3.3. Організація захисту населенняв надзвичайних ситуаціях

Враховуючи особливу важливість забезпечення захис-ту і життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях мирно-го і воєнного часу, розглянемо більш докладно такі способи захи-сту і засоби їх забезпечення:

укриття населення в захисних спорудах;

евакуація населення:

засоби індивідуального захисту, медичні засоби захисту таїх застосування.

3.3.1. Укриття в захисних спорудах

Укриття в захисних спорудах — основний і найбільш надій-ний спосіб захисту від усіх вражаючих факторів. Цей спосіб пе-редбачає застосування системи захисних споруд, які відповіда-ють можливому характеру обстановки і вимогам захисту різнихкатегорій населення.

Систему захисних споруд становлять сховища в категорійованихмістах і на найважливіших об'єктах господарювання, протирадіа-ційні укриття (ПРУ) у некатегорійованих містах і сільській місцево-сті, а також пристосовані для цієї мети метрополітени, підземні гір-ничі виробки, природні пустоти, найпростіші укриття у виглядівідкритих і перекритих щілин. Найважливішими напрямками в під-вищенні надійності захисту є завчасне розгортання будівництва за-хисних споруд з метою забезпечення ними всього населення.

Комплекс заходів щодо укриття населення включає будівниц-тво захисних споруд, підтримку їх у готовності в мирний час іорганізацію використання цих споруд для захисту населення.Крім того, передбачається організація прискореного будівництвачастини споруд для укриття всього населення при загрозі нападупротивника.

Будівництво і нагромадження фонду захисних споруд, а такожпристосування і використання для укриття населення різних бу-динків і споруд, підвальних й інших заглиблених приміщень, ме-трополітенів, гірничих виробок і природних пустот є найважли-вішими інженерно-технічними заходами Цивільної оборони (ІТЗЦО) по створенню матеріальної бази для організації захисту на-селення в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Фонд захисних споруд створюється і підтримується в станінеобхідної готовності в мирний час.

Для ефективного використання захисних споруд у воєннийчас плануються і підготовляються заходи щодо приведення їх уповну готовність, щодо організації заповнення споруд людьми іжиттєзабезпеченню людей. Особливе значення при організаціїукриття має швидкість оповіщення населення і заповнення захи-сних споруд людьми.

Відповідно до вимог «Норм проектування ІТЗ ЦО» усі захисніспоруди повинні використовуватися в мирний час для потреб на-родного господарства й обслуговування населення, що істотнопідвищує ефективність капітальних вкладень. Вони можуть ви-користовуватися під приміщення: культурного і санітарно-побутового обслуговування населення (навчальні кабінети, гар-дероби, душові); виробничі — у тих випадках, якщо технологічніпроцеси не супроводжуються виділенням шкідливих для людейпарів і газів і не вимагають природного освітлення; торгівлі і су-спільного харчування; об'єктів спортивного призначення; складіврізного призначення; гаражів для автомобілів тощо.

В усіх випадках повинні передбачатися заходи, які забезпечу-ють своєчасне приведення захисних споруд у готовність до при-йому тих, хто укривається.

Потреба в захисних спорудах визначається, виходячи з необхід-ності укриття всіх робітників та службовців за місцем їх роботи і замісцем проживання, усього непрацюючого населення — за місцемпроживання, а також забезпечення укриття населення категорійова-них міст у місцях можливого скупчення людей при евакуації і захи-сті о. с. формувань ЦО під час ведення рятувальних робіт.

Призначення і класифікація сховищ

Сховищами називають захисні споруди герметичноготипу, які забезпечують колективний захист від дії вражаючих фа-кторів сучасної зброї, від впливу високих температур і продуктівгоріння при пожежах, від ОР і СДОР, від радіоактивних речовин ібіологічних засобів. Вони повинні забезпечувати надійне укриттялюдей щонайменше протягом двох діб. Захист людей від впливуударної хвилі забезпечується міцними загороджувальними конс-трукціями і установкою противибухових пристроїв у системі ве-нтиляції; захист від отруйних речовин, радіоактивного пилу ібіологічних засобів досягається шляхом оснащення системи фі-льтровентиляції спеціальним устаткуванням (протипиловими фі-льтрами, фільтрами-поглиначами).

Сховища класифікуються: по захисних властивостях, місткос-ті (сумі місця для сидіння та лежання), з