4.5. Оцінка інженерної обстановки

магниевый скраб beletage

Під інженерною обстановкою при НС (ІОНС) розумі-ють сукупність наслідків дії вражаючих факторів НС, у результа-ті яких мають місце руйнування різних об'єктів (будівель, спо-руд, комунально-енергетичних мереж (КЕМ), засобів зв'язку ітранспорту, мостів, гребель, аеродромів тощо), особливо важли-вих для життєдіяльності людей.

Оцінка ІОНС здійснюється за даними інженерної розвідки,проведеної у вогнищі ураження, а також методом прогнозування.

Основне завдання оцінки ІОНС за даними розвідки — вияв-лення умов, видів і обсягів робіт для урятування й евакуації лю-дей, які опинилися в зоні лиха, а також запобігання дії вториннихфакторів НС (вибухів, пожеж, загазування, затоплення) на тери-торії ведення рятувальних робіт. Люди в зоні ураження можутьопинитися під завалами, у частково зруйнованих будівлях, в за-валених захисних спорудах, у вогнищі пожеж. Тому інженерніроботи повинні проводитися разом з протипожежними і медич-ними заходами, безперервно в будь-якій обстановці, до повногоїх завершення, а при наявності завалених сховищ з порушеноюсистемою вентиляції — в термін не більше 4—5 годин з моментузавалу.

Оцінка ІОНС повинна проводитися особами, які мають відпо-відну інженерну підготовку.

Завчасно слід вивчити особливості конструкції будівель і спо-руд: розташування підземних вуличних переходів, галерей і під-валів, де можуть укриватися люди, розміщення водозабірнихсвердловин, колодязів, ставків і водойм, місце розташування під-приємств і складів, що мають матеріали, конструкції і техніку, якіможна використати в ході аварійно-рятувальних робіт.

Оцінка інженерної обстановки буде ефективною, якщо є картарайону вогнища ураження, план об'єкта із вказанням розміщеннязахисних споруд, схеми прив'язки входів і повітрозаборів захис-них споруд до орієнтирів, що не завалюються, плани КЕМ з роз-міщенням оглядових колодязів, камер і вимикаючих пристроїв.

Для виявлення ІОНС необхідно провести такі заходи:

Оцінити умови входження у вогнище ураження.

Оцінити руйнування, умови, види і обсяги інженерних робіту вогнищі.

Оцінити руйнування і обсяги робіт з локалізації аварій на КЕМ.

Оцінити необхідні заходи по запобіганню вибухів, пожеж,затоплень та інших наслідків у ході робіт.

Визначення за даними розвідкинеобхідної кількості рятувальників і техніки

На основі даних розвідки визначається ступінь ураженняоб'єкта

Су = ^ср : S,

де 5ср — площа зони сильних і повних руйнувань;

S — площа об'єкта.

Від загальної площі вогнища ураження, обмеженої надлишко-вим тиском 10 кПа, площа зони повних руйнувань становитьприблизно 15 %, площа зони сильних руйнувань — 10 %, серед-ніх руйнувань — 15 % і слабких — 60 %.

Кількість рятувальників розраховується за формулою:

n

X Єчі

N = —,t

де бчі — трудові затрати в люд.-год на проведення і-ї роботи;

t — час роботи змін, звичайно 24 год.;

n — число змін, звичайно 3.

Рятувальні підрозділи бувають спеціальні (30—35 %) і загаль-ного призначення (65—30 %). Звичайно до спеціальних входятьпідрозділи медичного захисту (50 %), пожежно-аварійні рятува-льні служби (25 %), підрозділи протихімічного захисту (10 %),охорони громадського порядку (10 %), аварійно-відновлювальніформування (5 %).

Необхідна кількість техніки визначається за формулою:

1 n

NT = - X QTi ,

t i=1

де Qn — трудові затрати машин на проведення і-ї роботи, маш.-год;

t — час роботи машин, звичайно 20 год., 4 год. йде на змінуекіпажу і дозаправлення паливом.

Розрахунок необхідної кількості рятувальників і техніки здій-снюється з використанням табл. 1.

Задача 1. На об'єкті площею S = 54 км2 працює N = 41 тис.чоловік у три зміни, в першій зміні N1 = 13 тис. чоловік. Наоб'єкті розміщуються Д = 55 цехів, будівель і споруд, з яких привиникненні НС повинні продовжувати роботу ДНС = 24. На тери-торії об'єкта С1 = 16 сховищ місткістю n1 = 7000 чоловік, С2 == 48 укриттів на n2 = 5500 чоловік. Ступінь ураження об'єкта приНС Сп = 0,7. Визначити необхідну кількість рятувальників і тех-ніки.

Розв 'язання:

Визначимо площу сильних руйнувань:

Sq, = 0,7-54 = 37,8 (км2).

Використовуючи табл. 4.5.1, визначимо обсяг необхіднихробіт.

А. Улаштування проїздів:

магістральних LM = Scp х KL = 37,8-0,5 ~ 19 (км);

до ОНГ           Lo = Sep х Днс-Ко/Д = 37,8 х 24 х 0,3/55 = 5 (км).

Б. Відкопування і відкриття:

сховищ            С10 = С1 х С„ х К10 = 16 х 0,7 х 0,25 = 3 (сх.);

укриттів С20 = С2 х Сп х К20 = 48 х 0,7 х 0,5 = 1,7 (укр.).

В. Подача повітря спорудам, які:

мають фільтро-вентиляційні установки (ФВУ) (сховища):

V = C10K1V = 3-0,1 ~ 1 (сх.);не мають ФВУ (укриття):

V2 = C20K2V = 17-1 ~ 17 (укр.).

Г. Витягнення уражених:

3          17

п 0 ..-,0п         п2

C1 1 C2 2

M -

KM -

—7000 +—5500 їх0,04 -130 (чол.).16 48 1

Ґ. Відкопування уражених із завалів:

Z = (N1 - (щ + п2)) х Cn х KZ = (13 000 -- (7000 + 5500)) х 0,7 х 0,1 ~ 35 (чол.).

Д. Розшук уражених:

R = (N - (п\ + п2))Сп х KR = (13 000 - (7000 ++ 5500))-0,7-0,15 ~ 45 (чол.).

Е. Ліквідація аварій на КЕМ:на ОНГ

в місті

F1 = Дчс х Сп х K1F = 24 х 0,7 х 2 = 34 (ав.);F2 = Scp х K2F = 37,8-1 = 38 (ав.).


Найменування робіт

Нормативиі одиниці вимірювання

Кількість

Коефіцієнт

Улаштування про-їздів:

магістральних доОНГ

2

погонний км на кмна 5" > 30 кПапогонний км на ОНГна 5 > 30 кПа

0,50,3

KL

Ko

Відкопування і від-криття:сховищукриттів

% від N сховищ на5 > 30 кПа

% від N укриттів на5 > 30 кПа

2550

K10

K0

Подача повітря:з ФВУбез ФВУ

 

10100

у сховищах K1vв укриттях K2v

Витягнення ураже-них зі сховищ таукриттів

% від N укритого на-селення

% від N неукритогонаселення

410

KMKZ

Відкопування ура-жених із завалів

% від N неукритогонаселення

15

Kr

Розшук уражених

 

 

 

Ліквідація аварій наКЕМ:на ОНГв місті

кількість

в будівлях на 5 > 30кПа

на км2 на 5 > 30 кПа

2—31—2

KF

K2F

3. Використовуючи табл. 4.5.2, визначимо необхідну кількістьлюдей і техніки.

А. Улаштування проїздів:

магістральних Q4L = LM х K„L = 19 х 30 = 570 (люд.-год);

Q/ = Lm х KL = 19 х 10 = 190 (люд.-год);до ОНГ   Єчо = Lm х Кчо = 5 х 15 = 75 (люд.-год);

бт° = Lm х Кто = 5 х 5 = 25 (люд.-год).

НОРМАТИВИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІРЯТУВАЛЬНИКІВ ТА ТЕХНІКИ

Найменування робіт

Одиницівимірю-вання

Потрібно на одиницю

Коефіцієнти

люд.-год

маш.-год

Кч

Кт

Улаштування проїздів:магістральнихдо ОНХ

кмкм

3015

10

5

кчь

Кчо

V LКт

7-Л о

Кт

Відкопування і відкрит-тя ЗС:

із засобами механізаціївручну

шт.шт.

30250

6

Кчо

кчв

Кт

Подача повітря в ЗС

шт.

20

4

Кч"

т-л v

Кт

Витягнення і винесенняуражених із ЗС

чол.

0,3

Кчн

Відкопування ураженихіз завалів

чол.

12

Кч2

Розшук уражених і ви-несення поранених

чол.

0,5

к*

Ліквідація аварій на КЕС

шт.

50

2,5

КчР

Кт

Б. Відкопування і відкриття захисних споруд із засобами ме-ханізації:

Q4c = (Сіо + С2°)'Кчс = (3 + 17)-30 = 600 (люд.год);QTc = (C1" + С2°)-Ктс = (3 + 17)6 = 120 (маш.-год).

В. Подача повітря в захисні споруди (ЗС):Q,v = (Vi + V2)K,v = (1 + 17)20 = 360 (люд.-год);QtV = (V1 + V2)-KtV = (1 + 17)4 = 72 (маш.-год);

Г. Витягнення і винесення уражених із ЗС:Q,M = М х к,м = 130 х 0,3 = 39 (люд.-год).

Ґ. Відкопування уражених із завалів:Q,z = Z х Кч2 = 35 х 12 = 420 (люд.-год).

Д. Розшук уражених і винесення поранених:

Q* = R х Кч* = 45 х 0,5 = 23 (люд.-год).

Е. Ліквідація аварій на КЕМ:

QчF = (F + F2) х Кч = (34 + 38) х 50 = 3600 (люд.-год);QTF = (F1 + F2) х КTF = (34 + 38) х 2,5 = 180 (маш.-год).

Загальна кількість працезатрат людей:

Qч = QчL + Qчо+Q: + Qчv+Qчм + Qчz + QчR + QчF== 570 + 75 + 600 +360 + 39 + 420 +23 + 3600 = 5687 (люд.-год).

При тризмінній роботі протягом доби потрібно рятувальників:

Qy хn 5687х3

Np       =          = 711(чол.).

р          24

З них 355 рятувальників медичного захисту, 178 — пожежно-аварійної рятувальної служби, 71 — протихімічного захисту,71 — для охорони громадського порядку, 36 — рятувальниківаварійно-відновлювальних команд і груп.

Загальна кількість працезатрат машин:

Qt = Qtl + Qt° + Qtc + QtV + QtF =190 + 25 + 120 + 72 + 180 = 580 (маш.-год).

Необхідна кількість техніки:

NT = ЯТ-П,

де t звичайно 20 годин, 4 години на заправку, зміну екіпажу.

Nm = 587/20 ~ 30 машин.

Оцінка умов введення сил у вогнище ураження

Інженерні формування мають важку техніку. Маршру-ти введення сил у вогнище ураження повинні забезпечувати про-ходження як колісної, так і гусеничної техніки. При рятувальнихзаходах на існуючих дорогах іноді необхідно проведення робітпо ремонту земляного полотна, улаштуванню проїзду через кана-ви і залізничні шляхи, розчищенню завалів, ремонту або підси-ленню мостів. Якщо обсяг роботи великий, застосовують об'їздиз улаштуванням колонних шляхів, переправ убрід через водото-ки, а взимку по льоду.

Переправи вбрід влаштовуються на ділянці водотоку з твер-дим дном, глибинами води, які не перевищуть 0,5—0,6 м для ав-томашин ГАЗ-69 і ГАЗ, 1-1,2 м — для ГАЗ-66 і ЗІЛ-131, 1,3—1,5 м — для МАЗ-5, MA3-543 і КРАЗ-260 (перша цифра стосу-ється швидкості течії понад 2 м/с, друга — менше 1 м/с).

Зимові переправи по льоду повинні мати ширину 15—20 м, зіз'їздами не крутіше 6°. Необхідна товщина льоду (см) визнача-ється за формулами:

h - 9jQ — для гусеничної техніки,

h -11VQ — для колісної техніки,де Q — маса машини.

При нульовій температурі повітря товщина льоду збільшуєть-ся у 1,3 раза, при плюсовій — в 1,5 раза.

Орієнтовні обсяги інженерних робіт наведені в табл. 4.5.3.

Таблиця 4.5.3

ОБСЯГИ ІНЖЕНЕРНИХ РОБІТ, ВИКОНАНИХ ЗА 1 ГОД.

Найменування робіт

Обсяг робіт,який виконуєтьсяза 1 год.

Склад

машин

команд

1

2

3

4

Засипання воронок вземляному полотні

100—150 м3

Шляхопрокладач БАТ-М (або 2 бульдозери)

4

Улаштування переїздучерез канави, рови,підходів до мостів

200 м3

те саме

6

Розчищення дороги відлісових завалів

30—40 пог. м

БАТ-М (або 2 бульдо-зери)

8

Прокладання колоннихшляхів

4—6 км

БАТ-М

6

Обладнання броду

15—20 пог. м

Бульдозер, самоскид

8

Обладнання переправипо льоду

20—30 пог. м

Бульдозер, автокран,автомобіль

8

Задача 2. Скільки потрібно часу для розчищення ділянки до-роги довжиною 100 м від лісових завалів при наявності 3 бульдо-зерів, 3 мотопилок, 12 команд?

З табл. 4.5.3 визначаємо, що наявні сили і засоби в 1,5 раза пе-реважають табличні, тоді за 1 год. роботи вони розчистять 45—60 погонних метрів, а 100 м розчистять приблизно за 2 год.

Задача 3. Скільки потрібно сил і засобів для улаштування за2 год. підходів до мостів на маршруті, якщо обсяг робіт потрібновиконати в 500 м3?

З табл. 4.5.3 визначаємо, що за 2 год. БАТ-М (або 2 бульдозе-ри) при наявності 6 команд виконають обсяг робіт в 400 м3. Тодідля обсягу робіт в 100 м3 потрібно додатково бульдозери і 2—3команди.

Оцінка інженерних робіт у вогнищі ураження

Основні види інженерних робіт у вогнищі ураження,улаштування проїздів для техніки в умовах завалів від зруйнова-них будівель, подача повітря в завалені сховища з порушеноювентиляцією, відкопування і відкриття завалених сховищ, ряту-вання людей, які знаходяться в завалах і в частково зруйнованихбудівлях.

Значні завали від зруйнованих будівель виникають на проїз-дах при землетрусах, від руйнівної дії ударної хвилі ядерних ви-бухів або аварійних вибухів на промислових підприємствах.

Руйнування будівель з утворенням завалів спостерігаютьсяпри землетрусах силою понад 7—8 балів і надлишкових тискахударної хвилі понад 0,2—0,3 кгс/см2 (табл. 4.5.4).

Таблиця 4.5.4

ХАРАКТЕР ЗАВАЛІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Сила землетрусу, бал

Надлишковий тиск, кгс/см2

Характер завалів

7,5—99 і більше

0,3—0,9понад 1

окремісуцільні

Завали при землетрусах відрізняються великою висотою без-посередньо на місці зруйнованої будівлі, середина вулиці можебути не заваленою. При вибухах уламки розлітаються, висота за-валів менше, але площі завалів більші. Вулиця вважається зава-леною, якщо незавалена її частина має ширину менше 3,5 м.

Завал може складатися з цегляних брил, уламків залізобетон-них елементів, металоконструкцій об'ємною вагою 1—1,6 т/м3.

Завал висотою 0,5—0,6 м з легких елементів розчищають, завал зважких елементів планують, влаштовують проїзд зверху завалу.

При значних руйнуваннях і завалах особливо ефективне вико-ристання шляхопрокладача БАТ-М та інженерної машини розго-родження ІМР. При відсутності цієї техніки можна застосуватикомплекс з автокрана (або екскаватора) і двох-трьох бульдозерів(один з них потужністю не менше 160 к. с.).

Для подачі повітря в захисні споруди з порушеною вентиляці-єю і заваленими входами здійснюється розчищення заваленихповітрозабірних пристроїв, відкривання або підривання захисних

герметичних дверей або пробивання отвору в стіні з відкопано-го приямка.

Отвори бурять або пробивають за допомогою ручного пневмо-, електро- або мотоінструмента, бурильних і відбійних молотків ібетоноломів, після виколювання бетону перерізається гасорізамиарматура.

Час буріння отвору перфоратором (бурильним молотком) відкомпресора в залізобетонній стіні товщиною 50 см становить 2—3 год.         _

Повітря об'ємом не менше 1 м люд.-год подається перенос-ними вентиляторами або від компресорів з надійним протипило-вим фільтром.

Існують такі способи відкопування і відкриття завалених схо-вищ:

Відкопування аварійного виходу.

Відкопування входу з відкриванням або вирізанням отвору0,4x0,6 м в захисних дверях.

Улаштування приямка з пробивання отвору в стіні.

Розбирання завалу з пробиванням отвору в перекритті схо-вища (слід мати на увазі, що товщина перекриття приблизновдвічі більше товщини стіни).

Вибирають той спосіб, який дозволяє виконувати відкопуван-ня в найкоротші терміни з урахуванням наявних сил і засобів.

Відкопування оголів'я чи приямка виконують бульдозером абоекскаватором, кожній машині надається ланка (6—8 чол.) з гасорі-зами для розрізання металевих і залізобетонних елементів завалу.

Важкі уламки відтягуються за допомогою тросів тракторами(автотягачами) або прибираються автокранами і екскаваторами(строповкою за ківш).

Відкопування оголів'я аварійного виходу при висоті завалу

м виконується бульдозером за 1—1,5 год., екскаватором з ємкі-стю ковша 0,5 м3 — за 1,5—2 год.

Уражених, які знаходяться під уламками біля поверхні за-валу, звільняють, розбираючи завал вручну, тих, хто знахо-диться в глибині завалу, — використовуючи і розширюючидомкратами пустоти і щілини між великими елементами. Не-обхідно уникати зсувів елементів завалу, бо це може призвестидо додаткових травм постраждалих. При урятуванні ураженихінженерним формуванням надаються сандружини і рятувальнігрупи. З-під завалів у першу чергу звільняють голову і верхнючастину тулуба людини та негайно надають першу меддопо-могу.

Мінімальна тривалість роботи у вогнищі ураження визнача-ється, виходячи з умов обстановки на місцевості, і становить неменше 2—4 годин, а максимальна — не більше 10—12 год. дляоднієї зміни. Всі роботи по врятуванню постраждалих повинніпроводитися цілодобово, безперервно, позмінно. Для забезпечен-ня безперервної роботи засобів механізації підготовлюються 2—3 бригади механіків-водіїв і обслуговуючих команд (не менше2—3 чоловік на кожну машину).

Задача 4. Визначити, скільки часу потрібно для розчищеннязавалів довжиною 200 м від зруйнованих 2-поверхових будинків ідля відкриття заваленого сховища з товщиною стіни 50 см за до-помогою двох екскаваторів, 4 бульдозерів і обслуговуючих ко-манд.

Розв 'язання:

1. Для розчищення завалів довжиною 200 м від 2-поверховихбудинків у відповідності з табл. 5 потрібно 0,5 машино-змін, тоб-то приблизно 4 год.

Таблиця 4.5.5

НОРМАТИВИ РОЗЧИЩЕННЯ ЗАВАЛІВ

Найменування робіт

На 100 м завалу

люд.-год

машино-змінБАТ-М

Розчищення і розрівнювання завалів (ши-риною 6 м)

будівлі 1—2-поверховібудівлі 3—4-поверхові

4

24

0,53

Проїзд зверху завалубудівлі 3—6-поверхові

6

0,8

Відкопування приямка до захисної споруди бульдозеромзайме 1 год.

Пробивання отвору в залізобетонній стіні товщиною 450 смперфоратором (бурильним молотком) від компресора займе2,5 год.

Час виконання завдання становитиме:

Твз = 4 + 1 + 2,5 = 7,5 (год).