3.3.3. Застосування засобів індивідуального захистуі медичних засобів захисту

Одним із основних способів захисту населення приаваріях на об'єктах господарювання з викидом СДОР або ра-діоактивних речовин є використання виробничим персоналомі населенням засобів індивідуального захисту і медичних за-собів.

3.3.3.1. Засоби індивідуальногозахисту органів дихання

Для захисту органів дихання людини від впливу от-руйних речовин (ОР), сильнодіючих отруйних речовин (СДОР),радіоактивних речовин (РР) використовуються засоби індивідуа-льного захисту, які за своєю захисною дією підрозділяються нафільтруючі та ізолюючі. Вибір засобів захисту проводиться зурахуванням їх призначення і захисних засобів, конкретних умовобробки і характеру зараження.

Фільтруючі засоби захисту — це такі засоби, робота яких за-снована на очищенні зараженого повітря через спеціальні фільт-руючі матеріали.

Захисні властивості фільтруючих засобів захисту характери-зуються: часом захисної дії, який визначається від початку над-ходження домішки в засоби захисту до появи її в підмасквомупросторі лицьової частини протигаза в небезпечній концентрації;коефіцієнтом підсмоктування, що являє собою відношення кон-центрації домішки, яка потрапила під лицьову частину, минаючифільтруючо-поглинаючу систему, до її початкової концентрації взовнішньому зараженому повітрі. Найважливішим показникомфільтруючих засобів захисту є опір потоку повітря, що видиха-ється, який вимірюється в мм водяного стовпа.

Фільтруючі засоби захисту органів дихання можуть викорис-товуватися тільки в навколишньому середовищі з вмістом віль-ного кисню не менше 16 %, а при перебуванні окремих домішоку повітрі, поглинання яких пов'язано з витратою кисню (напри-клад, окислювання окису вуглецю в двоокис), ця межа збільшу-ється до 18 %. Нижче цих меж використання фільтруючих засо-бів забороняється. В цих умовах використовуються ізолюючізасоби захисту.

Фільтруючі протигази

Усі фільтруючі протигази поділяються на три групи:загальновійськові і спеціальні (для Збройних Сил); цивільні (длянаселення і невоєнізованих формувань ЦО); промислові (для пе-рсоналу об'єктів хімічної промисловості й інших шкідливих ви-робництв).

До цивільних протигазів належать протигази ГП-5 (ГП-5М) іГП-7 (ГП-7В), які призначені для захисту органів дихання, очейта обличчя людини від ОР, РР і біологічних аерозолів (БА), а та-кож від ряду СДОР, які використовуються в технологічних про-цесах промислового виробництва.

До складу комплекту протигазів входять фільтруючо-погли-наюча коробка, лицьова частина, сумка, плівки, що не запотіва-ють. Узимку лицьові частини можуть доукомплектовуватисяутеплювальними манжетами.

Протигаз ГП-5М відрізняється від протигаза ГП-5 тількилицьовою частиною, що має переговорний пристрій і призна-чений в основному для забезпечення особового складу невоє-нізованих формувань і керівного складу об'єктів народного го-сподарства.

Шолом-маска протигаза ГП-5 виготовляється п'яти розмірів(0, 1, 2, 3, 4), а протигаза ГП-5М — чотирьох розмірів (0, 1, 2, 3).

Для визначення розміру лицьової частини необхідно вимірю-вати сантиметровою стрічкою вертикальне охоплення голови, щопроходить по замкнутій лінії через маківку, щоки і підборіддя.Результат виміру округляється до 0,5 см і за таблицею визнача-ється розмір шолома-маски.

Лицьова частинапротигаза

Розмір лицьової частини і відповіднейому вертикальне охоплення голови, см

0

1

2

3

4

ШМ-62 (ГП-5)

до 63

63,5—65,5

66—68

68,5—70,5

71

і більше

ШМ-бб Му (ГП-5М)

до 63

63,5—65,5

66—68

68,5і більше

 

Протигази ГП-7 (ГП-7В) за будовою аналогічні ГП-5 (ГП-5М)і розрізняються лицьовою частиною, виготовленою у вигляді ма-ски з наголовником. Крім того, протигаз ГП-7В має пристосу-вання для прийому води в зараженій атмосфері.

Маска протигаза ГП-7 (ГП-7В) випускається трьох розмірів(1, 2, 3) і має підмасковий обтюратор, що виключає підсмоктуван-ня повітря під час входу. Наголовник маски має лобові, скроневі іщічні лямки з номерами упорів для припасування маски на облич-чі людини. Правильно підібрана маска протигазів ГП-7 (ГП-7В)дозволяє безперервно перебувати в зараженій