу залежить від категорії об'єкта по ЦО (особли-вої важливості, 1 і 2 категорії), а також від чисельності робіт-ників та службовців. Він комплектується як штатними праців-никами ЦО, так і за рахунок посадових осіб, не звільнених відосновних обов'язків, і складається з начальника штабу та йогозаступників (помічників) по оперативно-розвідувальній части-ні, бойовій підготовці, а також інших спеціалістів на розсудначальника ЦО.

Штаб ЦО здійснює заходи щодо захисту робітників, службов-ців і населення підвідомчих робітничих мікрорайонів і селищ пристихійних лихах, виробничих аваріях і катастрофах, а також відсучасних засобів ураження. Організовує і забезпечує безупиннеуправління ЦО. Розробляє плани ЦО об'єкта на мирний і воєннийчас, періодично коректує й організовує їх виконання. Організовуєі контролює навчання робітників та службовців з Цивільної обо-рони і підготовку формувань ЦО об'єкта.

На об'єкті в залежності від характеру виробничої діяльностіі наявності бази створюються служби ЦО: оповіщення і зв'яз-ку, медична, протирадіаційного і протихімічного захисту, охо-рони громадського порядку, протипожежна, енергопостачан-ня і світломаскування, аварійно-технічна, сховищ і укриттів,транспортна, матеріально-технічного постачання й ін. На нихпокладається виконання спеціальних заходів і забезпечення дійформувань при проведенні рятувальних та інших невідкладнихробіт.

Керівництво службами здійснюється їх начальниками, щопризначаються наказом начальника ЦО об'єкта з числа керівни-ків відділів, цехів, на базі яких створені ці служби.

Служба оповіщення і зв'язку звичайно створюється на базі ву-зла зв'язку об'єкта. На службу покладається: організація своєча-сного оповіщення керівного складу, робітників та службовців інаселення робітничих селищ об'єкта про загрозу нападу против-ника; організація зв'язку та підтримка його в стані постійної го-товності. Крім того, служба усуває аварії на мережах і спорудахзв'язку, що містяться у вогнищах ураження.

Медична служба організовується на базі медсанчастини (мед-пункту, поліклініки) об'єкта, начальник служби — головний лі-кар. Служба забезпечує комплектування, навчання і підтримку вготовності медичних засобів індивідуального захисту, медичнурозвідку і санітарно-епідеміологічне спостереження. Надає меди-чну допомогу ураженим і евакуює їх до лікувальних установ,здійснює медичне забезпечення робітників, службовців і членівїх родин у місцях евакуації.

Служба протирадіаційного і протихімічного захисту роз-робляє і здійснює заходи щодо захисту людей, харчувальнихблоків.

Служба сховищ і укриттів організовується на базі відділу ка-пітального будівництва, житлово-комунального відділу, будіве-льних цехів. Вона займається: розробкою розрахунків укриттяробітників, службовців, населення робітничих селищ об'єкта, за-безпеченням готовності сховищ і укриттів та контролем за пра-вильністю їх експлуатації, організацією будівництва захиснихспоруд. На її особовий склад покладається забезпечення своєчас-ного заповнення сховищ і укриттів за сигналами оповіщення Ци-вільної оборони. Крім того, ця служба бере участь у рятувальнихроботах при розкритті завалених сховищ і укриттів.

Транспортна служба створюється на базі транспортного від-ділу, транспортного цеху (гаража). Вона розробляє і здійснює за-ходи щодо забезпечення перевезень, пов'язаних з розосереджен-ням робітників, службовців і доставкою їх до місця роботи,організовує підвезення сил і засобів до вогнища ураження, готуєтранспорт для перевезень робітників, службовців, евакуації ура-жених, а також для інших цілей Цивільної оборони, проводитьроботи по знезаражуванню транспорту.

Служба матеріально-технічного постачання організовуєтьсяна базі відділу матеріально-технічного постачання об'єкта. Вонарозробляє план матеріально-технічного постачання об'єкта,вчасно забезпечує формування усіма видами оснащення і про-довольства, організовує ремонт техніки і різного майна, підве-зення його до ділянок робіт, збереження й облік, забезпечуєпродовольством і предметами першої необхідності робітниківта службовців як на самому підприємстві, так і в місцях розосе-редження.

На невеликих об'єктах господарювання служби ЦО не ство-рюються, їх функції при проведенні необхідних заходів викону-ють структурні органи управління цих об'єктів. Начальникомштабу ЦО звичайно призначається наказом директора один ізпрацівників даного об'єкта.