4.2. Оцінка радіаційної обстановки у районі дійневоєнізованих формувань ЦО при аварії на АЕС

Оцінку радіаційної обстановки можна здійснювати ме-тодом прогнозування і за даними розвідки, враховуючи джереларадіоактивного зараження.

Визначення розмірів зон радіоактивного зараження здійсню-ється за даними розвідки, отриманими за допомогою вимірюва-льних приладів, які дозволяють встановлювати рівні радіації намісцевості і ступінь забруднення радіоактивними речовинами по-верхонь.

Визначення розмірів зон радіоактивного забруднення радіоак-тивними речовинами необхідно прогнозувати для прийняття за-хисних заходів.

Величина активності продуктів ділення може досягати 109 Кі.Основна активність (99,9 %) зосереджена в самому ядерному па-ливі. Розміщення реактора потужністю 1000 МВт за загальнимвиходом довгоживучих радіонуклідів і зараженню місцевості (поцезію-137) еквівалентне вибуху близько 50 ядерних боєприпасівпотужністю в 1 Мт.

Радіоактивне зараження при аварії АЕС може відбуватися зарахунок викиду парогазової фази (аварія без руйнування активноїзони).

Можлива висота викиду — 150—200 м, час викиду 20—30 хв.Склад радіоактивних ізотопів: ксенон, криптон, йод.

Більш серйозною аварією є викид продуктів ділення з реакто-ра (аварія з руйнуванням активної зони). При цьому радіоактивніпродукти миттєво викидаються на висоту до 1 км з наступнимвиходом струменів радіоактивного газу на висоту до 200 м. Бі-льша частина активності припадає на вихід газів. Викид триваєдо повної герметизації реактора.

Визначення рівнів радіаційного забруднення на місцевості маєвирішальне значення для проведення аналізу його впливу нажиттєдіяльність і для вибору найбільш доцільних варіантів дій,при яких виключається радіаційне ураження людей.

Вимірювання рівнів радіації характеризується закономірністю

/ \-nt

Pt = P)f ,          (1)

V t0 )

де P0 — початковий (вихідний) рівень радіації на момент часу to,Pt — рівень радіації на момент часу t.

Дози випромінювання, які отримують люди на забрудненій РРтериторії при перебуванні там з моменту часу t„ після аварії дочасу tK, розраховуються за формулою

tK

Д _ JP(t)dt.

При аварії на АЕС n = 0,4, звідси:

( Л-0,4t

Pt _ P0

V t0 )

д _ 1,7(-PKtK P„^-„ ) (2)

ко

^осл

Наведена формула обчислення дози випромінювання в ЗРЗ(2) справедлива для сумарної дії всіх радіонуклідів до моментупрактично повного розпаду їх основної маси (2 роки). Післяцього доза радіації буде визначатися внеском одного найбільшживучого елемента з періодом напіврозпаду на порядок більшеінших.

Орієнтовно можна, виходячи з досвіду Чорнобильської аварії,враховуючи склад радіонуклідів, які викидаються в атмосферу,прийняти, що сумарна дія основної маси радіонуклідів аварійно-го викиду буде мати місце протягом 10 років (п'ять напівперіодівнапіврозпаду), після чого доза зовнішнього опромінення буде восновному визначатися цезієм-137 (Т1/2 = 30 років). Тому практи-чний інтерес становить оцінка можливої дози опромінення, якуможе отримати населення при тривалому проживанні на забруд-неній території від цезію-137, і визначення при необхідності йоговнеску в сумарну дозу випромінювання.

На території України, Білорусії, Росії, де проживає 1 млн. чо-ловік населення, забрудненість РР з поверхневою щільністю5 Кі/км2 понад 28 000 км2.

Скористаємось законом радіоактивного розпаду

Nt ,Vt 2t/г ,

де Nt — активність (рівень забруднення) в даний момент, N0 —початкова (вихідна) активність радіонукліду, Т — період напів-розпаду.

Замінюючи рівень забруднення відповідним йому рівнем су-проводжуючого гамма-випромінювання, отримаємо

pt _-A. (3)

2t/T '

де P0 — початковий (вихідний) рівень радіації, який відповідаєпочатковій поверхні активності радіонукліду; Pt — рівень радіа-ції в даний момент часу t.

Тоді доза випромінювання за час від ts до tK становитиме:

( t„       tK \

)

2-T - 2-T

tK        tK -— тр

д _ jP(t)dt _ JP02 Tdt _—0

tn tn ln2

або остаточно з урахуванням Косл (табл. № 5)

to         tK

Д _ 1,44T-0(^T - 2 T).            (4)

Косл

Для визначення Р0 користуються залежністю при постійній ін-тенсивності гамма-випромінювання.

P0 _ 0,2^ЈN0n,

де Е — енергія гамма-квантів, Мев;

N0 — початкова активність радіонукліду, Кі/км2;N — число гамма-квантів, які припадають на один розпад;ц — лінійний коефіцієнт ослаблення гамма-променів повіт-рям, що визначається з таблиці:

Е, Мев

0,1

0,25

0,5