3.2. Державне регулювання і контрользахисту населення і територій

магниевый скраб beletage

3.2.1. Державна стандартизація

Державна стандартизація з питань безпеки в надзви-чайних ситуаціях техногенного і природного характеру спрямо-вана на забезпечення:

безпеки продукції (робіт, послуг) і матеріалів для життя йздоров'я людей та навколишнього середовища;

якості продукції (робіт, послуг) і матеріалів у відповідностіз рівнем розвитку науки, техніки і технології;

єдності принципів виміру;

безпеки об'єктів господарювання з урахуванням ризикувиникнення техногенних катастроф й інших надзвичайних ситу-ацій техногенного і природного характеру.

3.2.2. Державна експертиза

Державна експертиза у сфері захисту населення і тери-торій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного ха-рактеру.

Державна експертиза проектів і рішень відносно техноген-ної безпеки об'єктів виробничого і соціального призначення,які можуть викликати надзвичайні ситуації техногенного іприродного характеру і вплинути на стан захисту населення ітериторій від їх наслідків, організовується і проводиться згідноіз законом.

3.2.3. Державний нагляд

Державний нагляд і контроль у сфері захисту населен-ня і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природ-ного характеру організовуються спеціально уповноваженимцентральним органом виконавчої влади, до компетенції якоговіднесені питання захисту населення і територій від надзвичай-них ситуацій техногенного і природного характеру, іншими упо-вноваженими центральними органами виконавчої влади.