2.6. Організація оповіщення населенняв надзвичайних ситуаціях

магниевый скраб beletage

Серед захисних заходів Цивільної оборони, здійснюваних зав-часно, особливо важливе значення займає організація оповіщенняорганів Цивільної оборони, формувань ЦО і населення про загро-зу виникнення надзвичайної ситуації.

Особливого значення оповіщення набуває у випадку раптово-го виникнення надзвичайної ситуації мирного чи воєнного часу,воно значно знижує втрати людей.

Для забезпечення оповіщення використовуються засоби опо-віщення:

засоби зв'язку (телефони, телерадіо);

технічні засоби масової інформації (телевізори, радіо-приймачі);

електросирени;

допоміжні засоби;

Для оповіщення населення у випадку загрози або виникненнястихійних лих, аварій і катастроф на ОГ і транспорті та в умовахвійни служить попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Сигнал «Увага всім!» подається включенням електросирен,виробничих гудків та інших сигналів. Після подачі попереджува-льного сигналу «Увага всім!» населення зобов'язане увімкнутирадіо, телевізійні, радіотрансляційні приймачі для прослухову-вання екстреного повідомлення. Передача мовної інформації (ін-формування) з використанням радіотрансляційних вузлів, телеві-зійного і радіомовлення є основним способом оповіщення насе-лення в надзвичайних ситуаціях мирного часу і в умовах війни.

У воєнний час інформування здійснюється за такими видамиінформації:

«Повітряна небезпека».

«Закінчення повітряної небезпеки».

«Загроза хімічного зараження».

«Загроза радіаційного зараження».

У мирний час інформування здійснюється за такими видамиінформації:

«Аварія на атомній електростанції».

«Аварія на хімічно небезпечному об'єкті».

«Повінь».

«Про можливий землетрус».

«Штормове попередження».

Приклади інформації:

Варіант повідомлення при аварії на хімічно небезпечномуоб'єкті:

«Увага! Говорить штаб Цивільної оборони міста.

Громадяни! Відбулася аварія на м'ясокомбінаті з виливом(викидом) сильнодіючої отруйної речовини — аміаку. Хмара за-раженого повітря розповсюджується в напрямку селища Проле-тарка. У зону хімічного зараження попадають завод «Прогрес»і повністю селище Пролетарка. Населенню, що проживає на ву-лицях Некрасова, Кузнечній, Заводській, Степанова, перебувати вприміщеннях будинків. Зробити герметизацію своїх квартир (бу-динків).

Населенню, що проживає на вулицях Зарічній, Зеленій і Ямській,негайно залишити житлові будинки, будинки установ, підприємств івийти в район гори Лиса. Про отриману інформацію повідомте су-сідам. В подальшому дійте відповідно до вказівок штабу ЦО».

захист населенняв надзвичайних ситуаціях

Захист населення організовується і здійснюється від-повідно до вимог Конституції України (1996 р.), законів України:

»Про Цивільну оборону України» (1999 р.);

»Про захист людини від впливу іонізуючих випроміню-вань» (1998 р.);

»Про захист населення і територій від надзвичайних ситуа-цій техногенного і природного характеру» (2000 р.);

»Про правовий режим надзвичайного стану»;

Концепції «Про захист населення і територій при загрозі івиникненні надзвичайної ситуації», схваленої Наказом Президе-нта України від 26.03.1999 року № 234/99 та інших нормативно-правових актів по захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Стаття 1 Концепції визначає, що захист населення і території єсистемою загальнодержавних заходів, які реалізуються центра-льними і місцевими органами виконавчої влади, виконавчими ор-ганами рад, органами управління з питань надзвичайної ситуації іЦивільної оборони, підлеглими їй силами і засобами підпри-ємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, доб-ровільними формуваннями, які забезпечують виконання органі-заційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепі-демічних та інших заходів з метою попередження і ліквідації на-слідків надзвичайних ситуацій.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо взагальнодержавному масштабі не буде вирішено завдання захис-ту населення, об'єктів економіки і національного надбання віднадзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Небезпека життєво важливим інтересам громадян в умовахнадзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного ха-рактеру поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня небезпека безпосередньо пов'язана з безпекою жит-тєдіяльності населення і держави в умовах розв'язання сучасноївійни чи локальних збройних конфліктів, виникненням глобаль-них техногенних, екологічних катастроф за межами України.

Внутрішня небезпека пов'язана з надзвичайними ситуаціямитехногенного і природного характеру чи спровокована терорис-тичними діями.