2.4. Надзвичайні ситуаціїекологічного характеру

магниевый скраб beletage

Екологічна надзвичайна ситуація — обстановка на пе-вній території або акваторії, яка призвела до гострих несприятли-вих змін у середовищі проживання людей і, як правило, до масо-вої загибелі живих організмів.

В умовах подальшого розвитку науково-технічного прогресупостійно зростає обсяг сировинних ресурсів і корисних копалин,використовуваних у промисловому виробництві, а отже, зростаєкількість промислових відходів, які забруднюють навколишнєсередовище. Механізм саморегулювання біосфери не в змозі пе-реробити всієї маси забруднюючих речовин. За рік у біосферувикидається 14,8-1015 кДж теплової енергії, 1 млрд. т продуктівнеповного згоряння, що призвело до так званого «теплового за-бруднення планети».

Тому перед людством виникли глобальні проблеми охоронинавколишнього середовища від забруднення й організації раціо-нального природокористування.

Класифікація надзвичайних ситуаційекологічного характеру

Надзвичайні ситуації, пов'язанізі зміною стану суші(ґрунтів, надр, ландшафту)

Катастрофічні осідання, зсуви, обвали земної поверхні черезвироблення надр при видобутку корисних копалин та іншоїдіяльності людини.

Наявність важких металів (у тому числі радіоактивних) таінших шкідливих речовин у ґрунті понад гранично припустиміконцентрації (ГПК).

Інтенсивна деградація ґрунтів, запустелювання на великих те-риторіях через ерозію, засолення, заболочування тощо.

Кризові ситуації, пов'язані з виснаженням невідновних при-родних копалин.

Критичні ситуації у зв'язку з переповненням сховищ (смітни-ків) промисловими і побутовими відходами і забруднення сере-довища ними.

Надзвичайні ситуації, пов'язані

зі зміною складу і властивостей атмосфери

(повітряного середовища)

Різкі зміни погоди чи клімату в результаті антропоген-ної діяльності людини.

Підвищення гранично припустимих концентрацій шкідливихдомішок в атмосфері.

Температурні інверсії над містами.

Гострий і кисневий «голод» у містах.

Значні перевищення гранично припустимого рівня виробни-чого і міського шуму.

Утворення великої зони кислотних опадів.

Руйнування озонного шару атмосфери.

Значна зміна прозорості атмосфери.

Надзвичайні ситуації, пов'язанізі змінами стану біосфери

Зникнення окремих видів тварин і рослин у результатізміни середовища життя.

Масова загибель тварин.

Загибель рослинності на великій території.

Різка зміна здатності біосфери до відтворення відновлюванихресурсів.