2.2.2. Аварії з викидом сильнодіючихотруйних речовин (СДОР)

Хімічно небезпечним об'єктом (ХНО) вважається об'єктгосподарювання, при аваріях і руйнуваннях якого можуть відбу-тися масові ураження людей, тварин і рослин сильнодіючими от-руйними речовинами.

До ХНО відносяться:

— підприємства хімічної галузі промисловості, які виробля-ють чи використовують СДОР;

підприємства по переробці нафтопродуктів;

підприємства інших галузей промисловості, які використо-вують СДОР;

підприємства, які мають на оснащенні холодильники, водона-пірні станції, очисні споруди, що використовують хлор і аміак;

залізничні станції і порти, де концентрується продукція хі-мічних виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах пе-реміщення СДОР;

транспортні засоби, контейнери і наливні потяги, автоцис-терни, річкові і морські танкери, які перевозять хімічно небезпе-чні продукти;

склади і бази, на яких зберігаються запаси речовин длядезінфекції, дератизації сховищ для зерна і продуктів його пере-робки.

В зонах можливого хімічного зараження проживає близько20 млн. чоловік, що становить 38,5 % населення. 321 адміністра-тивно-територіальна одиниця (АТО) має ступінь хімічної небез-пеки, з них до першого ступеня відносяться 154 АТО, до друго-го — 47 АТО, до третього — 108 АТО.

На території Донецької області 145 ХНО, з них: 1-го ступеняхімічної небезпеки — 2 (Горлівське п/о «Стирол», базовий складхлору Верхньокальміуської фільтрувальної станції); 2-го ступеняхімічної небезпеки — 5 (Макіївська фільтрувальна станція, Єна-кієвський КХЗ, Горлівський хімічний завод, склад аміаку в с.Гранітне); 3-го ступеня — 65 об'єктів і 73 некатегорійованих хі-мічно небезпечних підприємств.

Хімічно небезпечні об'єкти м. Маріуполя представлені на таб-лиці 2.6.

Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР) — це токсичні хімі-чні речовини, що застосовуються в господарських цілях і здат-ні при витіканні зі зруйнованих чи ушкоджених технологічнихємностей, сховищ і устаткування, викликати масові ураженнялюдей.

За своїми вражаючими властивостями СДОР поділяються натакі групи:

речовини з переважно задушливою дією (хлор, фосген,хлорпікрин та ін.);

речовини переважно загальноотруйної дії (окис вуглецю,ціаністий водень та ін.);

речовини задушливої та загальноотруйної дії (аміак, акри-лонітрол, азотна кислота й окисли азоту, сірчистий ангідрид,фтористий водень);

00

Є

осп

Таблиця 2.6

ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ПІДПРИЄМСТВА М. МАРІУПОЛЯ

Найменуванняхімічно небезпечногооб'єкта

Найменуванняі кількість СДОР, т

Можливі масштаби хімічного зараження

максимальноможлива

в

одиничнійємності, т

Глибина розповсю-дження зараженогоповітря, км

Площа вогнищураження, км2

Кількість людейу вогнищахураження, тис. чол.

1

2

3

4

5

6

1. Районне управління «Укрпромводчермет»

Хлор 114

57

20

166

130

2. ВАТ ММК ім. Ілліча

Аміак 60

30

2,1