4.5. Оцінка інженерної обстановки

Під інженерною обстановкою при НС (ІОНС) розумі-ють сукупність наслідків дії вражаючих факторів НС, у результа-ті яких мають місце руйнування різних об'єктів (будівель, спо-руд, комунально-енергетичних мереж (КЕМ), засобів зв'язку ітранспорту, мостів, гребель, аеродромів тощо), особливо важли-вих для життєдіяльності людей.

Оцінка ІОНС здійснюється за даними інженерної розвідки,проведеної у вогнищі ураження, а також методом прогнозування.

Основне завдання оцінки ІОНС за даними розвідки — вияв-лення умов, видів і обсягів робіт для урятування й евакуації лю-дей, які опинилися в зоні лиха, а також запобігання дії вториннихфакторів НС (вибухів, пожеж, загазування, затоплення) на тери-торії ведення рятувальних робіт. Люди в зоні ураження можутьопинитися під завалами, у частково зруйнованих будівлях, в за-валених захисних спорудах, у вогнищі пожеж. Тому інженерніроботи повинні проводитися разом з протипожежними і медич-ними заходами, безперервно в будь-якій обстановці, до повногоїх завершення, а при наявності завалених сховищ з порушеноюсистемою вентиляції — в термін не більше 4—5 годин з моментузавалу.

Оцінка ІОНС повинна проводитися особами, які мають відпо-відну інженерну підготовку.

Завчасно слід вивчити особливості конструкції будівель і спо-руд: розташування підземних вуличних переходів, галерей і під-валів, де можуть укриватися люди, розміщення водозабірнихсвердловин, колодязів, ставків і водойм, місце розташування під-приємств і складів, що мають матеріали, конструкції і техніку, якіможна використати в ході аварійно-рятувальних робіт.

Оцінка інженерної обстановки буде ефективною, якщо є картарайону вогнища ураження, план об'єкта із вказанням розміщеннязахисних споруд, схеми прив'язки входів і повітрозаборів захис-них споруд до орієнтирів, що не завалюються, плани КЕМ з роз-міщенням оглядових колодязів, камер і вимикаючих пристроїв.

Для виявлення ІОНС необхідно провести такі заходи:

Оцінити умови входження у вогнище ураження.

Оцінити руйнування, умови, види і обсяги інженерних робіту вогнищі.

Оцінити руйнування і обсяги робіт з локалізації аварій на КЕМ.

Оцінити необхідні заходи по запобіганню вибухів, пожеж,затоплень та інших наслідків у ході робіт.

Визначення за даними розвідкинеобхідної кількості рятувальників і техніки

На основі даних розвідки визначається ступінь ураженняоб'єкта

Су = ^ср : S,

де 5ср — площа зони сильних і повних руйнувань;

S — площа об'єкта.

Від загальної площі вогнища ураження, обмеженої надлишко-вим тиском 10 кПа, площа зони повних руйнувань становитьприблизно 15 %, площа зони сильних руйнувань — 10 %, серед-ніх руйнувань — 15 % і слабких — 60 %.

Кількість рятувальників розраховується за формулою:

n

X Єчі

N = —,t

де бчі — трудові затрати в люд.-год на проведення і-ї роботи;

t — час роботи змін, звичайно 24 год.;

n — число змін, звичайно 3.

Рятувальні підрозділи бувають спеціальні (30—35 %) і загаль-ного призначення (65—30 %). Звичайно до спеціальних входятьпідрозділи медичного захисту (50 %), пожежно-аварійні рятува-льні служби (25 %), підрозділи протихімічного захисту (10 %),охорони громадського порядку (10 %), аварійно-відновлювальніформування (5 %).

Необхідна кількість техніки визначається за формулою:

1 n

NT = - X QTi ,

t i=1

де Qn — трудові затрати машин на проведення і-ї роботи, маш.-год;

t — час роботи машин, звичайно 20 год., 4 год. йде на змінуекіпажу і дозаправлення паливом.

Розрахунок необхідної кількості рятувальників і техніки здій-снюється з використанням табл. 1.

Задача 1. На об'єкті площею S = 54 км2 працює N = 41 тис.чоловік у три зміни, в першій зміні N1 = 13 тис. чоловік. Наоб'єкті розміщуються Д = 55 цехів, будівель і споруд, з яких привиникненні НС повинні продовжувати роботу ДНС = 24. На тери-торії об'єкта С1 = 16 сховищ місткістю n1 = 7000 чоловік, С2 == 48 укриттів на n2 = 5500 чоловік. Ступінь ураження об'єкта приНС Сп = 0,7. Визначити необхідну кількість рятувальників і тех-ніки.

Розв 'язання:

Визначимо площу сильних руйнувань:

Sq, = 0,7-54 = 37,8 (км2).

Використовуючи табл. 4.5.1, визначимо обсяг необхіднихробіт.

А. Улаштування проїздів:

магістральних LM = Scp х KL = 37,8-0,5 ~ 19 (км);

до ОНГ           Lo = Sep х Днс-Ко/Д = 37,8 х 24 х 0,3/55 = 5 (км).

Б. Відкопування і відкриття:

сховищ            С10 = С1 х С„ х К10 = 16 х 0,7 х 0,25 = 3 (сх.);

укриттів С20 = С2 х Сп х К20 = 48 х 0,7 х 0,5 = 1,7 (укр.).

В. Подача повітря спорудам, які:

мають фільтро-вентиляційні установки (ФВУ) (сховища):

V = C10K1V = 3-0,1 ~ 1 (сх.);не мають ФВУ (укриття):

V2 = C20K2V = 17-1 ~ 17 (укр.).

Г. Витягнення уражених:

3          17

п 0 ..-,0п         п2

C1 1 C2 2

M -

KM -

—7000 +—5500 їх0,04 -130 (чол.).16 48 1