ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

вступ   7

рОЗДІЛ 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах      8

Основні положення міжнародного права по захисту людини     8

Цивільна оборона деяких закордонних країн         12

Цивільна оборона Росії         13

цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини. ... 14

Цивільна оборона США       14

Цивільна оборона України   16

1.3.1. Державна система цивільної оборони України        16

1.3.2 Завдання цивільної оборони України            17

Організаційних устрій і прядок функціонування цивільноїоборони України      20

Організація цивільної оборони на об'єктах господарюван-ня (ОГ)         24

Сили і засоби цивільної оборони    28

Війська цивільної оборони України 28

Спеціалізовані формування  30

Невоєнізовані формування   32

1.3.6. постійна комісія з надзвичайних ситуацій при вико-навчих органах влади, їх цілі та завдання 34

Єдина державна система органів виконавчої влади з питань за-побігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і при-родного характеру        36

рОЗДІЛ 2. Надзвичайні ситуації      40

Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій         40

Надзвичайні ситуації техногенного характеру        44

Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах 46

Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) . . .   50

Аварії на пожежно-вибухонебезпечних об'єктах   55

Транспортні аварії (катастрофи)       60

Гідродинамічні аварії 61

Надзвичайні ситуації природного характеру          65

Геологічні небезпечні явища            65

Гідрологічні небезпечні явища         69

2.3.3 Метеорологічні небезпечні явища      70

2.3.4. Інфекційні захворювання        72

Надзвичайні ситуації екологічного характеру         73

Надзвичайні ситуації воєнного часу            75

Організація оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях ... 79

рОЗДІЛ 3. Захист населення в надзвичайних ситуаціях   81

Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайнихситуаціях       82

Основні принципи в сфері захисту населення і території віднадзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру        82

Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуа-ціях техногенного і природного характеру         83

Державне регулювання і контроль захисту населення і території. . . 91

Державна стандартизація     91

Державна експертиза            91

Державних нагляд     92

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки      92

Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях            92

укриття в захисних спорудженнях   92

евакуація робітників, службовців і населення         114

Застосування засобів індивідуального захисту і медичнізасоби захисту  127

Засоби індивідуального захисту органів дихання. . . 127

Засоби захисту шкіри            149

Медичні засоби захисту        151

Захист населення при радіоактивному забрудненні          157

3.4.1. Основні норми поведінки і дії під час радіаційних аварій ірадіоактивного забруднення місцевості       161

Захист населення при хімічному зараженні            164

3.5.1. Основні норми поведінки і дії при аваріях з викидомСДОР           166

рОЗДІЛ 4. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях            170

Оцінка радіаційної обстановки на об'єкті при аварії на АЕС ... 170

Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих фор-мувань ЦО при аварії на АЕС         193

Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих фор-мувань при застосуванні ядерної зброї       202

Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом СДОР            206

Оцінка інженерної обстановки        217

Оцінка пожежної обстановки          228

Визначення виду, масштабу і характеру пожежі     231

Оцінка пожежної обстановки при міських пожежах         238

Оцінка пожежної обстановки в лісах          241

Комплексне завдання з прогнозування й пожежної безпеки 244

Аналітичний метод оцінки вогнища ураження при вибухах па-ливно-повітряних і газоповітряних середовищ            246

рОЗДІЛ 5. Сталість роботи об'єктів господарювання (ОГ) у над-звичайних ситуаціях            249

Вимоги, які висуваються до будівництва міст, промисловихоб'єктів і комунально-енергетичних систем      251

Організація дослідження стійкості роботи ОГ        258

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів     268

рОЗДІЛ 6. Оцінка стійкості роботи об'єктів господарювання внадзвичайних ситуаціях          277

Критерії стійкості роботи ОГ до впливу вражаючих факторівнадзвичайних ситуацій  277

Оцінка стійкості промислового об'єкта до впливу повітряноїударної хвилі (ПУХ)        278

Оцінка стійкості промислового об'єкта до впливу тепловоговипромінювання 293

Оцінка стійкості роботи об'єкта до впливу радіоактивного за-раження 300

Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу об'єктів ене-ргетики до впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного ви-буху        308

рОЗДІЛ 7. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій    313

7.1. Рятувальні та інші невідкладні роботи (РІНР)  313

Мета і зміст (РІНР)    313

Сили і засоби, які залучаються для проведення РІНР        315

Управління силами ЦО        323

Організація забезпечення дій сил ЦО в надзвичайних ситу-аціях           327

Дії сил ЦО при ліквідації наслідків стихійних лих  329

Особливості проведення РІНР при ліквідації наслідків ве-ликих виробничих аварій і катастроф        335

Використання сил ЦО на хімічно небезпечному об'єктіпри ліквідації вогнищ ураження, утворених витіканням великоїкількості СДОР          339

Проведення РІНР при аваріях на АЕС        345

Проведення РІНР у вогнищах ураження у воєнний час ... 351

7.2. Зміст і послідовність роботи командира формування по органі-зації і проведенню РІНР у надзвичайних ситуаціях мирного і воєн-

ного часу        368

Обов'язки командира формування по підтримці свого під-розділу в необхідній готовності     369

Зміст і послідовність роботи командира формування в ходіліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф (СЛАК). . . 372

Зміст і послідовність роботи командира формування у вог-нищах ураження у воєнний час    374

Заходи безпеки при проведенні РІНР         376

Забезпечення життєдіяльності населення в надзвичайних ситу-аціях    378

7.3.1. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах .... 388

Дії населення в надзвичайних ситуаціях     396

Дії в зонах можливого радіоактивного зараження 396

Дії при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах     399

Дії населення при пожежі     408

Дії при стихійних лихах        409

Дії при дорожньо-транспортних пригодах 410

Дії у воєнний час       411

Дії керівників об'єктів при надзвичайних ситуаціях           413

Само- і взаємодопомога при травмах і ураженнях 422

Організація навчання населення з цивільної оборони      431

література       436