3.5. Захист населенняпри хімічному зараженні

магниевый скраб beletage

Хімічне зараження є наслідком аварій на ХНО і транс-портних засобах, що перевозять СДОР (сильнодіючі отруйні ре-човини).

Вирішальне значення при аваріях на ХНО має швидкість ви-конання заходів щодо захисту населення.

При загрозі чи виникненні аварії негайно, відповідно до дію-чих планів, здійснюється оповіщення працюючого персоналу інаселення, що проживає поблизу. Населенню даються вказівкипро порядок поводження.

Про аварію керівник об'єкта або черговий диспетчер допові-дає начальнику ЦО міста, області.

Обслуговуючий персонал відповідно до діючих на об'єкті ін-струкцій вживає заходи захисту з ліквідації чи локалізації аварії.У міру прибуття до цих робіт беруться підрозділи рятувальнихслужб і спеціалізовані невоєнізовані формування.

За сигналом оповіщення:

населення вдягає засоби захисту органів дихання (табельні абонайпростіші) і виходить із зони зараження в зазначений район;

о. с. органів керування збирається на пунктах керування;

о. с. підрозділів рятувальних служб прибуває до місця аварії;

спеціалізовані невоєнізовані формування, формування ме-дичної служби й охорони громадського порядку прибувають упризначені пункти збору.

У першочерговому порядку організовується розвідка, щовстановлює місце аварії, вид СДОР, ступінь зараження нею тери-торії і повітря, стан людей у зоні зараження, межі зон зараження,напрямок і швидкість вітру, напрямок поширення забруднення.Розвідка ведеться розвідувальними підрозділами газорятувальноїслужби і спеціалізованих формувань.

Встановлюється оточення зон зараження й організовується ре-гулювання руху.

Після проведення розвідки й ухвалення рішення починаєтьсяорганізоване ведення рятувальних робіт. До цього заходи щодопорятунку людей вживаються працюючим персоналом об'єкта ісамим населенням у порядку само- і взаємодопомоги.

У зоні зараження намічаються ділянки й об'єкти, на які вво-дяться рятувальні і медичні формування. Уражені після наданняїм допомоги доставляються на незаражену територію, а при не-обхідності — у лікувальні установи. Населення, яке опинилося взоні зараження, евакуюється за її межі.

Роботи проводяться з дотриманням запобіжних заходів, вико-ристовуються ЗІЗ, передбачається страховка особового складу,що виконує роботи в незручних та ізольованих місцях.

На виході із зон зараження організовується санітарна обробканаселення і о. с. формувань, дегазація транспорту та майна. Ціроботи проводяться на ПуСО, СОП і СЗТ. Заражений одяг збира-ється для наступної дегазації чи знищення.

З метою найшвидшої ліквідації наслідків аварії здійснюєтьсядегазація території, споруджень, устаткування, техніки та іншихоб'єктів зовнішнього середовища. Повернення населення в зонузараження допускається після проведення контролю зараженості.

Харчова сировина, продукти харчування і фураж, що опини-лися в зоні зараження, перевіряють на зараженість, після чогоприймається рішення на їхню дегазацію, утилізацію чи зни-щення.

Запаси води і джерела водопостачання також перевіряютьсяна зараженість.

При виникненні аварії з викидом СДОР на транспорті опові-щаються начальники ЦО району, міста й області, на територіїяких відбулася аварія, і за їх розпорядженням чи за розпоряджен-ням голови надзвичайної комісії приводяться до готовності орга-ни управління, формування розвідки, медичної служби, органигромадського порядку й інші. Організовуються оточення місцяаварії, рятувальні й інші невідкладні роботи.