2.1. Основні визначення і класифікаціянадзвичайних ситуацій

магниевый скраб beletage

Надзвичайна ситуація є наслідком сукупності винятко-вих обставин, що склалися у відповідній зоні в результаті над-звичайної події техногенного, природного, антропогенного та во-єнного характеру, а також під впливом можливих надзвичайнихумов.

Таким чином, надзвичайна ситуація є наслідком надзвичайноїподії і можливих надзвичайних умов.

Надзвичайна подія — зональна (об'єктова, місцева, регіональ-на або загальнодержавна) подія техногенного, природного, ан-тропогенного та воєнного характеру, яка полягає в різкому від-хиленні від норм процесів та явищ, що відбуваються, і маєзначний негативний вплив на життєдіяльність людини, функціо-нування економіки, соціальну сферу і природне середовище.

Надзвичайні умови — характерні риси загальної обстановки,що склалася у відповідній зоні ( на об'єкті, у регіоні й ін.) у ре-зультаті надзвичайної події й інших одночасно діючих посилю-ючих та стабілізуючих факторів, у тому числі місцевих особли-востей.

У відповідності із Законом України «Про Цивільну оборонуУкраїни» (1999 р.):

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життяі діяльності людей на об'єкті або території, викликане аварією,катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітоті-єю, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, які при-звели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України №1098 від 15.07.1998 р. «Про порядок класифікації надзвичайнихситуацій» визначено:

Стихійне лихо — явище природи, яке викликає катастрофічнінаслідки і характеризується раптовим порушенням нормальнихумов життя і діяльністю населення, загибеллю людей, руйнуван-нями або пошкодженнями будівель і споруд, знищенням матеріа-льних цінностей.

Аварія — надзвичайна подія техногенного характеру, якастворює на об'єкті чи території загрозу для життя і здоров'я лю-дей і призводить до руйнування будинків, споруд, устаткування ітранспортних засобів, порушення виробничого або транспортно-го процесу чи завдає шкоди навколишньому середовищу.

Катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія,яка призводить до тяжких і трагічних наслідків.

Надзвичайні ситуації в залежності від типів і видів надзвичай-них подій, що лежать у їх основі, класифікуються:

Надзвичайні ситуації техногенного характеру: транспортніаварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи або їх загро-за, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, ра-діоактивних, біологічних речовин, раптові руйнування споруд ібудинків, аварії на інженерних системах і спорудах життєзабез-печення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах.

Надзвичайні ситуації природного характеру: небезпечні гео-логічні, метеорологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, при-родні пожежі, зміни стану повітряного басейну, інфекційні за-хворювання людей, сільськогосподарських тварин, масовеураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідни-ками, зміни стану водяних ресурсів і біосфери.

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру: по-в'язані з протиправними діями терористичного й антиконститу-ційного напрямку; здійснення чи реальна загроза терористичногоакту (збройний напад, захоплення й утримання важливих об'єктівядерних установок і матеріалів, систем зв'язку і телекомунікацій,напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), ви-крадення (спроба викрадення) або знищення судна, установленнявибухових пристроїв у громадських місцях, розкрадання зброї.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру: пов'язані з наслід-ками застосування зброї масового ураження або сучасних зви-чайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фак-тори ураження населення в результаті руйнування атомних ігідроелектростанцій, складів і сховищ радіоактивних та токсич-них речовин і відходів нафтопродуктів, вибухових речовин, си-льнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортнихта інженерних комунікацій.

Показниками масштабу поширення надзвичайної ситуації є нетільки розміри територій, які безпосередньо піддавались впливувражаючих факторів, а й можливі непрямі наслідки, які можутьявляти собою тяжкі порушення організаційних, економічних, со-ціальних та інших важливих зв'язків, що діяли на значних від-станях, а також тягар наслідків.

За масштабом поширення з урахуванням тяжких наслідківнадзвичайні ситуації можуть бути класифіковані:

Надзвичайна ситуація об'єктового рівня — це надзвичайна ситу-ація, наслідки якої обмежуються межами об'єкта господарювання.

Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна си-туація, що виходить за межі потенційно-небезпечного об'єкта,загрожує розширенню самої ситуації або її вторинних вражаючихфакторів у простір, сусідні населені пункти, інженерні споруди, атакож у випадку, коли для її ліквідації необхідні матеріальні ітехнічні ресурси обсягом, що перевищує можливості потенційно-небезпечного об'єкта.

Надзвичайні ситуації регіонального рівня — це надзвичайні си-туації, що виникають на території двох чи більше областей (Авто-номної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя) або загрожу-ють переходу на територію суміжної області України, а також увипадку, коли для їх ліквідації необхідні матеріальні й технічні ре-сурси обсягом, що перевищує можливості окремого району.

Надзвичайні ситуації загальнодержавного рівня — це надзви-чайні ситуації, що відбуваються на території двох і більше облас-тей (Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя) абозагрожують поширенню на інші держави.

Загальні ознаки співвідношення між рівнями надзвичайнихситуацій і критеріями розміру заподіяних чи очікуваних економі-чних збитків вибірково представлені в таблиці 2.1.

Кожному виду надзвичайних подій властива своя швидкістьпоширення небезпеки. Вона є однією із складових інтенсивностіпротікання надзвичайної ситуації і ступенем її небезпеки.

За швидкістю і раптовістю протікання надзвичайної події над-звичайні ситуації класифікуються на:

раптові (наприклад, вибухи, транспортні аварії, землетруси і т. д.);з небезпекою, яка швидко розповсюджується (наприклад, ава-рія з викидом СДОР, гідродинамічні аварії з утворенням хвильпрориву, пожежі тощо);

з небезпекою, яка поширюється з помірною швидкістю (на-приклад, аварія з викидом радіоактивних речовин, аварія на ко-мунальних системах, виверження вулканів, повені тощо);

з небезпекою, яка повільно поширюється (наприклад, аварії напромислових очисних спорудах, посухи, епідемії, екологічні не-безпечні явища тощо).


Постраждала

 

Одиницівимірювання

Порогові значення для рівня надзвичайної ситуації

територія,галузі

Критерії

об'єктового

місцевого

регіонального

загальнодержавного

Матеріальніоб'єкти: об'єк-ти інфраструк-тури, промис-ловості, транс-порту, житло-во-комуналь-ного госпо-дарства

Питома ва-га зруйнова-них основнихфондів.

Економіч-ні збитки

Процент зага-льного обсягуосновних фо-ндів ОГ, якіпов'язані з НС

ДО 10

від 10 до 15

до 1 % зведе-ного річногомісцевогобюджету

від 15 до 25

до 1 % зведеногорічного місцево-го бюджету об-ластей, АР Крим,м. Києва, Севас-тополя

понад 25

понад 1 % зведено-го річного бюджетуАР Крим, областей,м. Києва, Севасто-поля

Населення: пер-сонал ОГ, меш-канці, пасажи-ри транспорт-них засобів

Кількістьпостражда-лих

Кількістьзагиблих

40 л.40 л.

до 201

від 20 до 501-2

від 50 до 300від 3 до 5

понад 300понад 5

 

3 Суттєвепогіршенняумов для про-живання

40 л.

 

до 1 %

зведеного рі-чного місце-вого бюджету

до 10 %

зведеного річно-го бюджету АРКрим, областейм. Києва, Севас-тополя

понад 1 %

зведеного річного бю-джету АР Крим, обла-стей, м. Києва, Севас-тополя


Надзвичайні ситуації у своєму розвитку проходять п'ять умо-вних етапних фаз:

Перша — нагромадження відхилень від нормального стануабо процесу.

Друга — ініціювання надзвичайної події (аварії чи стихійноголиха).

Третя — процес надзвичайної події, під час якого відбуваєть-ся вплив на людей, об'єкти і природне середовище. Практичнотретя фаза є наслідком і розвитком другої.

Четверта — дії вторинних вражаючих факторів під впливомможливих надзвичайних умов.

П'ята — ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. П'ята фа-за може за часом починатися ще до завершення третьої фази і по-єднуватися з четвертою.