2.5. Надзвичайні ситуації воєнного часу

магниевый скраб beletage

До сучасних засобів ураження відноситься ядерназброя, хімічна, бактеріологічна, нові розроблювані види зброї.

Ядерна зброя заснована на використанні внутрішньоядерноїенергії, яка виділяється при ланцюгових ядерних реакціях поділуядер деяких важких елементів (ізотопів урану, плутонію й іншихтрансуранових ізотопів) чи при реакціях синтезу легких ядер ізо-топів водню (дейтерію, тритію, літію).

В залежності від типу заряду зброя поділяється на: атомну,термоядерну, комбіновану, нейтронну. Потужність ядерних боє-припасів прийнято вимірювати тротиловим еквівалентом.

При вибуханні ядерного боєзапасу за мільйонні частки секундивиділяється колосальна кількість енергії, тому в зоні ядерних реа-кцій температура підвищується до десятків мільйонів градусів,утворюючи дуже сильне світлове випромінювання, а максималь-ний тиск досягає мільярдів атмосфер. Такий величезний тиск,впливаючи на навколишнє середовище, викликає потужну ударнухвилю. Поряд з ударною хвилею вибух ядерного боєзапасу супро-воджується інтенсивним потоком нейтронів і гамма-випроміню-ванням, яке називається проникаючою радіацією. Рух у повітріелектронів та іонів, які виникають під дією іонізуючих випромі-нювань, призводить до утворення електромагнітного імпульсу (ЕМІ).

Нейтронні боєприпаси. Розвиток ядерної зброї йшов як по лі-нії збільшення потужності ядерних зарядів, так і шляхом змен-шення розмірів і маси боєприпасів.

Використання різних вихідних трансуранових ізотопів дозво-ляє створювати ядерні боєприпаси дуже малої потужності. Пер-шим представником нового різновиду зброї є нейтронні боєпри-паси. Нейтронний боєприпас малогабаритний, з термоядернимзарядом потужністю від 3,5 до 2 кт, у нього основна частка енер-гії виділяється за рахунок реакції синтезу ядер дейтерію і тритію.У результаті вибуху цього боєприпасу 70 % всієї енергії вибухувиділяється у вигляді проникаючої радіації (потоку нейтронів ігамма-квантів).

Хімічна зброя

Її дія заснована на використанні бойових токсичниххімічних речовин і токсинів, які уражають організм людини читварини, а також фітотоксикантів — для ураження різного видурослин. 22 квітня 1918 р. у районі містечка Іпр німецькі військапровели першу газобалонну атаку (використовуючи для цієї метихлор), у результаті якої в перші години загинуло близько 6 тис.чол., а 15 тис. одержали ураження різного ступеня складності.

За тактичним призначенням ОР поділяються на: смертельні,тимчасові, подразливі.

ОР смертельної дії:

нервово-паралітичні (ві-ікс, зарин, зоман);

шкірно-наривної дії (іприт, азотистий іприт);

загальоотруйні ОР (синильна кислота, хлор-ціан);

задушливі ОР (фосген);

ОР, які тимчасово виводять з ладу (Бі-зет);

подразливі ОР (хлорацетофенон, адамсит, Сі-Ес).

Токсини — хімічні речовини білкової природи рослинного,

тваринного чи мікробного походження. Мають високу токсич-ність і здатність справляти вражаючу дію на людей і тварин. Доних належать: ботулічний токсин, який є найсильнішою з усіх ві-домих у наш час отрут смертельної дії. Смерть настає через 1—10 годин від паралічу серцевого м'яза і дихальної мускулатури.

Біологічна зброя

Вражаюча дія БЗ заснована на використанні хворобот-ворних властивостей деяких мікробів і токсичних продуктів їхжиттєдіяльності. Використовуються патологічні мікроорганіз-ми — збудники інфекційних захворювань. В залежності від роз-мірів, будови і біологічних властивостей поділяються на:

бактерії (чума, сибірська виразка, сап та ін.);

рикетсії — клітини, палички (висипний тиф, плямиста ли-хоманка та ін.);

грибки — мікроорганізми рослинного походження;

віруси — велика група біологічних організмів, які не маютьклітинної структури, здатних розвиватися і розмножуватися тіль-ки в живих клітинах (натуральна віспа, тропічна лихоманка,ящур та ін.).

Нові види зброї

Найбільш перспективними вважаються:

Променева зброя — це сукупність пристроїв (генераторів),вражаюча дія яких заснована на використанні гостроспрямованихпроменів електромагнітної енергії або концентрованого пучка еле-ментарних часток, розігнаних до великих швидкостей. Один типзаснований на використанні лазерів, інший видом є пучкова зброя.

Радіочастотна зброя — це зброя, вражаюча дія якої заснованана використанні електромагнітних випромінювань надвисоких(НВЧ) або наднизьких частот (ННЧ). Вражаюча дія — ушко-дження, порушення життєво важливих функцій, органів і системлюдини, таких як мозок, серце, система кровообігу, центральнанервова система.

Радіологічна зброя — дія заснована на використанні бойовихрадіоактивних речовин (БРР), а також відходів, які утворюютьсяпри роботі ядерних реакторів.

Геофізична зброя — сукупність різних засобів, які дозволяютьвикористовувати у воєнних цілях руйнівні сили неживої природишляхом їх штучного ініціювання: таких як ураган, штучні земле-труси, гірські обвали, лавини, зсуви, селеві потоки, штучні магні-тні бурі, посухи, руйнування озонового шару і т. д.

Вогнища ураження

при застосуванні сучасних засобів ураження

Вогнищем ядерного ураження називається територія, умежах якої в результаті дії ядерної зброї відбулися масові ура-ження людей, сільськогосподарських тварин і рослин, а такожруйнування й ушкодження будинків і споруд.

Вогнище ураження характеризується кількістю уражених, розмі-рами площ ураження, зонами зараження з різними рівнями радіації,зонами пожеж, затоплень і пошкоджень житлових будинків та ін-ших будівель. Розміри вогнища в основному залежать від потужно-сті, виду вибуху і рельєфу місцевості. Як критерій для визначеннямеж зон прийнятий надлишковий тиск у фронті ударної хвилі.

Для визначення можливого характеру руйнування і з'ясуванняобсягу РІНР, обумовлених впливом ударної хвилі, вогнище ядер-ного ураження умовно поділяють на чотири зони:

Зона повного руйнування: зовнішня межа — 50 кПа , на неїприпадає 12 % всієї плащі вогнища ураження, руйнування стано-влять 75 % (повні) будівель і споруд, ПРУ, сховища зберігаються.

Зона сильних руйнувань з тиском на зовнішній межі 30 кПа,займає близько 10 % площі вогнища. Спостерігаються сильніруйнування промислових споруд і повне руйнування житловихбудівель, суцільні завали і пожежі. Рятувальні роботи полягаютьу розчищенні завалів, гасінні пожеж, порятунку людей з-під за-валених сховищ, будинків, споруд.

Зона середніх руйнувань характеризується надлишковимтиском від 20 до 30 кПа, займає приблизно 18 % площі вогнища.Спостерігаються завали, масові загоряння горючих матеріалів,масові санітарні втрати серед незахищеного населення.

Рятувальні роботи полягають у гасінні пожеж і порятунку лю-дей з-під завалів, зі зруйнованих і палаючих будинків.

Зона слабких руйнувань характеризується надлишковим ти-ском від 20 до 10 кПа, на неї припадає до 60 % площі усього вог-нища. Спостерігаються слабкі руйнування, окремі завали, окреміпожежі. В цій зоні проводяться роботи з гасіння пожеж та поря-тунку людей з палаючих та частково зруйнованих будинків.

Вогнище хімічного ураження

Це територія, у межах якої в результаті впливу хімічноїзброї противника чи СДОР, що розлилася, відбулися масові ура-ження людей, сільськогосподарських тварин, рослин. В залежно-сті від масштабу ураження в зоні зараження може бути одне чикілька вогнищ хімічного ураження (ВХП). Захист від впливу хі-мічних засобів ураження досягається використанням колектив-них та індивідуальних засобів захисту.

Вогнище бактеріального ураження

У результаті застосування БЗ утворюється зона бакте-ріального зараження, усередині якої можуть виникнути одне чикілька вогнищ ураження.

Територія, у межах якої в результаті застосування БЗ відбу-лись масові ураження людей і сільськогосподарських тварин, на-зивається вогнищем БЗ. Межі вогнища ураження встановлюють-ся протиепідемічними установами медичної служби ЦО.

Для запобігання поширення інфекційних захворювань у ВБУвстановлюється карантин, а в прилеглих районах вводиться ре-жим обсервації. Карантин уводиться при безперечному встанов-ленні застосування БЗ. Він передбачає повну ізоляцію вогнищаураження від населення. Населення у вогнищі розділяється, йомуне дозволяється виходити зі своїх квартир, продукти доставля-ються по квартирах, припиняється робота підприємств, а ті, якіпрацюють, переводяться на казармене становище. На територіїпроводиться санітарна обробка людей, дезінфекція, виявленняхворих і їх госпіталізація. Терміни карантину встановлюютьсявиходячи з тривалості максимального інкубаційного періоду за-хворювання. Його обчислюють з моменту госпіталізації остан-нього хворого і закінчення дезінфекції.