2.2.1. Аварії на радіаційно небезпечних об 'єктах

Серед потенційно небезпечних виробництв особливемісце займають радіаційно небезпечні об'єкти (РНО). До нихвідносяться атомні електростанції (АЕС), атомні теплоелектро-централі (АТЕЦ), атомні станції теплопостачання (АСТ), підпри-ємства по виготовленню, переробці ядерного палива і похованнюрадіоактивних відходів, науково-дослідні і проектні організації,які працюють з ядерними установками, ядерні енергетичні уста-новки на об'єктах транспорту й ін.

У період нормального функціонування РНО з метою профіла-ктики і контролю виділяють дві основні зони безпеки.

Санітарно-захисна зона РНО — територія навколо об'єкта, наякій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатаціїоб'єкта може перевищити межу дози.

Зона спостереження — територія, де можливий вплив радіоак-тивних скидань і викидів РНО і де опромінення проживаючогонаселення може досягати встановленої межі дози.

Найбільшу небезпеку для персоналу РНО і населення, що жи-ве поблизу, представляє радіаційна аварія.

Радіаційна аварія — аварія, пов'язана з викидом радіоактивнихпродуктів і (або) виходом іонізуючих випромінювань за передбаче-ні проектом для нормальної експлуатації РНО межі в кількостях, щоперевищують встановлені межі безпеки експлуатації об'єкта.

В ході радіаційної аварії виникають зони радіоактивного за-бруднення навколишнього середовища. Характеристика зон мо-жливого радіоактивного забруднення місцевості при аварії наАЕС представлена в таблиці 2.3.

Найменування зон

Індексзони

Доза випромінюванняза 1-й рік після аварії,рад

Потужність дозивипромінювання на1 годину після аварії, рад/год.

на

зовнішніймежі зони

на

внутрішніймежі зони

на

зовнішніймежі зони

на

внутрішніймежі зони

Радіаційної не-безпеки

М

5

50

0,0014

0,14

Помірного раді-аційного забру-днення

А

50

500

0,14

1,4