1.3.6. Постійні комісії з надзвичайних ситуаційпри виконавчих органах влади, х цілі та завдання

Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією Украї-ни, Законами України, Положенням Кабінету Міністрів України«Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпе-ки і надзвичайних ситуацій» (ТЕБ і НС), іншими актами законо-давства.

Ці комісії створюються на державному, регіональному, ра-йонному (міському) і об'єктовому рівнях.

Основними завданнями комісії є:

координація діяльності центральних місцевих органів ви-конавчої влади, пов'язаних зі створенням і функціонуванням На-ціональної системи попередження і реагування на аварії, катаст-рофи й інші надзвичайні ситуації;

участь у формуванні і реалізації державної політики у сферітехногенно-екологічної безпеки;

організація і керівництво проведенням робіт з ліквідації на-слідків надзвичайних ситуацій.

Комісія відповідно до поставлених завдань у надзвичайнихумовах:

готує і подає пропозиції по визначенню прав і обов'язків уцій сфері центральних і місцевих органів виконавчої влади, під-приємств, установ і організацій;

координує діяльність органів виконавчої влади з питаньрозробки і реалізації загальнодержавних програм забезпеченнябезпеки населення, його санітарно-епідемічного благополуччя, атакож реагування на надзвичайні ситуації;

розглядає питання створення чи припинення діяльностідержавних підприємств, що використовують складні і небезпечнітехнології;

бере участь у проведенні експертизи найважливіших прое-ктів по будівництву і реконструкції в частині забезпечення тех-ногенно-екологічної безпеки;

сприяє розвитку гідрометеорологічних спостережень і про-гнозів державної системи моніторингу навколишнього природно-го середовища, системи Цивільної оборони населення, форм кон-тролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;

здійснення безпосереднього керівництва ліквідацією нас-лідків надзвичайних ситуацій;

здійснює організацію робіт і взаємодію органів центральноїта місцевої виконавчої влади, громадських організацій по еваку-ації населення, надання потерпілим необхідної допомоги;

залучає до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій не-обхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні й інші фор-мування,

взаємодіє з відповідними організаціями сусідів, територіяяких піддалася негативним впливам у результаті надзвичайнихситуацій, що виникли на території району (області, України);

організовує визначення розміру збитку, завданого суб'єктугосподарювання і населенню внаслідок надзвичайної ситуації.

Склад обласної постійної комісії

Керівник комісії — перший заступник керівника обласної ад-міністрації (органу місцевого самоврядування, керівника підпри-ємства).

Перший заступник керівника комісії — начальник управлінняз питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення віднаслідків Чорнобильської катастрофи.

Заступники керівника комісії:

завідувач охороною здоров'я області;

заступник начальника внутрішніх справ області.

Членами комісії можуть бути начальники управління, керів-ники великих підприємств.

Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'яз-ковими для виконання центральними і місцевими органами ви-конавчої влади.

1.4. Єдина Державна система органіввиконавчої влади з питань запобіганняі реагування на надзвичайні ситуаціїтехногенного і природного характеру

У законі України «Про захист населення і територійвід надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»(2000 р.) визначені цілі і завдання Єдиної системи: «З метою за-безпечення реалізації державної політики у сфері захисту насе-лення і територій від надзвичайних ситуацій створюється Єдинадержавна система органів виконавчої влади з питань запобіганняі реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природногохарактеру (далі — Єдина державна система), що складається зтериторіальних і функціональних підсистем».

Захист населення і територій у випадку виникнення надзви-чайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечу-ється шляхом координації функціонування постійно діючих фун-кціональних і територіальних підсистем єдиної державної си-стеми (схема 1.3).

Функціональні підсистеми створюються центральними органамивиконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганнямнадзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру і захи-стом населення і територій у випадку їх виникнення.

Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціону-вання функціональних підсистем захисту населення і територій ви-значаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими відпо-відними міністерствами і погодженими зі спеціально уповнова-женим центральним органом виконавчої влади, до компетенції яко-го віднесені питання захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Територіальні підсистеми створюються в Автономній Респуб-ліці Крим, областях, містах Києві і Севастополі для запобігання іліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і приро-дного характеру в межах їх територій.

Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціону-вання територіальних підсистем захисту населення і територій ви-значаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими Ра-дою Міністрів АРК, обласними, Київською і Севастопольськоюміськими державними адміністраціями за узгодженням зі спеціа-льно уповноваженим центральним органом виконавчої влади, докомпетенції якого віднесені питання захисту населення і територійвід надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

У залежності від обстановки, ступеня поширення прогнозова-ної чи виниклої надзвичайної ситуації техногенного і природногохарактеру за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України,Ради Міністрів АРК, обласних, Київської і Севастопольської мі-ських державних адміністрацій у межах конкретної територіївстановлюється один з режимів функціонування системи захистунаселення і територій.

Режим повсякденного функціонування при умовах нормальноївиробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейс-мічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної обстановки, привідсутності епідемій, епізоотії, епіфітотій тощо.

Режим підвищеної готовності — у випадку істотного погір-шення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної,сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки,при наявності можливості виникнення надзвичайної ситуаціїтехногенного і природного характеру.

Режим надзвичайної ситуації — у випадку виникнення і приліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного і приро-дного характеру.

Режим надзвичайного становища — вводиться відповідно дозаконів України.

Основні заходи, які виконує Єдина державна система, здійс-нюються в залежності від визначеного режиму її функціонування.

У режимі повсякденного функціонування:

ведеться спостереження і здійснюється контроль за станомнавколишнього середовища на потенційно-небезпечних об'єктахі прилягаючих до них територіях;

розробка і виконання цільових та науково-технічних про-грам, заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій, забез-печення безпеки і захисту населення, зниження можливих мате-ріальних збитків, забезпечення стійкого функціонування об'єктівекономіки і збереження національної культурної спадщини у ви-падку виникнення надзвичайних ситуацій;

організація навчання населення умінню використовуватизасоби захисту, правильним діям в умовах надзвичайних си-туацій;

створення і відновлення резервів матеріальних і фінансо-вих ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та мож-ливих її наслідків.

В режимі підвищеної готовності:

виконання заходів, визначених для режиму повсякденноїготовності;

формування оперативних груп для виявлення причин погі-ршення обстановки безпосередньо в районі можливого виник-нення надзвичайної ситуації;

посилення спостереження і контролю за станом обстановкина потенційно небезпечних об'єктах, прогнозування можливостівиникнення надзвичайної ситуації та її наслідків;

розробка комплексних заходів щодо захисту населення ітериторій, забезпечення стійкого функціонування об'єктів еко-номіки;

приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і за-собів, переміщення їх у район можливого виникнення надзви-чайних ситуацій;

організація цілодобового чергування членів державної, ре-гіональної, місцевої та об'єктової комісії (у залежності від масш-табу прогнозованої надзвичайної ситуації).

У режимі надзвичайної ситуації:

здійснюється відповідальною комісією в межах її повнова-жень безпосереднє керівництво функціональними підсистемами іструктурними підрозділами Єдиної державної системи;

організовує захист населення і територій;

переміщує оперативні групи в район виникнення надзви-чайної ситуації;

організовує РІНР;

визначає межі території, на якій виникла надзвичайна си-туація;

організовуються роботи, спрямовані на забезпечення функ-ціонування насамперед об'єктів економіки й об'єктів першочер-гового життєзабезпечення постраждалого населення;

здійснюється постійний контроль за станом обстановки восередку аварії (катастрофи);

здійснює постійну інформацію про обстановку, що склада-ється на об'єкті, у вищі органи, а також населенню.

У режимі надзвичайного стану:

виконуються заходи, передбачені Законом України «Пронадзвичайний стан». Для фінансування витрат, пов'язаних з лік-відацією надзвичайних ситуацій усіх рівнів, створюються за ра-хунок державного і місцевого бюджетів резерви фінансових і ма-теріальних ресурсів.

На підставі спостереження змін навколишнього природного ітехногенного середовища і відповідних регламентуючих докуме-нтів в областях, районах, містах і на об'єктах господарюванняплани роботи з попередження надзвичайних ситуацій і реагуван-ня на прогнозовані варіанти можливого їх розвитку міністерствоз питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення віднаслідків Чорнобильської катастрофи і його структурні підрозді-ли на місцях здійснюють організаційно-методичне керівництвоплануванням дій Єдиної державної системи, організовують взає-модію органів керування і підлеглих їм сил усіх рівнів.

РОЗД/Л

надзвичайні ситуації