3.3.2. Евакуація робітників, службовців і населення

Евакуацією називається організоване вивезення (виве-дення) робітників та службовців підприємств, організацій і уста-нов, які припиняють чи переносять свою діяльність у заміськузону, а також непрацездатного і незайнятого у виробництві насе-лення із зон можливих руйнувань категорійованих міст і об'єктів,розташованих поза цими містами. Екстрена евакуація населенняздійснюється за рішенням начальника ЦО відповідного рівня ззон радіоактивного і хімічного зараження, із зон масових пожеж,а також з районів можливого затоплення.

Заміською зоною називається територія за межами зон мож-ливих руйнувань, встановлених для категорійованих міст і кате-горійованих об'єктів, розташованих поза цими містами. Межі зонможливих руйнувань встановлюються в залежності від значенняміста і чисельності його населення.

У будь-яких надзвичайних ситуаціях першорядне значенняприділяється термінам евакуації людей з небезпечних зон. У мак-симально короткий термін евакуацію здійснюють комбінованимспособом, який полягає в тому, що масове виведення населення зміст пішки поєднується з вивозом певних категорій населенняусіма видами наявного транспорту.

Транспортом вивозяться робочі зміни (на час відпочинку) під-приємств, що продовжують виробничу діяльність у містах, о. с.формувань ЦО (щоб підтримувати їх у готовності до негайноговедення РІНР в осередках ураження), населення, якому дужеважко пересуватися пішки на великі відстані (старі, інваліди,хворі, вагітні, жінки з дітьми до 10-річного віку).

Пішки виводяться робітники та службовці некатегорійованихпідприємств, організацій і установ відповідно до розроблених нацих об'єктах планів евакуації і населення, незайняте у сфері ви-робництва (непрацюючі члени родин робітників та службовців,учні вищих і середніх навчальних закладів, професійно-техніч-них училищ та ін.). При недостачі транспортних засобів частинаробочих змін також може виводитися пішки разом із членами їх-ніх родин.

Евакуація населення комбінованим способом здійснюється затериторіально-виробничим принципом. Це значить, що виведен-ня у заміську зону більшої частини населення організовуєтьсячерез підприємства, установи і навчальні заклади. Інші евакую-ються, як правило, через ЖЕКи і домоуправління за місцем про-живання. При цьому ті, хто евакуюється в прилеглі до міста ра-йони заміської зони, виводяться пішки безпосередньо у відведенідля розселення місця, а ті, хто евакуюється в більш віддалені ра-йони, виводяться на проміжні пункти евакуації (ППЕ), відкіля позавершенні евакуаційних заходів виводяться (вивозяться) в райо-ни постійного розміщення. Перевага комбінованого способу по-лягає в тому, що він забезпечує досягнення основною частиноюнаселення безпечної зони в порівняно короткий термін.

Райони розселення евакуйованих у заміській зоні і порядок їхвиведення і вивезення визначаються адміністрацією міста з ура-хуванням створення умов для продовження виробничої діяльнос-ті підприємств, транспортних можливостей, наявності жилогофонду і забезпечення всім необхідним угруповання сил ЦО, при-значеного для ведення РІНР в осередках ураження.

При розподілі заміської зони враховується те, що райони роз-селення робітників та службовців підприємств, які продовжуютьвиробничу діяльність у місті, повинні бути на такій відстані, щобзагальний час переїзду в місто на роботу і назад у заміську зонустановив не більше 4—5 год. Враховується також і те, що розосе-реджені робітники та службовці являють собою не тільки відпо-чиваючу зміну, вони є бійцями формувань ЦО, призначених дляведення РІНР на своїх підприємствах; тому їх розміщують по-близу залізничних станцій і автомобільно-дорожніх магістралей(у радіусі до 5 км).

Розселення робітників та службовців і їхніх родин у районахевакуації здійснюється за виробничим принципом. З цією метоюкожному категорійованому об'єкту виділяють один або кількарозташованих близько один від одного населених пунктів (у за-лежності від кількості тих, хто розселяється, і наявності житловоїплощі). При такому принципі не порушується цілісність підпри-ємства, робітники та службовці із родинами розміщуються ком-пактно, полегшуються збір і відправлення робочих змін у містона роботу, забезпечення харчуванням, медичним обслуговуван-ням та іншими видами постачання.

Евакуація населення, не зв'язаного з підприємствами, устано-вами і навчальними закладами, проводиться за територіальнимпринципом; населення одного міського району розселяється натериторії одного чи декількох дотичних сільських районів (у за-лежності від кількості тих, кого евакуюють і наявності в цих ра-йонах житлової площі).

Робітники та службовці об'єктів народного господарства, якіпереносять свою виробничу діяльність у заміську зону, розміщу-ються поблизу наявних чи створюваних виробничих баз, за райо-нами розміщення робітників та службовців підприємств, що про-довжують працювати в місті.

Евакуйовані, які не зв'язані з виробничою діяльністю і не єчленами родин робітників, що розосереджуються, і службовців,розміщуються в більш віддалених районах заміської зони, а насе-лення, яке евакуюється із зон можливого катастрофічного затоп-лення — у населених пунктах, що знаходяться поблизу цих зон.

Для розселення евакуйованих планується використовуватибудинки місцевих жителів, а для розміщення установ — туристи-чні і спортивні бази, школи, клуби, будинки відпочинку, санато-рії і пансіонати, розташовані в заміській зоні.

По завершенні розосередження й евакуації в місті повинні пе-ребувати тільки працюючі зміни категорійованих об'єктів, черго-вий і лінійний персонал, що забезпечує життєдіяльність міста(чергові бригади служб міськгазу, водоканалу, енергопостачання,охорони громадського порядку), нетранспортабельні хворі та пе-рсонал, що їх обслуговує; це різко скоротить втрати, тому що по-рівняно невелика кількість тих, хто залишився цілком, забезпечу-ється захисними спорудами.

Планування та організація евакозаходів

Планування евакуації — одне з найважливіших за-вдань штабів ЦО всіх ступенів. У масштабі міста проведенняевакозаходів планується штабом ЦО міста. Основний документ,який визначає обсяг, зміст, терміни проведення заходів щодорозосередження й евакуації населення і порядок з виконання, цеплан ЦО (розділ про захист населення). Виписки з цього планудоводяться до відома штабів ЦО міських районів і об'єктів на-родного господарства в тій мірі, що їх стосується.

Вихідними даними для планування евакуації населення міста є:

загальна чисельність проживаючих у місті;

кількіст