2.2.4. Транспортні аварії (катастрофи)

Щорічно в Україні перевозиться транспортом загаль-ного призначення близько 900 млн. тонн вантажів (у тому числінебезпечних) і близько 3 млрд. пасажирів, з них залізничнимтранспортом — близько 60 % вантажних перевезень, автомобіль-ним — 26 %, річковим і морським — 14 %. Оскільки транспор-том перевозяться і потенційно небезпечні вантажі (вибухо-пожежо-хімічно небезпечні речовини — 15 % від вантажів, щоперевозяться), небезпека життя і здоров'я людей збільшується.А скорочення відновлення основних фондів усіх видів транспор-ту, зростання ступеня зносу транспортних засобів, який у данийчас становить близько 50 %, значно підвищує ступінь ризику приексплуатації транспортних засобів.

Число катастроф і аварій на залізничному транспорті в1997 році, у порівнянні з 1996 роком становило: у 1996 році —7/13, у 1997 — 4/27. За останні роки на дорогах України щорічновиникають десятки тисяч автомобільних аварій і катастроф. У1997 році відбулося 37,94 тис. дорожньо-транспортних випадків,у яких загинуло 5968 чоловік, травмовано 41,96 тис. осіб.

Основними причинами аварій і катастроф на залізничномутранспорті є: несправність колії, засобів сигналізації, централіза-ції і блокування, помилки диспетчерів, неуважність і недбалістьмашиністів. Частіше за все виникають надзвичайні ситуації присходження рухомого потягу з колії, зіткненнях, наїздах на пере-шкоди на переїздах, при пожежах і вибухах безпосередньо у ва-гонах. Найбільшу небезпеку представляють аварійні ситуації підчас перевезення залізничним транспортом СДОР, радіоактивнихречовин. Такі аварії можуть призвести до небезпечного опромі-нення людей і радіоактивного зараження навколишнього середо-вища, а при викиді СДОР у навколишнє середовище — до небез-печного отруєння пасажирів і хімічного зараження атмосфери,поверхні землі й об'єктів господарювання.

Морський і річковий транспорт

Зниження рівня безпеки перевезення пасажирів і ван-тажів водяним транспортом в Україні за останні роки визначаєть-ся збільшенням числа порушень правил керування суднами, тех-нічної експлуатації, зниженням якості ремонту, призупиненнямбудівництва суден нового покоління. Середній термін експлуата-ції судна — 22 роки, а за останні 11 років Чорноморське паро-плавство не закупило жодного судна. Основними причинами за-гибелі кораблів є: посадка на рифи, зіткнення з іншим судном чиз опорами мостів, перекидання, пожежі, витікання небезпечнихречовин, порушення норм експлуатації і правил безпеки, помил-кові функціональні дії команди тощо.