4.6.1. Визначення виду, масштабу і характеру пожежі

Пожежа характеризується видом, масштабом або щіль-ністю, розвитком і швидкістю поширення, тепловою радіацією,тривалістю горіння, температурою повітря, зоною задимлення й ін.

Види пожеж: окремі, масові, суцільні, вогняний шторм, лісові,степові, торф'яні, тління, горіння в завалах.

Окремі пожежі виникають в окремих будинках, розосередже-них по району при невисокій густоті забудови (менше 15—20 %),можливе виведення потерпілих через район пожеж. Окреміпожежі можна ефективно гасити в перші 10—20 хв. після появивогню.

Суцільні пожежі охоплюють значну територію (понад 90 %)при густоті забудови понад 20—30 %, прохід через район пожежвиключений. Рятувальні й інші невідкладні роботи можна прово-дити через 4—10 годин. Головне завдання — локалізація районусуцільних пожеж.

Масові пожежі — сукупність усіх видів пожеж.

Суцільні пожежі можуть перетворитися на вогняний штормпри суцільній міській забудові, відсутності приземного вітру імалої вологості при одночасному їх виникненні в декількох мі-сцях. У цьому випадку утвориться потужний стовп полум'я, щоформується повітряними потоками зі швидкістю 50 км/год., якірухаються до центра палаючого району. Загасити вогнянийшторм не можна, увійти в район пожежі можна через 2 доби. Унових міських районах, забудованих будинками I і II ступенявогнестійкості, виникнення вогняних штормів практично ви-ключене.

Масштаб (розміри) пожеж визначається видом пожеж і зале-жить від конкретної обстановки (кліматичних умов, характерузабудови, протипожежних можливостей тощо). Кількісно масш-таби оцінюються щільністю пожеж

P = N±

Рп N '

де N„ — кількість палаючих будинків;

N — загальна кількість будинків у районі пожеж, a також до-вжиною фронту пожежі.

Розвиток і швидкість поширення пожеж визначається ступе-нем вогнестійкості будинку, відстанню між ними, щільністю за-будови, метеоумовами і порою року.

Розвиток пожеж незалежно від їх розмірів і місця виникненнявідбувається за однією загальною закономірністю і поділяєтьсяна три фази.

I фаза — поширення полум'я від початкового загоряння доохоплення великої частини горючих матеріалів. Ця фаза харак-теризується спочатку порівняно невеликою температурою ішвидкістю поширення вогню, тому пожежа може бути ліквідо-вана у перші 15—20 хв. за короткий час обмеженими засобами.Тривалість фази залежить від вогнестійкості будинків, вона ста-новить 2 год. (для будинків I і II ступеня), 1,5 год. (для будинківIII ступеня), 1 год. (для будинків IV ступеня).

фаза — стале горіння до моменту обвалення конструкцій,тривалістю від 1 до 4 год.

фаза — вигоряння матеріалів завалених конструкцій приневеликих швидкостях згоряння і теплової радіації, тривалістьвід 2 до 5 годин.

Максимальна швидкість горіння матеріалів настає до моментувигоряння 30 % початкової маси, що відповідає 20—25 % трива-лості пожежі.

Масові пожежі можуть бути такими, що не поширюються, ітакими, що поширюються. Ті, що не поширюються, виникаютьбез вітру чи при слабкому приземному вітрі до 5—8 м/с за умо-ви одночасного спалахування більшості будинків. Тоді пожежіне поширюються внаслідок припливу повітря до периметра по-жежі.

Пожежі, що поширюються, виникають, як правило, при на-явності приземного вітру зі швидкістю понад 5—7 м/с. У цьо-му випадку до небезпечних ділянок відносяться забудови ІІІ,IV, V ступеня вогнестійкості, щільністю понад 20 % і розрива-ми між будинками не більше 20—25 м. При великих розривахтеплова радіація полум'я не є вирішальним фактором поши-рення пожежі, поширення вогню в цих умовах залежить відшвидкості вітру, який «притискає» нагріті продукти горіння добудинків, які не горять. Вітер, переносячи іскри і головешки на200—500 м, створює нові осередки горіння. Про вплив відстаніміж будинками на імовірність поширення пожежі від будинкудо будинку можна судити за орієнтовними даними, наведени-ми у табл. 4.6.2.

Таблиця 4.6.2

ЗАЛЕЖНІСТЬ ІМОВІРНОСТІ ПОШИРЕННЯПОЖЕЖІ ВІД ВІДСТАНІ МІЖ БУДИНКАМИ

Відстань між будинками, м

0

5

10

15

20

30

40

50

70

90

Імовірність поширення, %

100

87

66

47

27

23