3.1.1. Основні принципи у сфері захисту населенняі територій від надзвичайних ситуацій техногенногоі природного характеру

Захист населення і територій від надзвичайних ситуа-цій техногенного і природного характеру здійснюється за прин-ципами:

пріоритетності завдань, спрямованих на порятунок життя ізбереження здоров'я людей та навколишнього середовища;

безперечної переваги раціональної і превентивної безпеки;

вільного доступу населення до інформації про захист насе-лення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і при-родного характеру;

особистої відповідальності і турботи громадян про власнубезпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки і дій унадзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру;

відповідальності в межах своїх повноважень посадовихосіб за дотримання вимог даного Закону;

обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих напопередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного іприродного характеру і мінімізацію їх негативних психосоціаль-них наслідків;

врахування економічних, природних та інших особливос-тей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзви-чайних ситуацій техногенного і природного характеру;

максимально можливого, ефективного і комплексного ви-користання наявних сил і засобів, призначених для запобіганнянадзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру тареагування на них.