4.6. Оцінка пожежної обстановки

Оцінка пожежної обстановки здійснюється на основіметодик, розроблених для міських і лісових пожеж, які дозволя-ють визначити основні кількісні характеристики пожеж.

Аналіз пожежної небезпеки і захисту технологічних процесіввиробництв здійснюється поетапно. Він містить у собі вивченнятехнологій виробництв, оцінку пожежонебезпечних властивостейречовин, виявлення можливих причин виникнення і запобіганняпожеж.

Під пожежною обстановкою розуміється сукупність наслідківвпливу уражаючих факторів НС, у результаті яких виникаютьпожежі, які впливають на життєдіяльність людей.

Для оцінки пожежної обстановки необхідно провести такі за-ходи:

визначити вид, масштаб і характер пожежі;

провести аналіз впливу пожежі на стійкість роботи окре-мих елементів і об'єктів у цілому, а також на життєдіяльністьнаселення;

вибрати найбільш доцільні дії пожежних підрозділів таформувань ЦО з локалізації і гасіння пожежі, евакуації принеобхідності людей і матеріальних цінностей із зони пожежі.

Основна причина виникнення пожеж — необережне поводжен-ня з вогнем, порушення правил пожежної безпеки. Крім того, вониможуть виникнути в результаті природних явищ (грозові розряди,землетруси, виверження вулканів, самозаймання газів і торфу).

Відповідно до СНІП 201-85 будинки і споруди поділяються на8 ступенів вогнестійкості.

І ступінь. Будинки з несучими загороджувальними конструк-ціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону чизалізобетону із застосуванням листових та плитових негорючихматеріалів.

ступінь. Будинки з несучими і загороджувальними констру-кціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону чизалізобетону із застосуванням листових і плитових негорючихматеріалів. У покриттях будинків допускається застосовувати не-захищені сталеві конструкції.

ступінь. Будинки з несучими і загороджувальними кон-струкціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бе-тону чи залізобетону. Для перекриттів допускається викорис-тання дерев'яних конструкцій, захищених штукатуркою абоважкогорючими листовими, а також плитовими матеріалами. Доелементів покриттів не ставляться вимоги щодо меж вогнестій-кості і меж поширення вогню, при цьому елементи покриття здеревини піддаються вогнезахисній обробці.

ІІІа ступінь. Будинки переважно з каркасною конструктивноюсхемою. Елементи каркаса — зі сталевих незахищених конструк-цій, загороджувальні конструкції — зі сталевих профільованихлистів або інших негорючих листових матеріалів із важкогорю-чим утеплювачем.

ІІІб ступінь. Будинки переважно одноповерхові з каркасноюконструктивною схемою.

Елементи каркаса — з цільної або клеєної деревини, підданівогнезахисній обробці, яка забезпечує необхідну межу поши-рення вогню. Загороджувальні конструкції — з панелей або по-елементного складання, виконані із застосуванням деревини чиматеріалів на її основі. Деревина й інші горючі матеріали заго-роджувальних конструкцій повинні бути піддані вогнезахиснійобробці або захищені від впливу вогню і високих температуртаким чином, щоб забезпечувалася необхідна межа поширеннявогню.

ступінь. Будинки з несучими і загороджувальними кон-струкціями з цільної або клеєної деревини й інших горючих чиважкогорючих матеріалів, захищених від вогню і високихтемператур штукатуркою або іншими листовими чи плитовимиматеріалами. До елементів покриттів не ставляться вимогищодо меж вогнестійкості і меж поширення вогню, при цьомуелементи покриттів з деревини піддаються вогнезахисній об-робці.

IVa ступінь. Будинки переважно одноповерхові з каркасноюконструктивною схемою. Елементи каркаса — зі сталевих неза-хищених загороджувальних конструкцій — зі сталевих профі-льованих листів або інших негорючих матеріалів з горючим уте-плювачем.

V ступінь. Будинки, до несучих та загороджувальних кон-струкцій яких не ставляться вимоги щодо меж вогнестійкості імеж поширення вогню.

Межа вогнестійкості, вимірювана в годинах, визначаєтьсяздатністю несучих конструкцій протистояти вогню без обвалю-вань, прогинів, тріщин і отворів, через які проникають продуктигоріння. Вона становить для будинків і споруд І ступеня вогне-стійкості понад 2 години, ІІ ступеня — 2 години, III -1,5 години,IV — 1 годину (приблизно).

За вибухопожежонебезпечністю введені з 1987 р. норми ОНТП24-86 підрозділяють усі приміщення на 5 категорій: А, Б — вибухо-пожежонебезпечні, В, Г, Д — пожежонебезпечні (табл. 4.6.1).

Таблиця 4.6.1

КАТЕГОРІЯ ПРИМІЩЕНЬ

Категоріяприміщення

Характеристика речовин і матеріалів, які є в приміщенні

А

вибухо-пожежо-небезпечні

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху небільше 28°С в такій кількості, що можуть утворювати вибухо-небезпечні парогазоповітряні суміші, при запалюванні якихрозвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в при-міщенні і перевищує 5 кПа. Речовини і матеріали здатні вибу-хати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне зодним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тисквибуху в приміщенні перевищує 5 кПа

Б

вибухоне-безпечні

Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температу-рою спалаху понад 28°С, горючі рідини в такій кількості, щоможуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або па-роповітряні суміші, при спалаху яких розвивається розрахун-ковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, який переви-щує 5 кПа

В

пожежо-небезпечні

Легкозаймисті, горючі і важкогорючі рідини, тверді пальні іважкогорючі речовини й матеріали, речовини і матеріали, зда-тні при взаємодії з водою, киснем повітря чи одне з однимтільки горіти за умови, що приміщення, у якому вони знахо-дяться, не належать до категорії А і Б

Г

Негорючі речовини і матеріали в гарячому, розпеченому чирозплавленому стані, процес обробки яких супроводжуєтьсявиділенням променистого тепла, іскор і полум'я, горючі гази,рідини і тверді речовини, які спалюються або утилізуються якпаливо

Д

Негорючі речовини і матеріали в холодному стані

Категорії будинків визначають, виходячи з площ приміщень рі-зних категорій, які містяться в них. Будинок відноситься до кате-горії А, якщо в ньому сумарна площа приміщень категорії А пере-вищує 5% площі всіх приміщень або дорівнює 200 м2.Допускається не відносити будинок до категорії А, якщо сумарнаплоща приміщень категорії А в будинку не перевищує 25% сумар-ної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більше 1000м2) і ці приміщення обладнуються установками автоматичногопожежогасіння. Будинок відноситься до категорії Б, якщо одноча-сно виконані дві умови: а) будинок не відноситься до категорії А,б) сумарна площа приміщень категорії А та Б перевищує 5% сума-рної площі всіх приміщень або 200 м2. Допускається не відноситибудинок до категорії Б, якщо сумарна площа приміщень категоріїА та Б у будинку не перевищує 25 % сумарної площі всіх розташо-ваних у ній приміщень (але не більше 1000 м2) і ці приміщення об-ладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

Будинок відноситься до категорії В, якщо одночасно виконанідві умови: а) будинок не відноситься до категорії А чи Б, б) су-марна площа приміщень категорії А, Б, і В перевищує 5 % (10 %,якщо у будинку відсутні приміщення категорії А та Б) сумарноїплощі всіх приміщень. Допускається не відносити будинок до ка-тегорії В, якщо сумарна площа приміщень категорії А, Б і В у бу-динку не перевищує 25 % сумарної площі всіх розташованих уньому приміщень (але не більше 3500 м2) і ці приміщення облад-нуються установками автоматичного пожежогасіння.

Будинок відноситься до категорії Г, якщо одночасно виконанідві умови: а) будинок не відноситься до категорії А, Б чи В,б) сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г перевищує 5 %сумарної площі всіх приміщень. Допускається не відносити бу-динок до категорії Г, якщо сумарна площа приміщень категоріїА, Б, В і Г у будинку не перевищує 25 % сумарної площі всіхрозташованих у ньому приміщень (але не більше 5000 м2) і при-міщення категорії А, Б і В обладнуються установками автомати-чного пожежогасіння.

Будинок відноситься до категорії Д, якщо він не відноситьсядо категорій А, Б, В і Г.