4.1. Оцінка радіаційної обстановки на об'єктіпри аварії на атомній електростанції (АЕС)

Поняття про радіаційну обстановкута методи її виявлення

Наслідки радіаційних аварій, в основному, оцінюютьсямасштабом та ступенем радіаційного впливу і радіоактивного за-бруднення, а також складом радіонуклідів та кількістю радіоак-тивних речовин у викиді. Радіаційному впливу піддаються люди,сільськогосподарські тварини, рослини і прилади, чутливі до ви-промінювань.

Радіоактивному забрудненню піддаються споруди, комуніка-ції, техніка, майно, продовольство, сільськогосподарські угіддя іприродне середовище.

Небезпека ураження людей вимагає швидкого виявлення таоцінки радіаційної обстановки. Оцінка радіаційної обстановкиздійснюється за результатами прогнозування наслідків радіацій-ної аварії і за даними радіаційної розвідки. Оскільки процес фор-мування радіоактивного середовища триває кілька годин, попе-редньо проводять оцінку радіаційної обстановки за результатамипрогнозування радіоактивного зараження місцевості. Це дозволяєзавчасно, тобто до підходу радіоактивної хмари, провести заходищодо захисту населення. Метод прогнозування дозволяє змоде-лювати можливі аварійні ситуації на об'єкті і завчасно розробитий реалізувати ефективну систему захисту робітників та службов-ців, населення, що проживає поблизу об'єкта.

У ході радіаційної аварії, як результат градації її наслідків,утворюються зони, що мають різний ступінь небезпеки для здо-ров'я людей і характеризуються тією чи іншою можливою дозоювипромінювання.

1. Зона радіоактивної небезпеки (Зона М) — ділянка забруд-неної місцевості, у межах якої доза випромінювання на відкритіймісцевості буде становити від 5 до 50 рад на рік. У межах зонинеобхідно скоротити перебування людей, які не залучаються дляліквідації наслідків радіаційної аварії.

Зона помірного радіоактивного забруднення (Зона А) —ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випроміню-вання на відкритій місцевості становитиме від 50 до 500 рад нарік. У межах зони невоєнізовані формування здійснюють РіНР узасобах захисту органів дихання з використанням бронетехніки.

Зона сильного радіоактивного забруднення (Зона Б) — ді-лянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випромінюванняна відкритій місцевості буде становити від 500 до 1500 рад на рік.Невоєнізовані формування здійснюють РіНР у броньованихоб'єктах техніки і розміщуються в захисних спорудженнях.

Зона небезпечного радіоактивного забруднення ( Зона В ) —ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випроміню-вання на відкритій місцевості буде становити від 4500 до 5000рад на рік. Невоєнізовані формування здійснюють РіНР ізвикористанням радіаційно стійкої спеціальної техніки.

Зона надзвичайно небезпечного радіоактивного забруд-нення ( Зона Г ) — ділянка забрудненої місцевості, у межах якоїдоза випромінювання на відкритій місцевості становитиме понад5000 рад на рік.

Не слід допускати навіть короткочасне перебування особовогоскладу формування в зоні. В методиці оцінки радіаційної обста-новки використана математична модель, в основу якої покладенізакономірності поширення невагомої домішки в пограничномушарі атмосфери з точкового джерела, розташованого на макси-мальній висоті викиду радіаційних продуктів з активної зонизруйнованого реактора, і задані параметри викиду.

Розрахунки проведені для таких варіантів метеоумов:

стан стійкості атмосфери: К — конвекція, із — ізотермія,ін — інверсія;

швидкість середнього вітру в діапазоні від поверхні землі довисоти поширення радіаційного продукту (РП) — 2,5,10 м/с.

Практичне розв'язання типових задач

Задача 1. Визначення місця розташування об'єкта в зоні ра-діоактивного зараження при аварії на АЕС.

Вихідні дані:

тип аварійного ядерного реактора ... ;

процес виходу активності при аварії — %;

астрономічний час аварії — Тав. ...(г.х.ч.м.);

астрономічний час початку зараження об'єкта — Тн.з....(г.х.ч.м.);

потужність дози випромінювання на час початку зараженняоб'єкта Рп.з...(рад/год);

метеоумови:

швидкість вітру на висоті 10 м — V10 ... (м/с);

час доби ... ;

наявність хмарності... .

Визначити: зони забруднення в результаті радіаційної аварії ірозташування об'єкта в межах зон забруднення.

Розв 'язання:

Визначаємо приведене значення часу виміру потужності до-зи випромінювання:

*н.з. = Гп.з. - Тав. (г.х.м.)

За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дозивипромінювання на зовнішніх межах зон забруднення на час ви-мірювання з моменту аварії (4им).

За додатком (табл. 4) визначаємо категорію стійкості атмо-сфери на момент аварії АЕС.

За додатком (табл. 5) визначаємо значення середньої швид-кості вітру (Veep).

За додатком (табл. 6-10) у залежності від категорій стійкостіатмосфери, середньої швидкості вітру, відсотка виходу активнос-ті і типу аварійного реактора визначаємо розміри прогнозованихзон забруднення місцевості.

Знайдені зони забруднення нанести на план (карту) місце-вості (рис. 4.1).

w

N

А

5

Зафіксувати на зовнішніх межах забруднення обмірюванізначення потужностей доз випромінювання (П.2).

Порівнюючи значення обмірюваної потужності дози випро-мінювання (Рп.з.) зі значеннями потужностей доз випромінювання

на зовнішніх межах зон (П.7), визнача